HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Nunspeet - items

Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Nunspeet - items

 • Vacature

 • Stukken

 • Algemeen

  De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie.

  Inspraakorgaan voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie

  De adviesraad is het inspraakorgaan in het kader van burgerparticipatie en cliëntenparticipatie, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. De raad bestaat naast de voorzitter uit ten minste tien en maximaal veertien leden en heeft de beschikking over een ambtelijk secretaris. Bij de samenstelling van de adviesraad wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling, wat betreft betrokkenheid bij vraagstukken van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. De adviesraad bestaat uit onafhankelijke leden die op persoonlijke titel en vanuit een brede invalshoek participeren in de adviesraad, met aantoonbare affiniteit voor één of meerdere vormen van ondersteuning met betrekking tot: WMO (algemene en individuele voorzieningen), jeugdhulp (Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet).

  Taken adviesraad

  De opdracht van de adviesraad is om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijke beleid en over de hoofdlijnen van andere hieraan verwante beleidsonderwerpen op de terreinen wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Het uitgangspunt van de advisering moet zijn de positie en de belangen van de vragers van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Participatiewet. De adviesraad krijgt dus te maken met tal van uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast is de adviesraad verantwoordelijk voor het op actieve wijze verzamelen van zo veel mogelijk relevante informatie over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Participatiewet en het hebben/vergaren van deskundigheid over de beleidsmaterie om de adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Er komen diverse beleidsdonderwerpen aan de orde, zoals het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid en het bevorderen van verslavingsbeleid, preventieve ondersteuning van jeugdigen en ouders bij het opvoeden en opgroeien en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook hele brede terreinen zoals sociale samenhang en leefbaarheid en informatie, advies en cliëntondersteuning.

  Visie burgers belangrijk

  Met de installatie van de adviesraad onderstreept het college het belangrijk te vinden om burgers te betrekken bij de totstandkoming van beleid. Voor hen wordt dat beleid gemaakt, zij worden geconfronteerd met de gevolgen van het beleid en zijn dus ervaringsdeskundigen. Het centrale thema is meedoen. Meedoen in de zin van actief deelnemen aan het maatschappelijke leven, meedoen aan het zo veel mogelijk ondersteunen van elkaar en ook meedoen aan het denken en praten over het in de gemeente Nunspeet wenselijke beleid voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Participatiewet.

  Adviesraad is wettelijke verplichting

  De adviesraad kent een stevige verankering in de wetten zelf, namelijk de WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze wetten verplichten het gemeentebestuur om de inwoners van de gemeente te betrekken bij het beleid. Ook schrijven de wetten voor dat het college pas een voorstel aan de gemeenteraad over een beleidsplan met betrekking tot deze wetten kan doen, nadat de adviesraad een advies over dit plan heeft uitgebracht.

 • Ledenlijst

  De adviesraad bestaat uit maximaal veertien leden. Daarnaast heeft de adviesraad een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris.

  Onafhankelijk voorzitter:

  Alphons Devilee

  Leden:

  Alfons Devilee (voorzitter), Wim A.B., Arie Bal,  Nanne van Bemmel,  Sander Heijdra, Gerjan Hofman,, Jan Kamp, Klaas Smid, Marie Jose van den Berg Lidwien van Loon, Pieter Bootsma en Alma Zwart

  Ambtelijk secretaris:

  Monique Gerressen, e-mail: adviesraadmo@nunspeet.nl

 • Vergaderdata