HOME  |  Bestuur en Organisatie  |  Verordeningen en regelingen  |  Verordening Starterslening

Verordening Starterslening

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nunspeet
Officiële naam regelingVerordening Starterslening
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Nunspeet 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVerordening Starterslening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
10-02-2017 n.v.t. Nieuwe regeling 26-01-2017 Gemeenteblad, 2017 0302-AZK-12531

Tekst van de regeling

Artikel

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2016;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening Starterslening

Artikel 1. Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a)

  aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 2. b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

 3. c)

  gemeenterekening starterslening: een rekening-courant bij SVn op naam van de gemeente, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 4. d)

  aanvangsdraagkrachttoets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarin ten behoeve van de toewijzing door de gemeente de hoogte van de Starterslening wordt berekend.

 5. e)

  starterslening: een lening die, na toewijzing door het College, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 6. f)

  combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

 7. g)

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 8. h)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 9. i)

  toewijzing: de beschikking van de Gemeente waarin de Gemeente op basis van de door SVn opgemaakte Aanvangsdraagkrachttoets vaststelt dat een Aanvrager in aanmerking komt voor het toekennen van een Starterslening;

Artikel 2. Toepassingsbereik

 1. 1.

  De gemeente Nunspeet heeft een gemeenterekening starterslening ingericht ten laste waarvan aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening wordt verstrekt.

 2. 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  1. a.

   Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn;

  2. b.

   voor het verwerven van woningen in een door het college aangewezen nieuwbouwproject of voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Nunspeet, waaronder begrepen (huur)woningen, die van een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger worden verkregen, en waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan het maximum van de NHG-norm. Verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening;

  3. c.

   waarbij de aanvrager middels een koopakte of nadere overeenkomst kan aantonen dat de verkoper van de te verwerven woning een bijdrage levert aan de gemeente Nunspeet ter grootte van de rentekosten van (het gemeentelijke fondsdeel in) de starterslening, berekend over een periode van drie jaar en met toepassing van de interne gemeentelijke rekenrente die de gemeente op moment van verstrekken van de starterslening hanteert. De bijdrage moet uiterlijk op het moment van verstrekken van de lening ten behoeve van de gemeente zijn ondergebracht bij het notariaat waar de akte voor de starterslening wordt gepasseerd.

  4. d.

   Het college is bevoegd het onder b. bedoelde bedrag te verlagen.

 3. 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3. Budget

 1. 1.

  De raad van de gemeente Nunspeet stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van startersleningen.

 2. 2.

  Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 3. 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het college afgewezen.

Artikel 4. Bevoegdheid College

 1. 1.

  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een starterslening toe te wijzen.

 2. 2.

  Het college stelt de hoogte van de starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de starterslening maximaal 20 % bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,--. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de starterslening, geldende actuele NHG normen.

 3. 3.

  Het college wijst een aanvraag starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 4. 4.

  Zowel de eerste hypotheek als de starterslening moet worden verstrekt met NHG.

 5. 5.

  Het college kan aan de toewijzing van startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5. Procedure aanvraag en toekenning

 1. 1.

  De afhandeling en besluitvorming vinden plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten starterslening).

 2. 2.

  Het college deelt de beslissing middels een toe- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Artikel 6. Afwijzen aanvraag

 1. 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit starterslening in, indien:

 2. a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 3. b.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 4. c.

  de starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 5. d.

  de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 6. 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 7. 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.l

Artikel 7. Voorwaarden SVn

Op een starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 1. 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na bekendmaking.

 2. 2.

  Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 wordt de Verordening starterslening gemeente Nunspeet 2013 ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 3. 3.

  De Verordening starterslening gemeente Nunspeet 2013 blijft van toepassing op aanvragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Nunspeet 2017’.

Sluiting

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 26 januari 2017

De griffier, de voorzitter,