HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Weblogs college  |  Weblog burgemeester Breunis van de Weerd

Weblog burgemeester Breunis van de Weerd

Sinds mei 2016 ben ik burgemeester van de gemeente Nunspeet. Na de warme ontvangst heb ik mij de eerste 100 dagen vooral gericht op luisteren, veel mensen ontmoeten en mij inwerken in de gemeente.
Inmiddels heb ik al aardig wat van Nunspeet gezien. De bedrijvigheid, de saamhorigheid en de hartelijkheid in de vier kernen voelen goed. Nunspeet is een prettige gemeente waar ik graag nog veel meer van leer kennen!
Hier, in deze weblog, houd ik u wekelijks op de hoogte van wat mij bezighoudt. Leuk als u mij hier regelmatig volgt. Ook op Twitter ben ik actief. U kunt mij volgen via @BurgemeesterNun. Tot ziens!

Huwelijksjubilea
16 januari 2018
Een gezellig onderdeel van het takenpakket van een burgemeester is het feliciteren van huwelijksjubilarissen. Ik ga dan op bezoek bij de echtparen die 50, 60 of zelfs meer jaren getrouwd zijn. Soms thuis, soms in een verzorgingstehuis, maar altijd een koffie, een taartje en een leuk gesprek. Ik vind het erg fijn om te doen. Zo kom je aan de praat met ‘ervaren’ deelnemers uit alle geledingen van onze samenleving. Mensen die veel weten, veel hebben meegemaakt en vaak prachtige levensverhalen hebben.

De maand december is altijd een drukke maand, met veel huwelijksjubilea. Weet u waarom? Tijdens de bezoekjes aan de jubilarissen hebben meerderen mij dat verteld; vroeger was het zo dat wanneer je in de maand december ging trouwen, je nog over het hele afgelopen jaar belastingvoordeel kon genieten. Dat is over. Maar de huwelijksjubilea blijven. En ik blijf ze bezoeken. Leuk om te doen!

Gelukkig nieuwjaar!
12 januari 2018
De beste wensen, veel heil en zegen, gelukkig nieuwjaar. Veel gehoorde wensen in de afgelopen dagen, zeker tijdens de talrijke nieuwjaarsrecepties. In Veluvine mocht ik tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie velen de hand schudden. Mijn toespraak had dit jaar als thema: verandering.

Tijden veranderen. Dat geldt voor vroeger. Dat geldt voor nu, en dat geldt zeker ook voor de toekomst. Wat er precies gaat veranderen, dan kunnen we niet geheel overzien. Wel weten we dat de veranderingen steeds sneller gaan. Een verandering die extra aandacht verdient is de klimaatverandering. We mogen onze ogen niet sluiten voor de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Aandacht voor verduurzaming is een belangrijke taak van het gemeentebestuur. We hebben onlangs de duurzaamheidscampagne “Nunspeet leeft natuurlijk’ gestart. Een campagne voor ons allemaal. Overheid, bedrijven en de individuele inwoners van onze gemeente. De fossiele brandstoffen raken op, en we gaan steeds meer toe naar gebruik van zonne- en windenergie. Een onontkoombare verandering. Voor iedereen!

Veranderen is niet eng. We moeten het zien als een kans. Maar toch ons zelf blijven en de menselijke maat blijven zien. En laten we in het licht van de vele veranderingen en uitdagingen vooral niet vergeten onze zegeningen te tellen. Onze prachtige kernen met ieder hun eigen identiteit, het rijke verenigingsleven, de vele, vele vrijwilligers in onze gemeente, het diverse bedrijfsleven, en de onderlinge zorg voor elkaar.

Ten slotte. De jaarwisseling is weer voorbij. Ik heb oudejaarsavond alle kernen bezocht en de gezellige sfeer geproefd. Waar ik ook blij van wordt is de constatering dat er bijna geen schade is aangericht tijdens oudejaarsnacht. We zijn echt op de goede weg!

Gelukkig nieuwjaar.

Teamwork en vertrouwen
8 december 2017
Een college van B&W heeft een Collegeprogramma. Daarin staat verwoord welke plannen het college in de vier jaren tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen wil uitvoeren. Dit college heeft in 2014 een Collegeprogramma 2014-2018 opgesteld. Nu het einde van deze collegeperiode nadert (volgend voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen) hebben we op een rijtje gezet wat er nu daadwerkelijk is terecht gekomen van onze plannen.

Op het resultaat ben ik trots. Verreweg het merendeel van de in 2014 opgeschreven ambities zijn in de afgelopen jaren opgepakt en gerealiseerd. Ik ben natuurlijk pas later ‘ingestapt’ in dit college, maar het geeft mij toch voldoening om te zien wat we als gemeentebestuur en ambtelijke organisatie voor de samenleving hebben gedaan. Wat hiervoor nodig is, is teamwork en vertrouwen. Vertrouwen in elkaar binnen het college, maar ook vertrouwen in de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Dat is nodig in het belangrijke werk voor onze lokale samenleving! Dan boek je sneller resultaten. En dat is weer goed voor onze inwoners.

