HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Bestuursrapportage 2016

Bestuursrapportage 2016

Een tussenbalans....
Zo halverwege deze collegeperiode hechten wij eraan om op hoofdlijnen inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de geformuleerde ambities in
het collegeprogramma 2014 - 2018.

Als gemeente zijn we volop in beweging. Op velerlei terreinen. Sommige zaken gaan goed en voorspoedig, andere zaken hebben meer tijd nodig. Maar met
elkaar werken we aan de toekomst van de gemeente zoals die is beschreven in de Integrale Toekomstvisie.

Niet alleen zorgen voor, maar vooral zorgen dat! Dat hebben we benadrukt bij het Collegeprogramma 2010-2014. Investeren in een sterke lokale democratie als
basis voor een dynamische samenleving. De inwoners betrekken bij de politieke besluitvorming, heldere doelen voor ogen, oog voor kwaliteit en een vangnet van
ondersteuning en bescherming voor hen die dat nodig hebben. Daar staan we voor.

In dit document is per programma globaal de tussenstand voor dit moment beschreven. Het college van B&W krijgt in mei 2016 een nieuwe voorzitter. Met
een gewijzigde samenstelling zal het college zich tot aan de verkiezingen in 2018 blijven inzetten voor de realisatie van de geformuleerde doelstellingen.

Bestuursrapportage 2016