HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Regelgeving Rekenkamercommissie

Regelgeving Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie heeft enkele formele kaders waarop zij haar bevoegdheden en handelwijze baseert. Naast formeel wettelijke kaders heeft elke gemeente een verordening vastgesteld waarin het instituut en zijn werkwijze, bevoegdheden en samenstelling in algemene zin worden geregeld. Daarnaast heeft de commissie zelf haar werkwijze en aanpak nader vormgegeven door een Reglement van Orde en een Onderzoeksprotocol.

Het reglement bevat in feite een eigen ‘huishoudelijk reglement’ rond vergaderingen, onderlinge taakverdelingen en dergelijke. Het onderzoeksprotocol gaat nader in op de wijze waarop de commissie onderwerpen selecteert en haar onderzoeksaanpak vorm geeft. De verschillende documenten kunt u raadplegen door het document van uw keuze aan te klikken.

Onderzoeksprogramma