Binnen het college zullen we het een poosje zonder wethouder Storteboom moeten doen. Zij zal gedurende zes weken bij haar dochter verblijven, die in het ziekenhuis in Utrecht een intensieve behandeling moet ondergaan. Aansluitend zal haar zwangerschapsverlof ingaan. Haar taken zullen voor een periode van enkele maanden worden overgenomen door de andere collegeleden. Ik wens haar sterkte in de komende periode.

Een college moet een team vormen om goed te functioneren. De wijze waarop het verlof van Marije wordt opgevangen is ook een uiting van het zijn van een goed functionerend team.

Welkom in Nunspeet
14-11-2017
Twee maal per jaar nodigen wij de mensen uit die zich nieuw in de gemeente Nunspeet hebben gevestigd. We heten hen welkom in het gemeentehuis en informeren hen over allerlei zaken die van belang zijn. De collegeleden stellen zich voor en vertellen iets over hun portefeuille. Vorige week hadden we weer zo’n welkomstavond. Meer dan 70 nieuwe inwoners mochten we verwelkomen. Het was een gezellige avond. Welkom in Nunspeet!

Samen met de collega’s van Elburg en Oldebroek hebben we gesproken over de ingezette samenwerking tussen onze gemeenten. Op steeds meer onderdelen werken we ambtelijk samen. Dat vermindert de kwetsbaarheid en verhoogt de kwaliteit. We zijn op de goede weg.

Afgelopen weekend was ik aanwezig bij de herdenking in het kader van Remenbrance  Day, ook wel Poppyday genoemd. Rond de dag dat in 1918 de eerste wereldoorlog eindigde (11 november 1918) worden jaarlijks de gevallenen herdacht van alle oorlogen en gewapende conflicten. Het doet mij deugd dat er ieder jaar ook kinderen aanwezig zijn op deze sobere herdenking. De boodschap van vrede moet ook doorklinken in volgende generaties. Vrede is geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we aan werken. Jong en oud!

Nunspeet verbindt!
8 november 2017
Onlangs mocht ik in het Elspeetse Kulturhus de prijzen uitreiken van een vrolijke competitie tussen verschillende groepen uit de Nunspeetse samenleving; ‘Nunspeet verbindt’. Het doel hiervan was om elkaar beter te leren kennen en een kijkje te nemen in elkaars belevingswereld. Het programma van ‘Nunspeet verbindt’ staat in het teken van verbinding; elkaar leren kennen, elkaar helpen en vooral elkaar een kans geven. Wat een leuk initiatief van de Lions Club en de Stichting Welzijn Nunspeet. De opbrengst van € 2000,-- komt geheel ten goede aan de inrichting van het Wijkontmoetingscentrum in Elspeet.

Dat zijn nou gebeurtenissen waar ik van geniet.

Hoofdlijnen en concrete actie
1 november 2017
Enkele dagen geleden vergaderde het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio VNOG. Alle 22 burgemeesters van de regio (Van Oldebroek tot Winterswijk) hebben hierin zitting. We vergaderen dan en sturen op hoofdlijnen op alles wat te maken heeft met politie, brandweer en ambulancezorg. We overleggen, praten, masseren en doen aan ‘langetermijndenken’.

Zijn er ook voorbeelden van praktische korte termijnoplossingen? Jazeker. Afgelopen maandag had ik RTL-nieuws op bezoek. Ze waren geïnteresseerd in de tijdelijke ambulancestandplaats die we hebben gefaciliteerd op recreatiepark de Waldpark. “Is dit een gemeentelijke taak?” was de vraag. Nee, primair niet. Maar hierdoor hebben we door een praktische oplossing met de ambulancedienst wel bereikt dat er in de afgelopen periode geen overschrijdingen meer waren van de aanrijtijden in de buitengebieden. En dat vind ik belangrijk. Ook iemand die verder van de snelweg woont heeft recht op adequate en snelle ambulancezorg.   

Een bijzondere week
13 oktober 2017
Het was een bijzondere week. Vorige week zaterdag was ik op een symposium in Hulshorst. Het ging o.a. over het beheer van de Bloemkampen. Complimenten aan Natuurmonumenten voor de wijze waarop ze er in geslaagd zijn de bewoners van dit gebied erbij te betrekken. Wat een belangstelling vanuit de omgeving, en dat op een vrije zaterdag.Woensdag 11 oktober was het feest. Na vele jaren van voorbereiding en de nodige tegenslagen konden we nu eindelijk de oostelijke rondweg in gebruik nemen. Onder grote belangstelling van jong en oud knalde een defensievoertuig de weg symbolisch open. Gefeliciteerd ondernemers en bedrijven. En gefeliciteerd bewoners van de wijk Oenenburg. De overlast van het vrachtverkeer door de wijk is voorbij.

