HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Raadscommissie Ruimte en Wonen

Raadscommissie Ruimte en Wonen

De raadscommissie Ruimte en Wonen adviseert en overlegt over met name de volgende onderwerpen:

 • volkshuisvesting;
 • ruimtelijke ontwikkeling;
 • ruimtelijke ordening;
 • verkeer en vervoer;
 • milieu en bouwzaken;
 • grondzaken (waaronder huur- en pachtzaken);
 • agrarische zaken;
 • beheer openbare ruimte (waaronder wegen, water, groen, bos, riolering, speelplaatsen);
 • beheer afval (waaronder afvalwater en huishoudelijk afval);
 • beheer gemeentelijke voorzieningen en eigendommen;
 • natuur- en landschapsontwikkeling (waaronder groen- en bosontwikkeling);

In deze vergadering worden geen besluiten genomen.

Samenstelling

Alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd in deze commissie.

Voorzitter:

C. (Chris) Stoffer

Griffier:

P.N. (Nico) Kokkes

Leden:

M. (Marcel) van Klompenburg

G.M. (Gerard) Mulder

G. (Gerrit) Polinder

K.M. (Karel) van Bronswijk

J. (Koos) Meijer

K. (Klaas) van Harten

E. (Evert) Leusink

mw. C. (Corrie) Jansen

H.J. (Henry) Stulen

M.W. Verheijdt

J.H. Tijmes

B. (Bert) Kamp

J.M.J. Frijlink

H. (Henk) Junte

SGP

SGP

SGP

CDA

CDA

ChristenUnie

ChristenUnie

Gemeentebelang

Gemeentebelang

PvdA

PvdA

VVD

VVD

Algemeen Belang Nunspeet

Vergaderingen en stukken

De Raadscommissie Ruimte en Wonen vergadert één keer per maand op het gemeentehuis. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken. In de vergaderkalender ziet u wanneer de raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt, vindt u de bijbehorende agenda en verslagen.

Besluiten

De besluitenlijsten van de commissie Ruimte en Wonen vindt u hier.