Subsidieloket

Via dit portaal kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Nunspeet.

De Algemene subsidieverordening (Asv) vormt de basis voor de subsidieverlening voor alle subsidies. De Asv is een zogenoemde procedureverordening. Hierin zijn onder meer bepalingen opgenomen voor aanvraag, verlening en verantwoording van subsidies. Daarnaast zijn in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) meer algemene bepalingen opgenomen met betrekking tot subsidies.

Voor de terreinen waarvoor subsidie wordt verleend heeft de gemeente Nunspeet deelverordeningen opgesteld. In de deelverordening kunnen nadere of afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van de Asv. In de deelverordeningen is daarnaast omschreven voor welke activiteiten u subsidie kunt aanvragen.

Mocht u een subsidie willen aanvragen bij de gemeente Nunspeet, dan adviseren wij u het volgende stappenplan te doorlopen:

  1. Lees aandachtig de Asv door en bekijk of uw aanvraag aan de criteria kan voldoen. Daarnaast kunt u de Awb raadplegen. De Asv kunt u hier downloaden.
  2. Lees aandachtig de deelverordening door die van toepassing is op de subsidie die u wilt aanvragen. Let daarbij of er afwijkende bepalingen zijn ten opzichte van de Asv. De deelverordeningen kunt u hier downloaden. In de deelverordening is aangegeven of u gebruik moet maken van een aanvraagformulier.
  3. Maak indien dit aangegeven is gebruik van het aanvraagformulier om uw subsidie aan te vragen. Download hier het formulier.

 U kunt in het gemeentehuis een papieren exemplaar ophalen van de Asv, de deelverordeningen en aanvraagformulieren.

Subsidienota
In de Subsidienota gemeente Nunspeet 2013 is verder uitgewerkt hoe de gemeente omgaat met subsidieaanvragen en wat de subsidieaanvrager en gemeente over en weer van elkaar mogen verwachten. 

Het portaal is in ontwikkeling en wordt de komende periode uitgebreid.

 

Direct naar de Algemene Subsidieverordening 
 

 Direct naar de deelverordeningen

Direct naar de aanvraagformulieren

 

Gemeente Nunspeet                                    Openingstijden gemeentehuis
Markt 1, Postbus 79                                          Op afspraak dagelijks van 08.30 tot 12.30 en op donderdag tot 20.00 uur
8070 AB  NUNSPEET                                           
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11                    
E-mail: gemeente@nunspeet.nl