HOME  |  Nieuws  |  Begroting 2017: Nunspeet financieel gezond met ruimte voor nieuwe projecten

Begroting 2017: Nunspeet financieel gezond met ruimte voor nieuwe projecten

Dit item is verlopen op 06-10-2016.

De Programmabegroting 2017-2020 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting is weer meerjarig sluitend. Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas zegt: "Nunspeet staat er qua financiën goed voor. Ons uitgangspunt is een structureel financieel gezonde gemeente Nunspeet en daar voldoen we aan. Maar we willen ook vooruit, dus zijn er plannen voor nieuwe projecten. Het nieuwe zwembad, revitalisering van de Wiltsangh en duurzaamheid zijn nu zeer actueel en krijgen met deze begroting vorm.”

Het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is aangesteld, heeft een Collegeprogramma 2014-2018 opgesteld. Dit vormt de basis voor deze begroting. In 2017 heeft de begroting een omvang gekregen van circa 57 miljoen euro.

Nieuwe zwembad en revitalisering van sportpark de Wiltsangh

In de raadsvergadering van 30 juni 2016 is een besluit genomen over de verdere uitwerking van het zwembad en de revitalisering van sportpark de Wiltsangh. Beide voorstellen zijn vastgesteld met een dekkingsplan. De financiële consequenties uit het dekkingsplan zijn als nieuw beleid verwerkt in deze begroting

Hemelwatervisie

Een ander raadsbesluit heeft betrekking op de aanpak van wateroverlast. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2016 de Hemelwatervisie Nunspeet en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. De acties die hieruit voortvloeien zijn als nieuw beleid in de Begroting 2017 opgenomen.

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid is belangrijk voor zowel college als raad. In de lopende projecten zit duurzaamheid volop geïntegreerd zoals bij grondexploitaties en ook bij toekomstige projecten speelt duurzaamheid een zeer voorname rol, met name bij het nieuwe zwembad. Daarnaast stelt het college nieuwe initiatieven voor zoals duurzaamheidsleningen voor verenigingen.

Onderwijs

Ook op het gebied van het onderwijs zijn er meerdere ontwikkelingen. Eind 2016 wordt een toekomstvisie onderwijshuisvesting besproken met de gemeenteraad, dat in nauwe samenwerking met het onderwijsveld tot stand is gekomen en waarin de wensen voor de komende jaren zijn weergegeven. De verschillende scenario’s zijn financieel doorgerekend en vragen om besluitvorming begin 2017. Het mag duidelijk zijn dat duurzaamheid ook hier een belangrijk item is. In het kader van de veranderende wet- en regelgeving per 1 januari 2018 op het gebied van voorschoolse voorzieningen (harmonisatie) wordt het subsidiemodel voor deze voorzieningen aangepast.

In de raadsvergadering van 27 oktober 2016 wordt verder gepraat over de totale begroting.

De Programmabegroting 2017-2020 is hieronder te downloaden.

Te downloaden: