HOME  |  Nieuws  |  Verkoop onrendabel groen

Verkoop onrendabel groen

Dit item is verlopen op 11-07-2017.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij  op 14 februari 2017 de Beleidsregel verkoop onrendabel groen hebben vastgesteld. Het beleid treedt de dag na deze bekendmaking in werking en is digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beleidsregel.

Het college van burgemeester en wethouders zal deze beleidsregel gebruiken bij de beoordeling welke gronden in aanmerking komen om te worden verkocht. Op basis van de beleidsregel stelt het college per deelgebied een verkoopkaart op waarop de te verkopen groenstroken worden opgenomen. De gemaakte keuzen op de kaart vloeien voort uit de beleidsregel.

De uitvoering van te verkopen geselecteerde groenstroken gebeurt in fasen. Het college stelt per deelgebied een verkoopkaart vast. Het college heeft de keuze gemaakt dat eerst de geselecteerde groenstroken in de wijken Nunspeet Noord en Oost te koop worden aangeboden. De verkoopkaarten voor deze twee wijken zijn inmiddels vastgesteld.

De beleidsregel en de verkoopkaart Nunspeet Noord en Oost worden op grond van de Inspraakverordening 2008 met ingang van 29 maart 2017 voor twee weken ter inzage gelegd. Op grond van de inspraakreacties wordt beoordeeld of aanpassing van de verkoopkaart noodzakelijk is. Hiervan wordt een met redenen omkleed eindverslag opgemaakt. De kaart wordt na verwerking van de inspraakreacties door het college definitief vastgesteld. Op basis van de vastgestelde kaart kan dan worden gestart met de verkoop van het onrendabel groen in de kern Nunspeet Noord en Oost.

Fasering

Het college heeft bij het opstellen van de overige verkoopkaarten verder gekozen voor de volgende fasering:

  • Voorjaar 2017 opstellen verkoopkaart Nunspeet Noord en Oost en verkoopkaart Elspeet alsmede start verkoop Nunspeet Noord en Oost. Najaar 2017 verkoop onrendabele groenstroken Elspeet, opstellen verkoopkaart Nunspeet West en Nunspeet Centrum.
  • Voorjaar 2018 verkoop onrendabele groenstroken Nunspeet West en Nunspeet Centrum, opstellen verkoopkaart Hulshorst en Vierhouten.
  • Najaar 2018 verkoop onrendabele groenstroken Hulshorst en Vierhouten.

Genoemde verkoopkaarten zullen te zijner tijd eveneens in kader van de Inspraakverordening 2008 ter inzage worden gelegd.

Ter inzage

De beleidsregel vindt u hier. De verkoopkaarten voor de wijken Nunspeet Noord en Oost liggen van 29 maart tot en met 11 april 2017 ter inzage. 

Digitale kaart

Onderaan deze pagina vindt u een digitale kaart met de locaties van het onrendabele groen.

Ook liggen de stukken ter inzage in de infohoek in het Klantcontactcentrum (KCC) van het gemeentehuis. Mocht u telefonisch inlichtingen willen verkrijgen, dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur bellen met het KCC in het gemeentehuis.

Inloopavond

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de inloopavond in het gemeentehuis op 3 april 2017 van 17:30 uur tot 20:00 uur. U kunt dan de stukken inzien en vragen stellen.

Hoewel de beleidsregel zelf niet vatbaar is voor bezwaar of beroep kunt u wel uw reactie geven op de wijze waarop de beleidsregel is vertaald in de verkoopkaart. U kunt als ingezetene of belanghebbende tot en met 11 april 2017 uw zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet.

LET op! Verkoop start eerst nadat inspraakreacties zijn verwerkt en de verkoopkaart definitief is vastgesteld. Nadere publicatie over startmoment verkoop volgt. Op dat moment zullen ook formulieren beschikbaar worden gesteld waarmee verzoek tot aankoop kan worden ingediend.