HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en regelingen  |  Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2017

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2017

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nunspeet
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2017
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening rioolaansluitrecht 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
28-12-2016 n.v.t. Nieuwe regeling 22-12-2016 Gemeenteblad 27 december 2016 030216364

Tekst van de regeling

De gemeenteraad van Nunspeet in zijn openbare vergadering van 22 december 2016;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2016;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2017

Artikel 1. – Aard van de heffing en grondslagen

 1. 1.

  Voor het tot stand brengen van een aansluiting op de openbare riolering wordt onder de naam rioolaansluitrecht een eenmalig recht geheven.

 2. 2.

  Onder het tot stand brengen van een aansluiting, als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het aanleggen van een aansluiting, bestaande uit een afvoerleiding van het aansluitpunt op de grens van het gemeente-eigendom naar het openbare riool.

Artikel 2. – Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie de aansluitvergunning is verleend.

Artikel 3. – Tarief

 1. 1.

  Het recht bedraagt per aansluiting:

  1. a.

   voor een afvoerleiding, waarvan de buizen inwendig

   geen grotere diameter dan 16 cm hebben € 478,50

  2. b.

   voor een afvoerleiding, waarvan de buizen inwendig

   een diameter hebben boven 16 cm tot en met 30 cm € 927,00

   met dien verstande, dat boven een lengte van 6 m

   voor elke volle meter meer wordt bijberekend € 73,85

  3. c.

   voor een afvoerleiding, waarvan de buizen inwendig

   een diameter hebben van 40 cm € 1.328,00

   met dien verstande, dat boven een lengte van 6 m

   voor elke volle meter meer wordt bijberekend € 212,50

  4. d.

   voor een afvoerleiding, waarvan de buizen inwendig

   een diameter hebben van 50 cm € 1.642,00

   met dien verstande, dat boven een lengte van 6 m

   voor elke volle meter meer wordt bijberekend € 239,00

 2. 2.

  Voor de toepassing van lid 1 wordt onder afvoerleiding

  verstaan de leiding van het aansluitingspunt op de

  grens van het gemeente-eigendom naar het openbaar riool.

Artikel 4. – Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 5. – Termijnen van betaling

De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

Artikel 6. – Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  De 'Verordening rioolaansluitrecht 2016' van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 3. 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017.

 4. 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolaansluitrecht 2017'.

Sluiting

Vastgesteld ter openbare vergadering

22 december 2016,

de griffier, de voorzitter,