HOME  |  Nieuws  |  Vertraging ontwikkeling Airport Lelystad niet acceptabel

Vertraging ontwikkeling Airport Lelystad niet acceptabel

Dit item is verlopen op 15-09-2017.

De discussie over een alternatieve route voor Lelystad Airport – de B++ variant – mag op geen enkele wijze leiden tot vertraging van de ontwikkeling van Lelystad Airport. Dat stellen burgemeester en wethouders van de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Barneveld, Putten en Lelystad in een gezamenlijke toelichting op een eerdere verklaring.

Een unaniem en breed gedragen advies van de Alderstafel Lelystad heeft geleid tot een door het kabinet vastgesteld Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Route B+ levert het minste aantal ernstig gehinderde inwoners op en is de basis voor het Milieueffectrapport (MER) en het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.

De drie gemeentebesturen willen een krachtig signaal afgeven. Wethouder Christianne van der Wal (Harderwijk) is helder in de gezamenlijke boodschap: “vertraging is voor het landsbelang, de groei van Schiphol, en het regionaal belang, de betekenis van de ontwikkeling van Lelystad Airport voor de regio, onacceptabel. Stel daarom de in het Luchthavenbesluit opgenomen routes niet opnieuw ter discussie!” aldus de wethouder namens de drie gemeenten.

Hieronder de volledige toelichting:

Vertraging van de ontwikkeling van Lelystad Airport is voor het landsbelang, de groei van Schiphol, en het regionaal belang, de betekenis van de ontwikkeling van Lelystad Airport voor de regio, onacceptabel. Stel daarom de in het Luchthavenbesluit opgenomen routes niet opnieuw ter discussie!

Vastgesteld Luchthavenbesluit

- Onderzoek naar route B++ mag niet leiden tot aanpassing van het Luchthavenbesluit

- De routes liggen vast en staan niet meer ter discussie.

- Herziening luchtruim heeft prioriteit.

- Onderzoek alternatieven voor voortbestaan Teuge.

De voorbereiding van het proces om uiteindelijk te komen tot het Luchthavenbesluit luchthaven Lelystad, vastgesteld in 2015, bestond uit regelmatig en constructief overleg met veel belanghebbenden waaronder de gemeenten op de Noord Veluwe. Voor de complexe materie heeft dat overleg heeft veel vertrouwen opgeleverd. Het resultaat was een aanvraag onderbouwd met een gedegen milieueffectrapport en na jaren eindelijk een vastgesteld luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.

Een specifiek onderdeel van de milieueffectrapportage was de doorrekening van de effecten van een aantal routevarianten. Alle informatie heeft geleid tot een unaniem en breed gedragen advies van de Alderstafel Lelystad om te kiezen voor de route B+. Het kabinet heeft het advies overgenomen. Route B+ levert het minste aantal ernstig gehinderde inwoners op. Route B+ is de basis voor het Milieueffectrapport (MER) en het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft mede op basis van het advies van de Alderstafel het luchthavenbesluit opgesteld. In het vastgestelde luchthavenbesluit liggen de effecten van route B+ vast, voor de routes zelf moet de minister op grond van de Wet luchtvaart nog een besluit nemen.

Onnodige vertraging bij heroverweging, niet acceptabel

Routevariant B++ waar wij nu mee geconfronteerd worden, is nooit een van de onderzochte routes geweest. Dus ook niet in het MER opgenomen. Dat betekent ook dat effecten van route B++ geen deel uitmaken van de overwegingen die ten grondslag liggen aan het luchthavenbesluit. Nu inpassen van route B++ betekent een heroverweging van het luchthavenbesluit waarbij niet alleen alle procedurele stappen opnieuw doorlopen moeten worden maar ook de discussie opnieuw gevoerd moet worden met alle belanghebbenden. Route B++ maakt immers geen deel uit van het luchthavenbesluit, belanghebbenden hebben daar geen kennis van kunnen nemen. Dat levert een onnodige vertraging op van jaren voor de realisatie van Lelystad Airport. Dat betekent ook problemen voor Schiphol omdat het verplaatsen van 45.000 vluchten naar Lelystad Airport vertraging oplevert en daarmee de bedrijfsvoering van Schiphol onder druk zet. Dat is voor het landsbelang en het regionale belang niet acceptabel. In dat kader is het ook noodzakelijk dat door het Rijk met spoed de herindeling van het nationale luchtruim wordt opgepakt en afgerond.

Het probleem voor vliegveld Teuge zit niet in route B+ zelf maar in de aansluiting van route B+ op de internationale routes in het hogere luchtruim. Route B+ ligt min of meer parallel aan de randmeren over Flevoland en met een boog om Elburg. Ter hoogte van Wapenveld eindigt route B+. Vanaf dat punt moet route B+ aansluiten op de internationale routes in het hogere luchtruim ter hoogte van Brummen/Eerbeek. Die aansluitingsroute ligt precies boven vliegveld Teuge en ter hoogte van vliegveld Teuge vliegen de vliegtuigen nog op een hoogte van 6.000 voet. Dat is voor Teuge het probleem. De vliegtuigen van Teuge moeten hier veiligheidshalve minstens 1.000 voet onderblijven en mogen dus niet hoger komen dan 5.000 voet. Voor de meeste gebruikers van Teuge is dit geen probleem, maar wel voor valschermvluchten. Die toestellen komen nu al tot 10.000 voet, en hadden eigenlijk zelfs liever nog hoger gewild.

Tegenstrijdig

Uit de berichtgeving die ons bereikt, leiden wij een wat ambivalente houding af van het college van GS. De provincie heeft eerder ingestemd met het advies van de Alderstafel. In een recente brief aan de staatssecretaris benadrukt de provincie dat de huidige planning van de luchthavenontwikkeling op Lelystad Airport niet verstoord mag worden. Tegelijkertijd vraagt de provincie om de haalbaarheid en realiteitswaarde van route B++ te beoordelen en om de uitkomsten te betrekken bij de besluitvorming over aansluitroutes. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat, als dat er van komt, inpassen van route B++ leidt tot enorme vertragingen en extra druk zet op de ontwikkeling van Schiphol. Wij zijn benieuwd naar de argumenten voor deze ogenschijnlijke tegenstrijdige houding.

Route B+ niet ter discussie

Wij zijn uiteraard niet blind voor de gevolgen die de aansluitroute oplevert voor Vliegveld Teuge en mogelijke andere belanghebbenden. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het voorstel van route B++ de aanzet is om de positie van Vliegveld Teuge en de andere belanghebbenden goed te onderzoeken en samen met hen te zoeken naar alternatieve of hoger gelegen aansluitroutes op de internationale routes in het hogere luchtruim. Wij roepen de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu op om serieus de problemen die nu ontstaan als gevolg van de voorgestelde aansluitroutes waar nog op 6.000 voet wordt gevlogen te onderzoeken en daar de belanghebbenden bij te betrekken. Wij stellen daarbij wel dat het huidige luchthavenbesluit inclusief route B+ als vertrekpunt geldt en in stand blijft.

Naast het luchthavenbesluit is ook een routebesluit noodzakelijk. In het luchthavenbesluit liggen de effecten daarmee ook feitelijk de naderings- en vertrekroutes van B+ vast. Formeel liggen de naderings- en vertrekroutes van B+ nog niet vast. Daarvoor is een routebesluit noodzakelijk dat de minister nog moet nemen. Het luchthavenbesluit levert voor het routebesluit belangrijke en noodzakelijke informatie op. De naderings- en vertrekroutes voor Lelystad Airport en de effecten daarvan zijn goed onderzocht in het MER dat ten grondslag ligt aan het luchthavenbesluit. Indienen van zienswijzen tegen een routebesluit is niet mogelijk. Bewoners, ondernemers (recreatie!) en gemeenten kunnen in het besluitvormingsproces dus niet opkomen voor hun belangen als voor het routebesluit een andere route het uitgangspunt is. Een goed onderbouwde en doorgerekende route die via de procedure voor het luchthavenbesluit vastligt, is van cruciaal belang. Vasthouden aan het huidige luchthavenbesluit en het nog te nemen routebesluit baseren op het huidige luchthavenbesluit is daarom onvermijdelijk.

Samengevat

Vertraging is voor het landsbelang, de groei van Schiphol, en het regionaal belang, de betekenis van de ontwikkeling van Lelystad Airport voor de regio, onacceptabel. Stel daarom de in het Luchthavenbesluit opgenomen routes niet opnieuw ter discussie. Maak werk van herziening van het luchtruim! En kijk met vliegveld Teuge of er andere opties in de bedrijfsvoering mogelijk zijn die het voortbestaan mogelijk maken.