Voorpagina vergoeding planschade

Informatie aanvraag

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht kan doen gelden op een tegemoetkoming in de schade als gevolg van planologische maatregelen, bijvoorbeeld de bepalingen van een bestemmingsplan of bestemmingsplanwijziging.

Een aanvraag om vergoeding van planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Nunspeet 2008 stellen indieningseisen aan een verzoek om planschadevergoeding. Een verzoeker moet de oorzaak, de aard en de hoogte van de planschade nader onderbouwen. Het aanvraagformulier is afgestemd op deze voor de gemeente belangrijke informatie. Verder heeft het formulier als doel de afhandeling van de aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bij voorbaat wijst het college de aanvrager erop dat voor het behandelen van de aanvraag een drempelbedrag van € 300,-- verschuldigd is. De gang van zaken is als volgt: De aanvrager dient het aanvraagformulier bij het college in door het formulier digitaal in te vullen, waarna hij of zij een bevestiging van ontvangst krijgt met de mededeling dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de ontvangstbevestiging op rekening van de gemeente moet zijn bijgeschreven. Een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt na tijdige ontvangst van dit bedrag in behandeling genomen. Wordt uw verzoek om vergoeding van planschade gehonoreerd, dan ontvangt u ook het drempelbedrag weer terug.

Bijlagen

Eventuele ondertekening partner/gemachtigde

Indien er een mede-eigenaar en/of gemachtigde is dan heeft u een ingevulde en ondertekende verklaring mede-eigenaar (pdf, 107.95 KB) en/of verklaring gemachtigde (pdf, 108.15 KB) nodig (u kunt het document printen, ondertekenen en scannen/er een foto van maken zodat u het document kunt uploaden).

Eventuele eigendomsbewijs/contract

Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de eigendom van een onroerende zaak of een ander zakelijk recht daarop hebt verworven (s.v.p. een kopie van het eigendomsbewijs of eventueel contract van economische overdracht meesturen).

Kosten

Let op: er geldt een drempelbedrag van € 300,--. Dit bedrag moet binnen vier weken na het ontvangen van de ontvangstbevestiging op de rekening van de gemeente zijn bijgeschreven. Het aanvraagformulier wordt na tijdige ontvangst van dit bedrag in behandeling genomen. Wordt uw verzoek om vergoeding van planschade gehonoreerd, dan ontvangt u ook het drempelbedrag weer terug.

Contact