Vrijdagmiddag was ik Elburg. Tijdens een buitengewone raadsvergadering werd daar de nieuwe burgemeester van Elburg, Jan Nathan Rozendaal, geïnstalleerd. Ik zie uit naar een fijne samenwerking.   

Varende monumenten
13 september 2017
Op uitnodiging van mijn Elburger collega heb ik vrijdag mee gevaren met de bottertocht in het kader van de Elburger botterdagen. Een prachtig evenement in onze buurgemeente, wat vele bezoekers trekt. De wedstrijd ging vanwege het weer niet door, maar uiteraard hebben we gevaren. Over het Veluwerandmeer richting Harderwijk en terug. Het weer was ronduit slecht, maar met regenkleding aan hebben we varend mogen genieten en gelijktijdig netwerken met collegabestuurders uit de regio.

Ik heb genoten van deze dag. Vooral van de botters en de vele verhalen over de prachtige historie van deze varende monumenten. Wist u dat er geen botter hetzelfde is? De bouwers leverden lang geleden al maatwerk in vakmanschap. Afhankelijk van de thuishaven aan de Zuiderzee verschilden de botters onderling. Prachtig. Ik kan echt genieten van het ambachtelijke vakwerk. Tegenwoordig is er in mijn beleving wel eens te weinig aandacht, belangstelling en waardering voor het brede ‘technische vakwerk’, terwijl wij ook in de huidige tijd echt niet zonder vaklui kunnen die hun ambacht goed beheersen! 

Lelystad Airport
6 september 2017
Het zal niemand ontgaan zijn. Er wordt volop gediscussieerd over de gepresenteerde alternatieve route van Lelystad Airport, en de gevolgen daarvan. Een complex verhaal. Maar waar gaat het nu eigenlijk om?

Lelystad Airport gaat uitbreiden. Dat is een vaststaand gegeven. Veel overleg en inspraak heeft geleid tot een Luchthavenbesluit luchthaven Lelystad dat in 2015 door het Kabinet is vastgesteld. Een gedegen milieueffectrapportage lag hieraan ten grondslag. Alle informatie heeft geleid tot een unaniem en breed gedragen advies van de Alderstafel Lelystad voor een routekeuze. Het Kabinet heeft dit advies overgenomen.

De onlangs gepresenteerde alternatieve route B++ heeft geen deel uitgemaakt van het onderzoek. Zou je dit opnieuw willen onderzoeken – met een Milieueffectrapportage -, dan betekent dat jaren vertraging. En dat willen we niet. Dat geldt ook voor de gemeentebesturen van Ermelo, Putten, Harderwijk, Barneveld en Lelystad. Wat willen we wel? Het Luchthavenbesluit van 2015 in stand laten, maar goed de positie van Vliegveld Teuge en andere belanghebbenden onderzoeken en samen met hen te zoeken naar alternatieven of hoger gelegen aansluitroutes op de internationale routes in het hogere luchtruim. Nunspeet heeft er economisch belang bij om te komen tot een snelle ontwikkeling van Lelystad Airport. Er dient  zo veel mogelijk rekening te worden gehouden met alle belangen. Maar jaren vertraging is onacceptabel.

De discussie over Lelystad Airport popte vorige week ineens op n.a.v. de alternatieve route die de belangengroep rondom Teuge presenteerde. Het is heel mooi om te zien hoe dit onderwerp samen met o.a. gemeente Harderwijk en Ermelo is opgepakt. Ambtenaren die naast hun normale werk ook nog even met spoed aan dit dossier moesten werken. Bestuurders die via mail, appjes en telefoontjes zaken op elkaar afgestemd hebben. In minder dan een week hebben zij een compleet lobbytraject richting provincie Gelderland en de Tweede Kamer in de benen gezet. Ik krijg er energie van wanneer ik zie dat op deze wijze de belangen van de burgers in Nunspeet gediend worden.

Vakantie
14 augustus 2017
We zitten midden in de vakantieperiode. En dat is te merken. Velen zijn weg. Gelijktijdig hebben we hier in de gemeente vele vakantiegasten die genieten van wat onze omgeving biedt.

Mijn vakantie zit erop. Ik heb deze periode nuttig besteed met klussen in en om huis. En ondertussen met mijn vrouw veel gefietst. Wat is het hier toch mooi! Wandelen of fietsen op het grensgebied van de Veluwse natuurgebieden en het kustgebied van het Veluwemeer. Vaak zien we zelf niet of onvoldoende hoe mooi onze eigen leefomgeving is. Ik begrijp steeds meer waarom zo veel toeristen dit gebied waarderen om haar kwaliteiten. Rust, ruimte, prachtige natuur, maar gelijktijdig ook veel te zien en te doen. En zeker in de vakantieperiode. Voor ieder wat wils. Maar laten wij als bewoners van dit prachtige gebied daar ook zelf van genieten. Trek de wandelschoenen aan of pak de fiets, en geniet van onze eigen prachtige gemeente.

