Lintjes 2021

Afgelopen maandag heeft burgemeester Van de Weerd negen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Nunspeet. De uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen kon vanwege de coronamaatregelen niet zoals gebruikelijk in de raadzaal in het gemeentehuis plaatsvinden. De burgemeester heeft daarom een rit gemaakt door de gemeente en de desbetreffende negen inwoners thuis bezocht om de Koninklijke Onderscheidingen aan hen te kunnen uitreiken.

Op verschillende manieren hebben onderstaande mensen zich langdurig ingezet voor onze Nunspeetse samenleving.

Op deze pagina vindt u de gedecoreerden en de motivering.

(Onderstaande foto's zijn gemaakt door Bram van de Biezen)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Corry (C.G.) van den Hoed-Heerschop, 64 jaar, Elspeet

Als nurse practitioner en wetenschappelijk onderzoeker kinderoncologie was mevrouw Van den Hoed van 2002 tot 2010 verbonden aan het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. In 1998 is zij gestart in het kinderziekenhuis en is aansluitend de masteropleiding gaan volgen tot verpleegkundig onderzoeker om het verpleegkundig onderzoek in de praktijk verder te kunnen ontwikkelen. Gezien haar grote netwerk en ervaring heeft zij deze activiteiten niet alleen opgepakt en uitgedragen binnen het Erasmus MC, maar ook nationaal en internationaal. Van 2010 tot 2020 was zij senior hogeschool docent en voorzitter Instituutsraad Instituut Verpleegkundige Studies aan de Hogeschool Utrecht. Als vrijwilliger was zij van 1994 tot 2001 redactielid van het tijdschrift Kinderverpleegkunde. Van 1994 tot 2001 en van 2006 tot 2008 was zij bestuurslid en van 2002-2007 afdelingsvoorzitter van V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).

Voor V&VN werd ze lid van de fractie Internationale Betrekkingen, contactpersoon International Association Paediatric Nursing (IAPN) en vicevoorzitter Paediatric Nursing Association Europe (PNAE). Als voorzitter en bestuurslid heeft zij haar sporen zeker verdiend. Voor de International Society of Paediatric Oncology (SIOP) was ze van 2001 tot 2018 actief, o.a. als Nurse Representative Scientific Committee.

Zij toonde zich altijd bijzonder betrokken en zette zich op vrijwillig vlak zeer in voor met name de verpleegkundigen in de kinderoncologische zorg, naast haar werk als nurse practioner.


Lid in de Orde van Oranje-Nassau (8 personen):

De heer Arend (A.) Polman - 67 jaar, Nunspeet

De heer Polman heeft 40 jaar, tot 1998, gewerkt op De Arend, een school voor speciaal basisonderwijs. Zijn gecombineerde functie van conciërge en administratief medewerker deed hij voor de volle 100%. Hij ontwikkelde zich als een ankerpunt in de school. Hij regelde de gehele personeelsadministratie en was betrokken bij de invoering van diverse digitale systemen. Hij zorgde voor toezicht op verbouwingen en uitbreidingen van de school, hield zich bezig met het onderhoudsplan en was coördinator bedrijfshulpverlening. De heer Polman heeft een hoge mate van betrokkenheid bij het speciale kind en liet het kind zich welkom voelen op school. Juist door zijn persoonlijke aandacht aan het kind en zijn ouders, voelde dit kind zich gewaardeerd en kon het ‘met opgeheven hoofd’ de maatschappij in.

Sinds 1993 is de heer Polman vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Nunspeet in verschillende functies, onder andere als sectieouderling en psycho-pastoraal begeleider. Hij heeft zich van 1998 tot en met 2009 ingezet als vrijwilliger voor de opvang van zwervers, verslaafden, dak- en thuislozen in het inloophuis van stichting De Tweede Mijl in Amsterdam. 


De heer Gerrit (G.) Storteboom - 67 jaar, Nunspeet

Van 1987 tot en met 2019 is de heer Storteboom met zijn echtgenote mantelzorger geweest voor zijn tante, en vrijwel aansluitend voor zijn moeder. Hij is vanaf 1994 actief lid en vanaf 2014 algemeen bestuurslid van de lokale politieke partij Gemeentebelang, o.a. door het mede-organiseren van de Nunspeetse Heideloop. Sinds 2000 is hij een betrokken vrijwilliger en stimulerende kracht achter de organisatie van diverse (oorlogs)herdenkingen in de gemeente Nunspeet. Hij weet daar ook de jeugd actief bij te betrekken. Van 2013 tot 2020 is de heer Storteboom bestuurslid en vrijwilliger geweest bij de Vereniging Oud-Militairen en Veteranen Noord-Veluwe en Oostelijk Flevoland. In die rol heeft hij mede de basis gelegd voor bijeenkomsten van een zogenoemd veteranencafé.

