HOME  |  Nieuws  |  Sluitende meerjarenbegroting Nunspeet

Sluitende meerjarenbegroting Nunspeet

Dit item is verlopen op 06-10-2017.

De Programmabegroting 2018-2021 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting is weer meerjarig sluitend. “En met ruimte voor nieuw beleid”, zegt een tevreden wethouder Leen van der Maas.

In de begroting (het gaat om een kleine 60 miljoen euro) maakt het college de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren inzichtelijk. De basis voor de begroting vormt ieder jaar het collegeprogramma (2014-2018).

Nieuw beleid

Vanuit het collegeprogramma, maar ook naar aanleiding van wensen vanuit de gemeenteraad  is er nieuw beleid opgenomen in de begroting. Zo zal – als het aan het college van B&W ligt – de Stichting Nunspeet uit de Kunst een extra stimulans krijgen, komt er meer aandacht voor handhaving (ook ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol), en wordt het marktplein en het centrumgebied aantrekkelijker. Twee opvallende grote ‘kostenposten’ in de nieuwe begroting zijn de herinrichting van het stationsgebied en de vernieuwing van de onderwijshuisvesting. Als dekking voor de (aanvullende) lasten reserveert het college voor beide onderwerpen elk 5 miljoen euro. Dit zal niet leiden tot lastenverhoging voor de burger, want het college wil hiervoor een deel van de Nuon-reserves inzetten.

Begroting online inzichtelijk

Om de begroting – met alle ambities en voornemens – voor iedereen inzichtelijker te maken is deze digitaal te raadplegen via https://nunspeet.begrotingonline.nl  In een nieuwe opzet kunnen belangstellenden eenvoudig en volledig inzicht krijgen in de gemeentebegroting. Snelle navigatie is nu mogelijk naar de informatie die men maar wil.

Op 26 oktober 2017 zal de Nunspeetse gemeenteraad zich buigen over de gepresenteerde begroting.