HOME  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  Concept verordening Jeugdhulp 2018

Concept verordening Jeugdhulp 2018

Dit item is verlopen op 26-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-12-2017

Burgemeester en wethouders hebben op 27 november  besloten het concept van de verordening Jeugdhulp 2018 inclusief de Nadere regels beleid en jeugdhulp 2018 vrij te geven voor de inspraak. Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Nunspeet zijn de concept

verordening Jeugdhulp 2018 en de Nadere regels beleid en jeugdhulp 2018 vanaf 12 december gedurende een periode van zes weken (tot en met 26 januari 2018) digitaal te raadplegen op deze website van de gemeente Nunspeet en de infohoek van het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. De Jeugdwet legt de gemeenteraad de verplichting op tot het vaststellen van beleid en een verordening. De huidige Jeugdhulp verordening (van 2015)  moet worden geactualiseerd. De belangrijkste redenen om de huidige Jeugdwet verordening aan te passen zijn:

  • Een belangrijk aanpassing t.o.v. de 'oude' verordening is de harmonisering van terminologie met de Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorheen werd gesproken van een individuele voorziening; in de nu voorliggende verordening wordt gesproken van een maatwerkvoorziening, net zoals gebruikelijk is in de Wmo; 
  • De verordening is aangepast op nieuwe percelen met betrekking tot inkoop (artikel 4); 
    Deze staan nog niet in de conceptverordening benoemd, maar worden wel in de definitieve versie opgenomen. In december komt namelijk vanuit de Inkoop Samenwerking Noord Veluwe een totaaloverzicht van alle diensten die zijn aanbesteed bij de Inkoop Jeugdhulp 2018. 
  • Delegatie Pgb (Paragraaf 3.1, artikele 10 tot en met 16): de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft onlangs bepaald dat differentiatie van Pgb-tarieven niet (volledig) aan het College overgelaten dient te worden. De gemeenteraad dient hierover te besluiten (in de verordening). De voorliggende verordening houdt rekening met deze uitspraak van de CRvB en geeft de gemeenteraad de ruimte om te beslissen dat er sprake is van differentiatie van Pgb-tarieven en in welke mate (tevens geharmoniseerd met de Verordening maatschappelijke ondersteuning); 
    Artikelen 10 tot en met 15 zijn vanuit de bestaande nadere regels overgezet naar de verordening.
  • In hoofdstuk 6 is nadrukkelijker de afstemming met andere voorzieningen benoemd, zoals Gezondheidszorg, Gecertificeerde instellingen, Justitiedomein, Voorschoolse voorzieningen, Onderwijs, Wmo-voorzieningen, Voorzieningen werk en inkomen
  • De opbouw van de vernieuwde verordening is logischer en overzichtelijker dan de huidige verordening;

Ook de Nadere regels zijn aangepast. Dit betreft overigens geen grote wijzigingen. Op het gebied van privacy is nieuwe wetgeving van kracht en wordt nu verwezen naar de Algemene verordening gegevensbescherming. Verwijzingen naar besluiten in 2014 zijn vervallen en de vernieuwde nadere regels verwijzen nu naar de verordening Jeugdhulp 2018.

Uw inspraakreactie kan tijdens de hiervoor genoemde periode schriftelijk naar voren gebracht worden bij burgemeester en wethouders, Postbus 79, 8070 AB  Nunspeet