Ook heeft hij georganiseerd dat er in de gemeente Nunspeet herkenningspalen zijn geplaatst op plekken waar geallieerde vliegtuigen zijn neergestort. Sinds 2017 verzorgt hij lezingen voor en bij de Stichting Het Verscholen Dorp en is hij betrokken bij de jaarlijkse herdenking van deze stichting. Hij vertelt regelmatig op de locaties van het Verscholen Dorp zijn verhaal aan vele schoolkinderen/bezoekers en geeft rondleidingen als een geroutineerd gids.


De heer Karl (K.W.) Wessels - 69 jaar, Nunspeet

Bij de Nunspeetse Tafeltennis Club (NTC) Leogang is de heer Wessels al actief sinds 1982 in verschillende functies, zoals voorzitter, wedstrijdsecretaris jeugd, organisator/toernooileider en trainer/coach/begeleider. In zijn eentje organiseert hij al jaren het Scholierentoernooi voor 7-12-jarigen verdeelt over zes verschillende klassen; vervolgens leidt hij het toernooi in twee dagen soepel, met 150 tot 230 kinderen en honderden wedstrijden. Van 2009 tot 2012 was hij betrokken bij en oprichter van de Nunspeetse Heideloop. Deze hardloopwedstrijd is een sponsorevenement voor de verkiezingscampagne van Gemeentebelang. De heer Wessels bedacht de naam en de plaats voor het hardloop- en wandelevenement. Het parcours ligt prachtig in het Nunspeetse heidegebied.

Hij was van 2017 tot 2018 projectleider bij Natuurmonumenten. Hij leidde in opdracht van de vereniging Natuurmonumenten het project Natuurbeleving Veluwemeerkust dat nog zijn beslag moet krijgen. In 2017 en 2018 en kort in 2019 is hij ter vervanging bij het Nuborgh College Veluvine vrijwillig als conciërge actief geweest. De heer Wessels wordt gekenmerkt als een vriendelijke, behulpzame persoon die een positieve blik op de jeugd heeft en graag zaken goed organiseert.


De heer Arie (A.) Bal - 73 jaar, Nunspeet

Sinds 1985 zet de heer Bal zich als vrijwilliger in bij de Protestantse Gemeente Nunspeet in vele functies, o.a. als voorzitter van de Diaconie van 1998 tot en met 2001, voorzitter van het college van diakenen van 2007 tot en met 2011 en voorzitter van de Gereformeerde Jeugdcentrale, overgaand in de jeugdraad, van 1991 tot en met 1996. Hij is binnen de kerkelijke gemeente een zeer gewaardeerde vrijwilliger die zich met hart en ziel inzet voor de kerk, gemeenteleden en niet-gemeenteleden van alle leeftijden.

Binnen het sociale beleidsterrein van de gemeente Nunspeet heeft hij zich vanaf september 2010 verdienstelijk gemaakt in de Ouderenkamer. In juli 2012 is zijn bijdrage naadloos overgegaan toen hij benoemd werd als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet (toenmalige WMO-raad), waarvan hij in december 2019 afscheid heeft genomen aan het einde van zijn tweede termijn. Door zijn professionele kennis is hij op sociaal-maatschappelijk terrein een belangrijk persoon gebleken in het kader van burgerparticipatie. Sinds 2016 is de heer Bal algemeen bestuurslid van SHOW (Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen). Hij heeft de problemen van huurders, vooral op het gebied van wonen, zorg en welzijn, zeer hoog in het vaandel staan.


De heer Reinder (R.) Lotterman, 76 jaar, Nunspeet

De heer Lotterman is sinds de jaren ’80 een verwoed verzamelaar van klederdracht van de Veluwe, Kampereiland en Staphorst. Hij laat deze verzameling vaak zien bij verenigingen, clubs en tentoonstellingen. Hij werkt regelmatig mee aan folkloristische programma’s van RTV Gelderland en adviseert verschillende musea op het gebied van klederdrachten. Sinds 1987 is hij vrijwillig actief bij de Heemkundige Vereniging Nuwenspete, o.a. als secretaris-notulist van 1987 tot en met 1997 van de werkgroep Folklore en Klederdracht en bij de toenmalige oudheidkamer van 1989 tot en met 2012, waar hij o.a. rondleidingen verzorgde en zich bezig hield met de inrichting van tentoonstellingen. Vanaf 2008 is hij betrokken als vrijwilliger bij de museumboerderij Erf 29 in Kampen. In die rol voert hij vrijwillig diverse taken uit, zoals het taxeren van aankopen van sieraden voor het museum.

