HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en regelingen  |  Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nunspeet
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018
CiteertitelVerordening marktgeld 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening marktgeld 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
23-12-2017 n.v.t. Nieuwe regeling 21-12-2017 Gemeenteblad Nunspeet 49, 22 december 2017 337

Tekst van de regeling

Artikel

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2018.

Artikel 1. – Belastbaar feit

In deze gemeente wordt onder de naam 'marktgeld' een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor markt aangewezen tijd.

Artikel 2. – Maatstaf van heffing

 1. 1.

  Het marktgeld wordt per marktdag geheven.

 2. 2.

  Het marktgeld wordt op aanvraag van de belastingplichtige geheven over belastingtijdvakken die samenvallen met kalenderkwartalen.

Artikel 3. – Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een standplaats inneemt.

Artikel 4. – Belastinggrondslag

 1. 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar de toegewezen verkoop- en opslagoppervlakte van een standplaats.

 2. 2.

  Een gedeelte van een eenheid wordt als een volle eenheid gerekend.

Artikel 5. – Tarief

Het marktgeld bedraagt per m²:

 1. a.

  voor een marktdag of gedeelte daarvan € 0,65

 2. b.

  voor een belastingtijdvak, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid € 6,30

Artikel 6. – Wijze van heffing

 1. 1.

  Het marktgeld, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a, wordt geheven door middel van een genummerde kennisgeving, waaronder wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 2. 2.

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b, wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7. – Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling

 1. 1.

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a, is verschuldigd op het moment dat de standplaats wordt ingenomen en moet worden betaald op het moment van uitreiking van de kennisgeving.

 2. 2.

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b, is verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak en moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 8. – Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  De 'Verordening marktgeld 2012’ van 22 december 2011, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 3. 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018.

4.Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening marktgeld 2018'.

Vastgesteld ter openbare vergadering 21 december 2017,

de griffier, de voorzitter,