HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en regelingen  |  Verordening inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Verordening geurhinder en veehouderij)

Verordening inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Verordening geurhinder en veehouderij)

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nunspeet
Officiële naam regelingVerordening inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Verordening geurhinder en veehouderij)
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
14-10-2009 n.v.t. Nieuwe regeling 24-09-2009 Nunspeet Huis aan Huis, 6-10-2009 benw 16-09-2009

Tekst van de regeling

Nr. 328

De raad van de gemeente Nunspeet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2009;

gelet op artikel 6, lid 1 en lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij;

b e s l u i t:

- vast te stellen de Verordening inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven

(Verordening geurhinder en veehouderij).

Hoofdstuk 1. Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De omschrijving van de begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de

overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij en de Regeling geurhinder en

veehouderij

Artikel 2. Aanwijzing gebieden

 1. 1

  Als gebieden als bedoeld in artikel 6, eerste en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij

  worden aangewezen de tot de bebouwde kom behorende gedeelten van ‘Nieuwbouwplan

  Molenbeek’ en ‘Nieuwbouwplan Elspeet’.

 2. 2

  De gebieden als bedoeld in het eerste lid zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende

  en als zodanig gewaarmerkte kaarten.

Artikel 3. Waarde voor de geurbelasting op een geurgevoelig object

In afwijking van artikel 3, eerste lid, sub a en b van de Wet geurhinder en veehouderij wordt een

vergunning voor een veehouderij geweigerd als de geurbelasting van een veehouderij op een

geurgevoelig object in de gebieden als aangewezen in artikel 2, eerste lid van deze verordening

meer bedraagt dan 6,5 odourunits per kubieke meter lucht.

Artikel 4. Afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object

In afwijking van artikel 4, eerste lid, sub a van de Wet geurhinder en veehouderij bedraagt de

afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object in de gebieden als aangewezen in

artikel 2, eerste lid van deze verordening ten minste 50 meter.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening geurhinder en veehouderij.

Sluiting

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 24 september 2009.

de griffier, de voorzitter,