Sinds 2010 is de heer Lotterman vrijwilliger bij Boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldebroek, waaronder als presentator van de klederdrachtgroep Veluws Schoon, het verzorgen van pr van het museum en receptietaken. Hij is met hart en ziel een inspirator en beschermer van het historisch cultuurgoed en stelt zijn kennis en materialen graag beschikbaar voor eenieder die daarnaar vraagt.


De heer Evert (E.) Vierhout, 69 jaar, Nunspeet

Van 1991 tot 2003 was de heer Vierhout vrijwillig bestuurslid en lid van de bouwcommissie van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) te Nunspeet. In die functie hielp hij actief mee met de ontwikkeling van beleid en de uitvoering hiervoor. Als diaken en ouderling was hij van 1997 tot 2007 en van 2014 tot 2019 zeer actief voor de Hervormde Gemeente Nunspeet, wijkkerkenraad Sionskerk. Als vrijwilliger voor Het Venster (protestants christelijk welzijnswerk) in Nunspeet zet hij zich sinds 1999 in voor diverse werkzaamheden, onder andere door leidinggeven aan het straat- en rioolwerk én de organisatie van de Venstermarkt.

Van 2003 tot 2020 was hij voorzitter van het bestuur van Stichting Christelijke Boekhandel Blijmare en daarna nog betrokken als projectleider bij de verbouwing en verhuizing naar het nieuwe pand aan de Stationslaan in Nunspeet. Voor de Heleboeldag van de Hervormde Gemeente Nunspeet is hij zeer actief als commissielid en vrijwilliger sinds 2004 en vanaf 2010 als lid van de organisatiecommissie. Hij wordt door velen gezien als meer dan een praktische hulp: hij heeft een luisterend oor en kijkt om naar zijn naaste en zoekt nadrukkelijk de verbinding.


De heer Jan (J.) van den Hoorn, 61 jaar, Elspeet

Sinds 1988 is de heer Van den Hoorn mantelzorger voor diverse personen, waaronder zijn ouders en schoonmoeder en nu voor zijn schoonvader. Van 1990 tot 1999 was hij bestuurslid en secretaris van de Hervormde Schoolvereniging. In die functie was hij o.a. verantwoordelijk voor het maken van notulen, uitvoeren van schoolbezoeken en zette hij zich in voor christelijk onderwijs en verbinding tussen kerk, school en samenleving. Als kerkrentmeester bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) was de heer Van den Hoorn zeer actief van 2005 tot 2010.

Bij diezelfde kerk is hij sinds 2014 diaken, waarbij hij elke zondag collecteert en daarnaast huisbezoeken aflegt. Van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken was hij bestuurslid van 2007 tot 2015 en nu lid van verdienste. In die rol zette hij zich in voor beleid, burgerzaken, de gemeentelijke belangen, congressen en bezocht regio- en afdelingsbijeenkomsten. Als voorzitter (en organisator) van de Mannenthemadagen Noord-Veluwe/IJsseldelta zette hij zich in van 2008 tot 2016. Dit hield in dat hij voor de Hervormde mannenbond de jaarlijks mannendag van alle mannenverenigingen PKN regelde. Hij is een plichtsgetrouw persoon die belangeloos zijn talenten inzet voor zijn medemens.


De heer Jan (J.) Pluim, 71 jaar, Vierhouten

Sinds 1975 verricht de heer Pluim voor zijn gehele familie en diverse dorpsgenoten mantelzorg op verschillende manieren en met verschillende intensiteit. In het kleine dorp Vierhouten van 725 inwoners staat hij voor iedereen klaar wanneer er een klusje moet worden gedaan of bijstand moet worden verleend. Vanaf 1981 is de heer Pluim zeer betrokken bij de Voetbalvereniging Vierhouten ’82 als oprichter, coach, trainer en vrijwilliger. Voor de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten is hij sinds 2005 actief, waaronder als bestuurslid sinds 2015. Alle voorkomende werkzaamheden pakt hij op, zoals aanspreekpunt zijn voor de facilitaire zaken van het dorpshuis.

Bij de Oranje-/IJsvereniging Vierhouten is hij sinds 2005 een betrokken vrijwilliger. Als algemeen bestuurslid van Verlicht Vierhouten is de heer Pluim sinds 2005 actief. Verlicht Vierhouten heeft als doel om tijdens de feestdagen aan het einde van het jaar het dorp Vierhouten op een mooie manier te verlichten. Sinds 2009 is de heer Pluim betrokken bij de Stichting Rommelmarkt Vierhouten als bestuurslid/vrijwilliger. De heer Pluim wordt door zijn naasten omschreven als een positief ingesteld mens, een bezige bij, bijzonder hulpvaardig en een echt familiemens. Door de dingen die hij doet, heeft hij een belangrijke plaats in de gemeenschap van het dorp Vierhouten.

Contact