Bomen kappen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen digitaal indienen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

 • het belang van natuur
 • de boom heeft cultuurhistorische waarde
 • de boom heeft landschappelijke waarde
 • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
 • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
 • de boom is beeldbepalend
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Omgevingsloket online

Vanaf 1 oktober 2010 kunt u via het Omgevingsloket online:

 • een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen;
 • een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan digitaal of op papier;
 • een melding doen. Voor veel activiteiten hebt u geen omgevingsvergunning nodig, maar moet u wel een melding doen;
 • de voortgang van de door u ingediende aanvraag volgen.

Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

Omgevingsvergunning voor kappen aanvragen

Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het uit op papier. Dient u het aanvraagformulier digitaal in dan hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. De procedure gaat als volgt:

 • U vult het aanvraagformulier volledig in;
 • U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente;
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging;
 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd;
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend;
 • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep bij de bestuursrechter.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Bij het aanvraagformulier voegt u een verklaring bij over:

 • het soort en het aantal te kappen bomen;
 • de situering van de te kappen bomen;
 • de reden voor het kapverzoek.

Voeg tevens een schriftelijke toestemming van de eigenaar toe, indien de eigenaar niet zelf de aanvraag doet.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

 Zie de tarieventabel van de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De eis van een omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstanden kan voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening, de Boswet of het bestemmingsplan.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is door de gemeenteraad een regeling opgenomen op grond waarvan het verboden is houtopstanden te kappen. De houtopstand zal meestal een boom zijn, maar kan ook een houtwal zijn. Een houtwal is bijvoorbeeld een lint van struiken en bosjes. Heggen of hagen worden niet gezien als houtwal. Solitaire struiken en heesters worden niet gezien als boom omdat er geen stam gevormd wordt. Struiken en heesters vertakken zich direct boven de grond. De APV beoogt waardevolle houtopstanden te beschermen.

Niet in alle gemeenten is de regeling voor het kappen van houtopstanden hetzelfde. De bepalingen zullen worden toegespitst op de plaatselijke situatie.

Boswet

De Boswet beoogt het Nederlandse bosareaal en de houtopstanden in stand te houden. In het kader van de Boswet is daarom met name het herplanten van bomen van belang. Door herplanting blijft het bosgebied in stand. De Boswet zondert bepaalde categorieën bomen uit van de gemeentelijke regelgeving, dit betreft onder andere wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, fruitbomen en windschermen langs boomgaarden. Op deze bomen is de APV dus niet van toepassing.

Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen kunnen regelingen worden getroffen ter bescherming van houtopstanden. De regeling in het bestemmingsplan moet aangeven waarom bescherming van een houtopstand vanuit planologisch of stedenbouwkundig oogpunt gewenst is. 

Uitzonderingen

In de meeste gevallen zal voor het kappen van een houtopstand of boom een vergunning benodigd zijn op grond van de APV. Dit geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. In de model-APV, de voorbeeldverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, worden onder andere de volgende uitzonderingen op het verbod gemaakt:

 1. Wegbeplantingen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden, beiden voor zover niet bestaand uit niet-geknotte populieren of wilgen.
 2. Vruchtbomen en windschermen rond boomgaarden.
 3. Fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar en bestemd en gekweekt als kerstboom op een hiertoe bestemd terrein.
 4. Kweekgoed.
 5. Houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld.
 6. Houtopstand die geveld wordt krachtens de Plantenziektewet of krachtens aanschrijving van de gemeente.

De eerste 4 uitzonderingen vloeien voort uit de Boswet. In deze gevallen is geen omgevingsvergunning vereist maar moet een melding gedaan worden bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor het kappen van alle andere houtopstanden is op grond van de APV een omgevingsvergunning vereist van de gemeente. In bijzondere gevallen kan zowel een omgevingsvergunning als een melding zijn vereist. Het gaat dan om houtopstanden buiten de bebouwde kom.

Omgevingsvergunning

Een groot aantal vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte, monumenten, natuur en milieu is per 1 oktober 2010 samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. In de omgevingsvergunning zijn onder andere de volgende vergunningen opgenomen:

 • Aanlegvergunning
 • Bouwvergunning
 • Flora- en Faunawet, ontheffing
 • Gebruiksvergunning
 • Inritvergunning of uitwegvergunning
 • Kapvergunning
 • Milieuvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Reclamevergunning
 • Sloopvergunning
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

mevrouw ing. M.A Hagens-Van de Leur, afdeling Open
tel: (0341) 25 92 12

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl