Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Vacature: Lid ASDN

De Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet zoekt 2 enthousiaste en betrokken nieuwe leden die vrijwillig toe willen treden in de functie Lid Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet.

Vacatures ontstaan door de afloop van de zittingstermijn van (maximaal 2x) 4 jaar.

Doel, rol, taken en samenstelling Adviesraad

De Adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan en wordt gevormd door inwoners van de gemeente Nunspeet. Hij adviseert het College van B&W van de gemeente Nunspeet gevraagd en ongevraagd over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein: Wmo, Jeugd en Werk & inkomen. Hiervoor verzamelt zij op actieve wijze zo veel mogelijk relevante informatie over de uitwerking van het gevoerde beleid op de gebruikers van Wmo-voorzieningen, Jeugdhulp of Participatiewet in gemeente Nunspeet. De Adviesraad bestaat uit maximaal twaalf leden en wordt ondersteund door een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris. Leden van de Adviesraad worden op voordracht van de Adviesraad benoemd door het College van B&W.

Wat doe je als Lid van de Adviesraad?

De voltallige Adviesraad vergadert elke 3e maandagavond van de maand (niet in juli/augustus).  Elk lid heeft zitting in één van de drie (kern)-fracties binnen de Adviesraad: 1. WMO (algemene en individuele voorzieningen), 2. Jeugdhulp en 3. Participatiewet (werk en inkomen). Deze fracties vergaderen gemiddeld 2 keer per maand. Hiernaast zal onder andere het lezen van beleidsstukken en het bijwonen van overige bijeenkomsten tijd vragen. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 350,-- per jaar.

Wat verwachten wij van ons nieuwe collega-lid van de Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet?

  • Woont in de gemeente Nunspeet.
  • Heeft brede interesse voor beleidsonderwerpen op de terreinen: wonen, welzijn, zorg en inkomen.
  • Wil op persoonlijke titel, in afstemming met de achterban en vanuit een brede invalshoek, participeren in de Adviesraad.
  • Heeft aantoonbare affiniteit voor één of meerdere vormen van maatschappelijke ondersteuning met betrekking tot: werk en inkomen (Participatiewet), WMO (algemene en individuele voorzieningen) en Jeugdzorg.
  • Zie voor meer informatie artikel 4 a/e van het Huishoudelijk reglement ASDN.

Aanvullende informatie

  • Op onze pagina over de adviesraad vind je informatie over onder andere verslagen en adviezen, huishoudelijk reglement en grondslagen Adviesraad.
  • Voor meer informatie kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, mevrouw D. Bouw, via e-mail adviesraadmo@nunspeet.nl of via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Sollicitatie

We nodigen je van harte uit om de Adviesraad te komen versterken. Je sollicitatie met motivatie en eventueel curriculum vitae kun je sturen naar de ambtelijk secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet, mevrouw D. Bouw:

Inwoners van Elspeet en Vierhouten worden extra uitgenodigd om op deze vacature te solliciteren.

Contact