HOME  |  Inwoner  |  Documenten Inwoner  |  Burgerfonds vitale kernen

Burgerfonds vitale kernen

 • Burgerfonds vitale kernen

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet ambieert een ondersteuning van het wijk- en kerngericht werken ‘in een co-creatie en samenwerking met inwoners’ door onder andere het instellen van een ‘burgerfonds vitale kernen’. In samenspraak met verschillende vertegenwoordigers vanuit de Nunspeetse samenleving, waaronder afvaardigingen van dorps-, wijk- en buurtverenigingen, is vorm en inhoud gegeven aan kaders en uitgangspunten voor het Burgerfonds vitale kernen Elspeet, Vierhouten en Hulshorst.

  Uitgangspunt

  Het burgerfonds is ingesteld voor lokale burgerinitiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang van onze samenleving. Deze zogenaamde ‘doe-democratie’ leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn recht te laten komen. De gemeente kent hierin een bescheiden rol door het scheppen van voorwaarden en het (financieel) stimuleren van de lokale initiatieven.

  Begrip kernen

  Met het burgerfonds hebben wij specifiek lokale burgerinitiatieven vanuit de (kleine) kernen voor ogen. Met vitale kernen worden de kernen Elspeet, Vierhouten en Hulshorst bedoeld.

  Toekenningscriteria 

  Voor toekenning van de aanvragen wordt uitgegaan van één of meerdere van de volgende criteria:

  • aanvragen beogen het maatschappelijk belang en hebben een stimulerend effect voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in de betreffende kern; 
  • aanvragen bevorderen een gezonde leefstijl;
  • aanvragen betrekken het bestaande verenigingsleven of zijn daar een aanvulling op;
  • plannen zijn aanvullend op een huidig activiteitenaanbod en/of vernieuwend:
  • aanvragen worden (voor zover mogelijk) ingediend in samenwerking met een dorps- of buurtvereniging;
  • aanvragen hebben aandacht voor inbedding/borging voor toekomst;
  • aanvragen zijn gericht op co-financiering door burgers of bedrijfsleven, waardoor het plan een breed draagvlak onder inwoners (van betreffende kern of wijk in) de gemeente Nunspeet krijgt;
  • aanvragen moeten worden ingediend op het daartoe bestemde aanvraagformulier en voorzien zijn van een realistische sluitende begroting;
  • aanvragen nemen bestaande wet- en regelgeving in acht en zijn vergunninggebonden;
  • toegekende aanvragen worden voorzien van een realistische verantwoordingstermijn (uiterlijk een jaar na start van het initiatief.

  Afwijzingscriteria

  Criteria die leiden tot een afwijzing of niet in behandeling nemen van een bijdrage uit het fonds;

  • de begroting van de aanvraag bestaat voor meer dan 20% uit horeca-uitgaven;
  • aanvragen hebben geen duidelijk maatschappelijk doel of algemeen belang;
  • aanvragen vallen in zijn geheel onder reguliere en lokale subsidiemogelijkheden;
  • onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen;
  • als en voor zover met het toekennen van een bijdrage van het gebiedsfonds het beschikbare budget wordt overschreden.

  Aanvragen

  Aanvragen kunnen worden ingediend bij de gemeente Nunspeet, afdeling Bestuur en Maatschappij aan de hand van het vastgestelde aanvraagformulier. Het formulier is hieronder te downloaden.

  Besluit op aanvragen

  De besluitvorming over de inzet van de middelen vindt plaats, op basis van een ambtelijk advies, door het college van burgemeester en wethouders. Wanneer een aanvraag om een financiële bijdrage gehonoreerd kan worden, maar het bedrag van € 5.000,-- overstijgt, dan legt het college dit voor bespreking voor aan de raadscommissie Algemeen Bestuur.

  Financiën

  Vanuit het burgerfonds is er per jaar een totaalbedrag van 25.000,-- euro beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Met een toevoeging dat het ‘restant’ van een lopend jaar overgeheveld mag worden naar het daaropvolgende jaar.

  Verantwoording en evaluatie

  Het college van burgemeester en wethouders ontvangt in het vierde kwartaal van het jaar waarvoor een aanvraag is ingediend een verantwoording over de ingediende aanvraag (en het openstaande) budget.

  Te downloaden: