HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Bestemmingsplan aanpassen

Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  Als u iets wilt bouwen of gronden en/of gebouwen op een andere manier wilt gaan gebruiken,  is het verstandig vooraf het ter plaatse geldende bestemmingsplan in te zien. Hierin staat de bestemming beschreven en is aangegeven waarvoor grond en bebouwing mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 

  Als uw plannen in strijd met het bestemmingsplan zijn, dan is het misschien mogelijk een vergunning te krijgen om voor uw plannen van het bestemmingsplan af te wijken (link maken naar deze omgevingsvergunning). Is verlening van een dergelijke vergunning niet mogelijk of niet zinvol, dan kunt u de gemeente verzoeken om het bestemmingsplan zodanig te veranderen dat u uw plannen wel kunt realiseren. De gemeente zal daaraan alleen medewerking verlenen als uw verzoek past in het ruimtelijk beleid van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Een verzoek om herziening van het bestemmingsplan moet worden gericht aan de gemeenteraad en vergezeld gaan van een complete ruimtelijke onderbouwing. In deze ruimtelijke onderbouwing moet worden aangetoond dat er ook na de herziening sprake is van een goede ruimtelijke ordening en dat kan worden voldaan aan alle wettelijke eisen.   Daartoe moeten – afhankelijk van de inhoud van het verzoek – allerlei onderzoeken worden gedaan, zoals archeologisch- ecologisch, bodem- en geluidsonderzoek. De kosten van het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en van de benodigde onderzoeken komen voor uw rekening.

 • Wat moet ik doen?

  Als u een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan indient ontvangt u van de gemeente een gespecificeerde kostenbegroting (zie ook onder kosten). Na ontvangst van deze kostenopgaaf hebt u 20 dagen bedenktijd om te beslissen of u het verzoek tot planherziening wilt handhaven. Als u niet reageert wordt het proces na het verstrijken van de termijn gestart en worden de kosten in rekening gebracht.

  Voordat een bestemmingsplan in werking treedt wordt een uitgebreide procedure doorlopen die in de wet is geregeld. In die procedure zijn verschillende momenten waarop derden op de plannen kunnen reageren. Al deze momenten worden aangekondigd in de Nunspeet huis-aan-huis. De bestemmingsplannen die in procedure zijn, kunt u vinden op de internetsite van de gemeente of op www.ruimtelijkeplannen.nl

  Voorontwerpplan

  Als de verplichte onderzoeken zijn afgerond en de ruimtelijke onderbouwing gereed is, wordt een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit voorontwerp wordt voor vooroverleg aan diverse (overheids)instanties voorgelegd en in veel gevallen wordt een inspraakprocedure voor ingezetenen en belanghebbenden gestart.

  Ontwerpplan

  Na verwerking van de gegevens uit de inspraak en het vooroverleg met andere (overheids)instanties ontstaat er een ontwerp-bestemmingsplan; dit ontwerp wordt 6 weken ter inzage gelegd en zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad.

  Vastgesteld plan

  Daarna kan gedurende 6 weken tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Raad van State

  Toetsing

  De gemeenteraad beslist over het ruimtelijk beleid van de gemeente en beoordeelt of er een mogelijkheid is om medewerking aan het verzoek tot bestemmingsplanherziening te verlenen. De gemeenteraad heeft daarbij een hoge mate van beleidsvrijheid, maar moet zich houden aan de wettelijke voorschriften. Ook mag het ruimtelijk beleid van Rijk en provincie niet doorkruist worden.

 • Wat kost het?

  De kosten van het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing en van alle onderzoeken komen voor uw rekening. Daarnaast brengt de gemeente u kosten in rekening voor het beoordelen van de ruimtelijke onderbouwing en voor van het afwikkelen van het proces. Deze kosten worden op basis van een gespecificeerde kostenbegroting  vooraf aan u meegedeeld. Hoewel de kosten sterk afhankelijk zijn van inhoud en omvang van het verzoek, kost een bestemmingsplanherziening al gauw € 10.000,--.

 • Meer informatie

  Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

  Het bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen namelijk: de plantoelichting, de regels (voorschriften) en de verbeelding (plankaart). In de plantoelichting wordt de ruimtelijke onderbouwing voor het plan gegeven. Tevens zijn daarin de onderzoeksresultaten verwerkt. Via de regels (voorschriften) en verbeelding (plankaart) is juridisch bindend geregeld welke bestemming de gronden in het plangebied hebben en waarvoor de grond en bebouwing mag worden gebruikt.

  Tips

  • Gelet op de hoge kosten en de lange procedure is het veiliger eerst een principe-verzoek tot herziening van het bestemmingsplan te doen, voordat een compleet verzoek met de ruimtelijke onderbouwing en alle onderzoeken bij de gemeente wordt ingediend.
  • Soms is het handiger een vergunning te vragen om van het bestemmingsplan af te wijken in plaats van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan in te dienen. Dat hangt af van de aard van het verzoek
  • Overleg in alle gevallen vooraf met de contactpersoon van de gemeente.