HOME  |  Verkiezingen

Verkiezingen

Terinzagelegging Processen-verbaal van de stemopneming

De stembureaus leggen in een proces-verbaal N10 de stemtotalen vast van stemming voor de leden van provinciale staten van Gelderland en voor de leden van het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe. Deze processen-verbaal zijn openbaar en liggen ter inzage vanaf donderdagmiddag 21 maart 2019 tot en met 28 maart 2019.  Ook liggen dan gelijktijdig ter inzage de opgaven N11, waarin de totalen van de uitgebrachte stemmen in de gemeente Nunspeet voor genoemde verkiezingen zijn opgenomen. Verder ligt ter inzage een totaaloverzicht waarin te de tellingen van de stembureaus zijn opgenomen.

Alle bovengenoemde processen-verbaal en het totaaloverzicht van alle uitslagen, zijn hier te raadplegen