Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u als particulier of bedrijf gaan (ver)bouwen? U hebt dan vaak een omgevingsvergunning nodig. Controleer of uw bouwplannen vergunningplichtig zijn vóórdat u gaat bouwen! U kunt hiervoor een check doen via Omgevingsloket online . Daar kunt u de vergunning ook digitaal aanvragen. Overleg bij twijfel altijd eerst met de gemeente.

 

Let op! Heeft u een vergunning nodig, dan is het verboden te bouwen zonder vergunning.

 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft u in een aantal gevallen geen omgevingsvergunning meer nodig om te mogen bouwen. Of een omgevingssvergunning is vereist hangt af van wat en waar u wilt bouwen.

In een landelijk besluit (Besluit omgevingsrecht) zijn voorwaarden opgenomen. Voldoet uw bouwplan aan deze voorwaarden dan is geen omgevingsvergunning vereist.

 

Vergunningvrij bouwen

In het Besluit omgevingsrecht zijn de hieronder genoemde bouwwerken opgenomen. Voldoet uw bouwplan aan deze voorwaarden dan is voor het bouwen geen omgevingsvergunning vereist. Het vergunningvrij bouwen is opgedeeld in twee categorieën.

1)       voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden dan is het bouwen vergunningvrij en

2)       voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden dan moet ook beoordeeld worden of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan.

Dit onderscheid wordt in de uitkomst van de vergunningcheck aangegeven. Neem in het laatste geval contact op met de gemeente.

 

De in het besluit omgevingsrecht opgenomen bouwwerken zijn:

- bijbehorende bouwwerken bouwen, zoals bergingen, garages, overkappingen e.d.

- dakkapellen

- dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen

- een nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn(-invulling) of gevelpaneel veranderen

- normaal onderhoud uitvoeren

- (schotel)antenne plaatsen

- zonnepaneel of –collector plaatsen (voorziening voor electriciteits- of warmteopwekking)

- zonwering, rolhekken, luiken of rolluiken bevestigen

- erf- of perceelafscheiding plaatsen

- grondkering of damwand plaatsen

- tuinmeubilair

- sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik

- schuttingen

- vlaggenmasten

- bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen

- magazijnstellingen

- bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies (Let op: vaak is ook een omgevingsvergunning voor de opslag hiervan noodzakelijk (Opslaan roerende zaken))

- overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter

 

Geen vergunning, maar wel regels

Blijkt uit de vergunningcheck dat geen omgevingsvergunning is vereist, dan nog moet u rekening houden met rechten van derden, zoals buren. Ook moet uw bouwwerk voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012.

 

Aanvraag

De aanvraag om omgevingsvergunning wordt beoordeeld op volledigheid. Is de aanvraag niet volledig dan wordt u in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen.

 

De volledige aanvraag wordt beoordeeld aan de weigeringsgronden. Deze zijn:

- het bouwplan voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriele besluiten (regels ruimtelijke ordening)

- het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk in strijd met redelijke eisen van welstand

- het bouwplan voldoet niet aan het Bouwbesluit

- het bouwplan voldoen niet aan de bouwverordening

- het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid  hiertoe aanleiding geeft of

- er volgens de gemeente ernstig gevaar bestaat dat het bouwwerk gebruikt wordt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob- regeling)

 

Samenloop

Het kan zijn dat u voor het realiseren van uw bouwplan bijvoorbeeld, sloopwerkzaamheden moet uitvoeren, een boom moet kappen, of dat de werkzaamheden plaatsvinden in of aan een monument of ten behoeve van een bedrijfsmatige activiteit. In enkele gevallen moet u de hiervoor noodzakelijke omgevingsvergunning gelijktijdig aanvragen, in andere gevallen mag dat ook later.   

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Doe een vergunningcheck via het Omgevingsloket online. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hebt u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct digitaal indienen. Als particulier hebt u een DigiD inlogcode nodig. Als bedrijf hebt u eHerkenning nodig.

 

Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

- Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.

- u krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.

- is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. Ook geeft de gemeente aan hoeveel tijd u hebt om de gegevens alsnog te  verstrekken. Vult u de ontbrekende gegevens/documenten binnen de gegeven tijd digitaal of per post aan, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen.

- de gemeente publiceert alle vergunningaanvragen binnen twee weken na ontvangst in Nunspeet huis aan Huis en op de website.

- Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u hierover vanzelf bericht.

 

Reguliere procedure

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 

Uitgebreide procedure

Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit op de aanvraag ter inzage. Binnen zes weken na ter inzagelegging kan iedereen hierover zijn zienswijze indienen. In de zienswijze moet worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de beslissing. Uw zienswijze moet bij het besluit op de aanvraag worden betrokken. Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van het besluit in beroep gaan bij de rechtbank. U kunt alleen in beroep gaan als u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit en u belanghebbende bent.

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. De gemeente kan nog om aanvullende informatie vragen. Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige situatie én nieuwe situatie tonen. Stuur één of meer van de volgende gegevens:

 • constructieberekening of constructieve tekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100)
 • situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

 

Door het doen van een aanvraag bent u, ongeacht de uitkomst, leges verschuldigd. De hoogte is afhankelijk van de bouwsom. De tarieven kunt u vinden in de tarieventabel die bij de geldende legesverordening hoort. De percentages staan vermeld in de tarieventabel van de legesverordening.

 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
 • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

De beslistermijn geldt niet als de beslissing moet worden aangehouden.

Aanhouden beslissing

Soms moet de gemeente de beslissing over het verlenen van de omgevingsvergunning aanhouden. Als het besluit wordt aangehouden, wordt dit u meegedeeld. De gemeente houdt de beslissing onder andere aan als vóór de dag van de aanvraag een van de volgende situaties ontstaat:

 • Een voorbereidingsbesluit is in werking getreden.
 • De provincie of de minister heeft verklaard dat een provinciale verordening of besluit wordt voorbereid.
 • Een bestemmingsplan is in ontwerp ter inzage gelegd.
 • Een aanwijzingsbesluit van de provincie of minister wordt voorbereid.
 • Een bestemmingsplan is vastgesteld.
 • Een bestemmingsplan is na vaststelling bekendgemaakt.
 • Het exploitatieplan op het van toepassing zijnde bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk vastgesteld. In dit exploitatieplan wordt de financiering van gemeentelijke voorzieningen bij het bijbehorende bouwplan geregeld.
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Klant Contact Centrum

tel. (0341) 25 99 11

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl