HOME  |  Nieuws  |  Gemeente Nunspeet biedt pachtgrond aan

Gemeente Nunspeet biedt pachtgrond aan

Dit item is verlopen op 22-03-2016.

De gemeente Nunspeet biedt op basis van inschrijving 3,9705 hectare grasland aan, gelegen in Nunspeet nabij de Kolmansweg en Hoge Bijsselseweg, kadastraal bekend gemeente Nunspeet L.4640 en L.245 (als één geheel). Periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018, op basis van geliberaliseerde pacht volgens artikel 397, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Inschrijven

U kunt zich tot en met 21 maart 2016 voor de percelen inschrijven door middel van het inschrijfformulier op deze pagina (onderaan). Daar vindt u ook de overige inschrijfvoorwaarden en pachtvoorwaarden.

1.Inschrijving is voorbehouden aan beroepsmatige grondgebonden agrariërs met hun bedrijf gevestigd binnen de gemeentegrenzen van Nunspeet.

2.Het college behoudt zich het recht voor om inschrijvingen, afwijkend van de in artikel 1 genoemde voorwaarden, toe te laten tot de gunningsprocedure.

3.De bieding moet zijn uitgedrukt in hele euro’s en is de geboden jaarlijkse pachtprijs voor het gehele perceel.

4.De inschrijver is verplicht zijn gedane bod gestand te doen, en is na gunning verplicht tot betaling van de door hem geboden prijs en tot nakoming van de overige inschrijfvoorwaarden.

5.De bieding is exclusief goedkeuringskosten grondkamer. Deze worden naast de geboden pachtsom in rekening gebracht bij de pachter.

6.Inschrijfformulieren kunnen tot en met 21 maart 2016 worden ingediend bij de gemeente Nunspeet.

7.Uitsluitend volledig ingevulde, ondertekende en tijdig ontvangen inschrijfformulieren worden als inschrijving geaccepteerd.

8.Verpachting vindt plaats aan de hoogstbiedende inschrijver die aan de inschrijfvoorwaarden voldoet.

9. Het college behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen.

10.Voorwaarde voor gunning is dat tegen de pachter in de afgelopen 3 jaar geen handhavingskwestie heeft gelopen en geen betalingsachterstanden zijn ontstaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer G. Haasjes, afdeling Bestuur en Maatschappij, via telefoonnummer (0341) 25 99 11.