HOME  |  Inwoner  |  Bezwaar maken - niet eens met de WOZ-waarde

Bezwaar maken - niet eens met de WOZ-waarde

Ik ben het niet eens met de waarde van mijn huis die wordt aangegeven op de WOZ-beschikking. Wat moet ik doen?

Tegen de aanslag en/of de WOZ-beschikking kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag/het beschikkingsbiljet bezwaar indienen. U kunt schriftelijk uw bezwaarschrift richten aan  de heffingsambtenaar van de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB in Nunspeet.
Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar te maken. Dit kunt u doen via het Digitale Belastingloket. Hier heeft u DigiD voor nodig nodig.  

Let wel, deze mogelijkheid is enkel opengesteld voor natuurlijke personen en bezwaar maken via de e-mail is niet mogelijk.

Eisen die worden gesteld aan een bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking/het aanslagbiljet zijn ingediend. Aan het bezwaarschrift worden een aantal eisen gesteld, namelijk:

  • Het bezwaar moet uw naam- en adresgegevens bevatten.
  • Het bezwaar moet aangeven waartegen bezwaar wordt gemaakt. Vermeld daarom in ieder geval het aanslag/beschikkingsnummer.
  • Er moet in het bezwaar staan waarom u bezwaar maakt (motivering). Waarom bent u het niet eens met de vastgestelde waarde?
  • Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn.

Het is in de gemeente Nunspeet niet mogelijk een bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Als het bezwaar niet aan de eisen voldoet, kan de ambtenaar die het bezwaarschrift behandelt u een herstelmogelijkheid bieden. Als u een herstelmogelijkheid geboden wordt en u voldoet niet of niet-tijdig aan het verzoek tot herstel, kan de heffingsambtenaar het bezwaarschrift op deze formele grond afwijzen ('niet-ontvankelijk verklaren'). Dit zal in de uitspraak op het bezwaarschrift staan.

Wanneer u niet binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking/aanslag bezwaar hebt ingediend, moet de ambtenaar het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren, tenzij u bijzondere omstandigheden kunt aanvoeren waarom u te laat bent met uw bezwaarschrift. Als uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt het in principe niet verder in behandeling genomen.

Gevolgen waardeverlaging

Als na bezwaar de waarde wordt verlaagd, werkt de nieuwe vastgestelde lagere waarde in principe terug tot 1 januari 2018.

Oneens met de uitspraak op het bezwaar: beroep, hoger beroep en beroep in cassatie

Tegen de uitspraak van de gemeente kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank in Arnhem. Als de rechtbank het beroep afwijst, kan hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem worden ingesteld. Ten slotte is cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.

Beroep

Bent u het oneens met de uitspraak op het bezwaarschrift? U kunt dan beroep bij de rechtbank instellen. U moet dat doen bij de bestuurskamer van de rechtbank in Arnhem binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Nunspeet. Voor het beroepschrift gelden dezelfde eisen als voor het bezwaarschrift. Daarnaast moet u een kopie van de uitspraak op het bezwaarschrift meesturen. U kunt ook pro forma beroep instellen. In dat geval moet u op een later moment uw motivering naar de rechtbank opsturen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd (zie www.rechtspraak.nl ).

Hoger beroep

Na de uitspraak door de rechtbank kan bij het gerechtshof in Arnhem hoger beroep worden ingesteld. Het hoger beroep kan zowel door u als door de gemeente worden ingesteld. Ook hiervoor gelden weer dezelfde eisen als voor het bezwaarschrift.

Beroep in cassatie

U of de gemeente kan, als u het niet eens bent of de gemeente het niet eens is met de uitspraak in hoger beroep, binnen zes weken beroep in cassatie bij de Hoge Raad indienen. Het beroepschrift in cassatie moet ook voldoen aan een aantal eisen, zoals naam en adresgegevens, aangeven waartegen beroep wordt ingesteld, waarom beroep wordt ingediend (motivering) en ondertekenen. Er kan alleen beroep in cassatie worden ingesteld wanneer de uitspraak van het gerechtshof niet voldoet aan bepaalde rechtsregels of als een vormvoorschrift is geschonden.