HOME  |  Inwoner  |  De waardering

De waardering

Het tot stand komen van de WOZ-waarde van de woningen

De gemeente heeft uw woning gewaardeerd in overeenstemming met de regels van de Wet WOZ.  Bij het bepalen van de waarde is uitgegaan van het bedrag dat een pand zou opbrengen op 1 januari 2017 bij een normale verkoop van een niet-verhuurde onroerende zaak.

Bij de waardebepaling van woningen wordt uitgegaan van de 'waarde in het economische verkeer'. Deze waarde is de prijs die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij een veronderstelde verkoop. Dit is de vrije verkoopwaarde van het pand. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden. De woning wordt gewaardeerd alsof u het volledig eigendom van de woning in handen hebt.

Voor het waarderen van objecten wordt gebruikgemaakt van marktgegevens. Marktgegevens zijn bijvoorbeeld verkoopcijfers van woningen. De gemeente vraagt de verkoopprijzen op bij het Kadaster. De marktgegevens vormen de basis voor de waardering van woningen.

Wijzigingen (verbouwing, aanbouw, sloop of andere wijziging aan het pand) die hebben plaatsgevonden tussen de waardepeildatum (1 januari 2017) en het begin van het tijdvak (1 januari 2018) worden altijd meegenomen bij de beoordeling van de waarde. Daarbij hoeft geen rekening te worden gehouden met drempels.

Het tot stand komen van de WOZ-waarde van de niet-woningen

Niet-woningen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer of op de gecorrigeerde vervangingswaarde. Volgens de Wet WOZ is de hoogste van die twee waarden de WOZ-waarde. Formeel gesproken moeten voor een niet-woning dus twee waarden worden bepaald, waarna de gemeente de hoogste kiest als WOZ-waarde. Meestal is echter van tevoren wel duidelijk welke waarde het hoogst is. Er hoeven dan geen twee taxaties te worden verricht.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Op grond van artikel 24 van de Wet WOZ wordt ook aan gebruikers van woningen een WOZ-beschikking verzonden. Als gevolg van wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) telt met ingang van 1 oktober 2017 de WOZ-waarde zwaarder dan voorheen mee bij het bepalen van de maximale huur. Het nieuwe systeem geldt voornamelijk voor huurwoningen in de gereguleerde sector. Omdat de WOZ-waarde sinds 1 oktober 2017 meeweegt bij de bepaling van de maximale huurprijs kunnen huurders van woningen een belang hebben bij de WOZ-waarde en bezwaar dan wel beroep aantekenen tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Voor meer informatie over het woningwaarderingssysteem: raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl.

Waarde in het economische verkeer

Bij de waardebepaling voor belastingen wordt uitgegaan van de 'waarde in het economische verkeer'. Deze waarde is de prijs die een redelijk handelende verkoper en een redelijk handelende koper na een zorgvuldige voorbereiding zouden overeenkomen bij een veronderstelde verkoop. Kantoren en bedrijven, maar ook woningen worden op deze wijze getaxeerd.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

Niet voor alle soorten onroerende zaken vinden transacties plaats. Het bepalen van een waarde in het economische verkeer is voor dat soort objecten daarom moeilijk of onmogelijk. Voorbeelden van dit soort onroerende zaken zijn ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen.

De waarde van deze onroerende zaken wordt bepaald door een gecorrigeerde vervangingswaarde te berekenen. Dit is de waarde van het object als het op de waardepeildatum wordt herbouwd met een vermindering voor technische en functionele veroudering. Technische veroudering heeft betrekking op de verstreken en resterende gebruiksduur en de restwaarde van het object.

Functionele veroudering heeft betrekking op de mate waarin het gebouw nog voldoet aan de functie waarvoor het oorspronkelijk is gebouwd en op de mate waarin het object voldoet aan het huidige gebruik.

Rijksmonumenten

Een aparte groep onroerende zaken vormen de rijksmonumenten. Deze moeten volgens de Wet WOZ altijd op de waarde in het economische verkeer worden gewaardeerd. Niet alleen woningen kunnen rijksmonument zijn, maar ook niet-woningen.

Wie controleert de gemeente?

De Waarderingskamer controleert op landelijk niveau de gemeenten. De Waarderingskamer is een onafhankelijk toezichtorgaan dat erop toeziet dat de gemeenten alle panden zorgvuldig waarderen. De Waarderingskamer ziet nauwgezet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften. Bij onnauwkeurige taxaties krijgt een gemeente geen toestemming de WOZ-beschikkingen te verzenden. Het algemene oordeel van de Waarderingskamer voor de uitvoering van de wet Woz over de gemeente Nunspeet is op dit moment goed.

Voor meer informatie over de Waarderingskamer kunt u kijken op de website www.waarderingskamer.nl.