HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en regelingen  |  randvoorwaarden alternatieve trouwlocaties

randvoorwaarden alternatieve trouwlocaties

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nunspeet
Officiële naam regelingrandvoorwaarden alternatieve trouwlocaties
Citeertitelbeoordelingscriteria alternatieve trouwlocaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
08-01-2007 n.v.t. nieuwe regeling 02-01-2007 geen randvoorwaarden alternatieve trouwlocaties

Tekst van de regeling

TOETSINGSCRITERIA OM EEN VERZOEK TOT AANWIJZING ALS

ALTERNATIEVE TROUWLOCATIE TE BEOORDELEN

Hoofdstuk 1. Nieuw Hoofdstuk

Er zijn geen wettelijke regels waaraan een locatie moet voldoen om aangewezen te worden als

(alternatieve) trouwlocatie. De VNG heeft enige jaren terug de volgende

(rand)voorwaarden/objectieve criteria genoemd.

1. leder pand kan worden aangewezen mits de wettelijke openbaarheid en toegankelijkheid zijn

gewaarborgd. Huwelijken in de open lucht vallen daar niet onder.

2. Het moet een pand zijn dat bekend is als locatie waar regelmatig huwelijken worden voltrokken.

Dit heeft tot doel te voorkomen dat een locatie slechts eenmalig voor het sluiten van een

huwelijk wordt aangewezen.

3. Het pand moet een meerwaarde hebben to.v. de huidige trouwlocatie.

4. Bij de aanwijzing van een locatie moet de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid in acht genomen

worden. Het aanwijzen van een locatie kan voor een eigenaar van een andere locatie

ook een reden zijn om een verzoek tot aanwijzing van zijn locatie tot trouwlocatie te doen.

In de vergadering van 2 januari 2007 heeft het college van B &W het begrip "meerwaarde" nader

ingevuld en de volgende, niet limitatief bedoelde, toetsingscriteria vastgesteld.

a. Veiligheid gebouw;

b. Goede zeden;

c. Benodigde vergunningen (gebruiksvergunning, bouwvergunning, milieuvergunning,

drank- en horecavergunning e.d.);

d. Historische bekendheid en betekenis door uitstraling, aard, geschiedenis of ligging pand;

e. Representativiteit en zekere passendheid bij normale gebruik pand;

f. Niet in openlucht (uitkijktoren Transferium; muziekkoepel Oranjepark);

g. Geen vermenging met commerciele activiteiten;

h. Scheiding tussen kerk en staat burgerlijk huwelijk niet sluiten in (als zodanig in gebruik

zijnde) kerk;