Een jaar in functie
22 mei 2017
Op 27 mei 2016 ben ik geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Nunspeet. Het eerste jaar in deze prachtige functie is omgevlogen. Ik heb de gemeente Nunspeet inmiddels aardig leren kennen. En ik moet u zeggen, het is nog mooier dan verwacht. Veel activiteiten, een actieve en betrokken samenleving, een zeer divers en innovatief bedrijfsleven en gewoon een prachtige plek om te wonen.

Volgens een recent gehouden onderzoek van de ‘Atlas voor gemeenten’ telt Ede (mijn vorige gemeente en woonplaats) de meeste gelukkige mensen. Volgens de onderzoekers zijn ‘gelukkige gemeenten’ over het algemeen gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen. Hoe scoort Nunspeet? Tsja, Nunspeet is niet meegenomen in het onderzoek. Maar uit eigen ervaring durf ik na een jaar burgemeesterschap te zeggen dat wij nog hoger zouden scoren dan Ede.

Komende vrijdag start met Eibertjesdag weer het toeristische seizoen in Nunspeet. Een prachtige dag met veel folklore. Welkom in Nunspeet!   

Eén en al bedrijvigheid
19 mei 2017
Eens per jaar nodigt de Bedrijvenkring Nunspeet het gemeentebestuur en het ambtelijk management uit voor een bedrijvenbezoek. Ze laten ons kennismaken met een aantal bedrijven die ons vertellen over hun werkzaamheden en een rondleiding verzorgen. Erg leuk, nuttig en informatief. Zeker als nieuwe burgemeester leer je zo de bedrijven kennen. Wat mij opvalt is hoe gedreven en innovatief deze bedrijven zijn. En hoe ze niet lokaal, maar ook nationaal en zelfs internationaal opereren.

Om een economisch gezonde gemeente te zijn en te blijven is een goed samenspel nodig tussen overheid en bedrijfsleven. Daar proberen we een goede invulling aan te geven en randvoorwaarden te scheppen die dit mogelijk maken. Zo is ruimte voor bedrijven een belangrijk thema. Waar elders de neiging ontstaat om minder ruimte beschikbaar te hebben ben ik blij dat wij zijn blijven trekken aan bedrijventerrein De Kolk.

We kennen allemaal de voorgeschiedenis. Door het sluiten van de Generaal Winkelmankazerne zijn er in de jaren negentig afspraken gemaakt. Ter compensatie zou de gemeente het bedrijventerrein De Kolk mogen aanleggen. Het gehele kazernecomplex is in 2006 gesloopt en ‘teruggeven’ aan de natuur. Maar de realisatie van De Kolk ging moeizaam. De wet- en regelgeving en vergunningstrajecten zorgden voor een fikse vertraging van vele jaren. Maar de aanhouder wint. Op dinsdag 17 mei 2017 zijn we gestart met de uitgifte voor bedrijfskavels op de Kolk. Eindelijk! Dit najaar is de gehele oostelijke rondweg gereed en staat niets meer de bedrijven op De Kolk in de weg.

Feest en verdriet
2 mei 2017
Vorige week donderdag mocht ik voor de eerste maal in mijn functie als burgemeester Koningsdag in deze gemeente meemaken. Wat een feest! In alle kernen hadden de vrijwilligers gezorgd voor een aantrekkelijk programma voor jong en oud. Prachtig om te zien hoe op deze dag in een oranjegekleurd Nunspeet onze verbondenheid met het koningshuis tot uiting kwam. Complimenten en waardering voor allen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes van deze dag.

Afgelopen zaterdagochtend raakten bij een explosie in een recreatiewoning op een camping in Nunspeet twee volwassenen en twee kinderen gewond. Op de camping heb ik gesproken met allen die betrokken waren bij de hulpverlening. De politie, de brandweer maar ook de campinggasten die direct adequate hulp hebben verleend aan de slachtoffers. Complimenten daarvoor. De impact van zo’n drama is groot. We hebben de campingeigenaar direct ondersteund en hulp geboden. Het gaat met de slachtoffers naar omstandigheden goed.

Op donderdagavond 4 mei zijn we twee minuten stil. We herdenken dan allen die hun leven hebben gegeven in de strijd voor onze vrijheid. Ik nodig u van harte uit de herdenkingsplechtigheden bij te wonen die op diverse plaatsen worden gehouden. Op 5 mei mag de vlag in top. We mogen vieren dat we in vrijheid leven. Laten we die vrijheid koesteren!


 

Archief