HOME  |  Nieuws  |  Nunspeet sluit 2015 positief af

Nunspeet sluit 2015 positief af

Dit item is verlopen op 08-06-2016.

De gemeente Nunspeet heeft het jaar 2015 in financieel opzicht afgesloten met een positief saldo van € 2,2 miljoen.

Het rekeningsaldo bestaat voor ruim € 1,3 miljoen aan overheveling van budgetten naar het volgende boekjaar, omdat de geraamde budgetten in 2015 nog niet of niet volledig gebruikt zijn (bijvoorbeeld toekomst sportcentrum en zwembad De Brake).

Verder wordt het resultaat veroorzaakt doordat de uitgaven voor de nieuwe taken WMO lager zijn dan was begroot. Het budget was vastgesteld op basis van het geld dat de gemeente hiervoor zou krijgen, na overheveling van deze taak naar de gemeente. De grote mate van onzekerheid over de hoogte van de rijksvergoeding naar gemeenten overgehevelde taken van jeugd, zorg en werk hebben geleid tot een behoedzame raming (budget neutraal) van de te verwachten WMO-kosten. Dat wil zeggen dat het door het Rijk te ontvangen bedrag als uitgave is geraamd. De gemeente gaat onderzoeken wat de oorzaak is van het overschot. In ieder geval is gebleken dat in 2015 minder is uitgegeven aan persoonsgebonden budgetten voor begeleiding dan verwacht.   

B&W stellen de raad voor het netto rekeningresultaat  van € 823.000,-- toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein om toekomstige uitgaven en eventuele tegenvallers WMO in de toekomst te kunnen opvangen.

Wethouder Leen van der Maas is tevreden met het resultaat. ”We zijn in financieel opzicht een gezonde gemeente en bouwen voortdurend aan een krachtige en vitale gemeente, met als uitgangspunt de vele ambities uit het collegeprogramma”, aldus de wethouder.

Op 9 juni a.s. buigt de raadscommissie zich over de Jaarrekening 2015.