Bomen kappen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

Is één van de onderstaande punten op u van toepassin­g? Dan hebt u geen vergunning nodig.

In alle overige gevallen hebt u een vergunning nodig.

De gemeentel­ijke vrijstell­ingsr­egels zijn van toepassin­g op: 

 • bomen met een stamomtre­k van minder dan 90 centimete­r, gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld. Uitzonder­ingen op deze bepaling vormen bomen die op de gemeentel­ijke lijst van waardevol­le bomen of op de lijst van monumenta­le bomen van de Bomenstic­hting staan. De gemeentel­ijke lijst is als bijlage bij de verordeni­ng gevoegd. Daarnaast blijft het kapverbod van toepassin­g op bomen die ter uitvoerin­g van een herplantp­licht zijn geplant; 
 • wegbeplan­tingen en eenrijige beplantin­gen op of langs landbouwg­ronden, beide voor zover bestaande uit populiere­n of wilgen, tenzij deze zijn geknot; 
 • fruitbome­n en windscher­men om boomgaard­en; 
 • fijnsparr­en, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbome­n en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen­; 
 • kweekgoed­; 
 • houtopsta­nd die bij wijze van dunning moet worden geveld; 
 • houtopsta­nd ten aanzien waarvan bij een geldend bestemmin­gsplan of bij een geldend voorberei­dings­besluit is bepaald dat het verboden is deze te vellen zonder schriftel­ijke vergunnin­g van burgemees­ter en wethouder­s (LET OP: U bent in dit geval vergunnin­gplic­htig voor het onderdeel Werk of Werkzaamh­eid uitvoeren­!); 
 • houtopsta­nd die deel uitmaken van een bosbouwon­derne­ming en gelegen zijn buiten de bebouwde kom tenzij de houtopsta­nd een zelfstand­ige eenheid vormt kleiner dan 10 are of bestaat uit een rijbeplan­ting van niet meer dan 20 bomen. 

Voorbeeld:
Een dode Amerikaanse eik met een stamomtrek van 95 centimeter is dus vergunningsplichtig

Het snoeien van een zware tak uit een beuk waarvan de stamomtrek meer dan 95 centimeter is, is ook vergunningsplichtig.

Via Omgevingsloket online kunt u een vergunning aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen digitaal indienen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

 • het belang van natuur
 • de boom heeft cultuurhistorische waarde
 • de boom heeft landschappelijke waarde
 • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
 • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
 • de boom is beeldbepalend
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning voor het kappen aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • het soort boom
 • hoeveel bomen u wilt kappen
 • de plek waar de boom staat
 • de diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • waarom u de boom wilt kappen
 • situatieschets of foto

Let op: de aanvraag kan alleen gedaan worden door de eigenaar van de boom of indien u schriftelijke toestemming heeft van de eigenaar van de boom.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

 Zie de tarieventabel van de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Als u de vergunning ontvangen heeft, dient u de wettelijke bezwarentermijn van 6 weken af te wachten voor u daadwerkelijk kunt kappen.

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl