HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en regelingen  |  Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nunspeet
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
15-05-1997 n.v.t. Nieuwe regeling 24-04-1997 Nunspeet Vooruit 7-05-1997 benw 16-04-1997

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Nunspeet;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 1997, nr. 511;

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

B e s l u i t :

vast te stellen de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.

Hoofdstuk 1. Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1. Nieuw Artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor nakoming van een voorschrift van een door de burgemeesterop grond van artikel 176 Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegdtot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner

Artikel 2. Nieuw Artikel

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

Ahh/hmk

Sluiting

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 24 april 1997

de secretaris, de voorzitter,