HOME  |  Inwoner  |  Belastingen

Belastingen

Aanslagbiljet/ taxatieverslag online bekijken

Online inzien van uw aanslagbiljet/ WOZ-beschikking en taxatieverslag

Betalen gemeentelijke belastingen

Automatische incasso afgeven, rekeningnummer gemeente

Afvalstoffenheffing

Heffing voor het inzamelen en verwerken van afval

Toeristenbelasting

Kosten voor niet-inwoners voor het overnachten in Nunspeet

Minimabeleid/ kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en moeite met betalen van de belastingaanslag? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken tegen aanslag

Bent u het niet eens met de aanslag(en) of WOZ-beschikking? Belt u ons eerst. Wij helpen u graag.

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) en WOZ-waarde

Informatie over de OZB en totstandkoming WOZ-beschikking

Forensenbelasting

Meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking houden

Rioolheffing

Heffing voor de kosten die verband houden met beheer, onderhoud en verbeteren van het rioolstelsel en de afvoer van hemelwater

Precariobelasting

Belasting voor gebruik gemeentegrond