Bezwaar maken

 • Wat is het?

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het oneens met een aanslag die de gemeente u heeft opgelegd.

  Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift). De gemeente moet dan nog een keer kijken naar het besluit en een tweede besluit nemen (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Hoe werkt het?

  Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift hebt u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

  Wilt u bezwaar maken? In het besluit van de gemeente staat meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook staat hierin vermeld naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. Let op! U moet een bezwaarschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

  Behandeling door de gemeente

  Meestal krijgt u de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten. Soms gebeurt dit bij een onafhankelijke commissie (bezwaarschriftencommissie). Deze commissie adviseert de gemeente over de beslissing op bezwaar.

 • Wat moet ik doen?

  Bezwaarschrift

  U moet het bezwaar indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken. Dit kan ook via het digitale formulier wat u hier vindt. U logt in met DigiD en vult het formulier in. Dit formulier stuurt u naar de gemeente en dan wordt het in behandeling genomen.

  Digitaal bezwaar maken (DigiD)

  Bezwarencommissie
  In Elburg en Nunspeet is een gezamenlijke commissie geïnstalleerd die beide gemeenten adviseert over de afhandeling van een ingediend bezwaarschrift.

  De commissie bestaat uit drie kamers:

  • Kamer 1 (Algemene Zaken);
  • Kamer 2 (Sociale Zaken) en
  • Kamer 3 (Personele Zaken).

  De commissie is samengesteld uit twaalf deskundigen die veel ervaring hebben binnen de verschillende taakgebieden

  van de gemeente. Zij brengt advies uit over het bezwaarschrift en is onafhankelijk. Dit betekent dat zij voor niemand

  partij kiest en objectief te werk gaat. Zowel de burger als de gemeente wordt op basis van gelijkwaardigheid behandeld.

  De leden van de commissie wonen dan ook niet in of werken niet bij de gemeente Elburg of Nunspeet.

  Taak en werkwijze van de commissie
  Het is de taak van de commissie te onderzoeken of de geldende regels juist zijn toegepast en of de verschillende in het geding zijnde belangen op de juiste wijze zijn afgewogen.

  Voortraject
  De commissie ontvangt van de gemeente het bezwaarschrift inclusief de stukken die aan de beslissing ten grondslag liggen. Wanneer de burger op tijd en een voldoende gemotiveerd bezwaarschrift heeft ingediend (deze is dan 'ontvankelijk' ), wordt het verder in behandeling genomen. De gemeente wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld op het bezwaarschrift schriftelijk te reageren (het indienen van een 'verweerschrift'). De commissie stuurt het verweerschrift en de stukken die van belang zijn voor de behandeling van het bezwaarschrift aan de burger toe.

  Hoorzitting
  Vervolgens wordt in de meeste gevallen een hoorzitting gehouden, waarbij de burger en de gemeente hun standpunt nader kunnen toelichten. De hoorzitting is openbaar en wordt in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek aangekondigd. In bijzondere gevallen kan de zitting 'met gesloten deuren' plaatsvinden. Voor de hoorzitting worden beide partijen evenals eventuele andere belanghebbende partijen schriftelijk opgeroepen. De partijen zijn niet verplicht op de hoorzitting te verschijnen; men doet er echter wel verstandig aan hierbij aanwezig te zijn. De partijen kunnen zich door een deskundige laten bijstaan of vertegenwoordigen. De commissieleden kunnen de partijen vragen stellen om zo nadere achtergrondinformatie te verkrijgen. Zonodig kan de commissie de behandeling van het bezwaarschrift aanhouden om nader onderzoek te doen.

  Advies
  Als de commissie alle gewenste informatie heeft verkregen, brengt zij advies uit aan de gemeente over de wijze waarop naar het oordeel van de commissie op het bezwaarschrift moet worden beslist. Dit advies ontvangt de burger bij de beslissing op het bezwaarschrift. Het advies van de commissie is niet bindend, maar wel zwaarwegend. Als de gemeente van het advies afwijkt, zal zij dat goed moeten motiveren in de beslissing op het bezwaarschrift.

  Beroepschrift

  1. Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank (de Raad van Beroep indien het betrekking heeft op een uitkering in het kader van de bijstand. In alle andere gevallen de sector bestuursrecht van de Rechtbank) in het rechtsgebied waarbinnen uw gemeente ligt.
  2. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.
  3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
  4. Het beroepsorgaan neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

  Afwijkingen
  Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.

 • Formulieren

  Digitaal bezwaar maken (DigiD)

  Let op, voor het bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen, klik hier!

 • Meer informatie

  Overleg vooraf

  Overleg vooraf met de behandelend ambtenaar van de gemeente. Deze kan bezien of uw bezwaar kansrijk is en op welke wijze u dit het beste kunt doen. Soms blijken andere opties nog mogelijk.

  Let op bij beroepschrift

  Bij een beroepschrift geeft u aan waarom u tegen de beslissing op uw bezwaar bent. U gaat dus niet opnieuw uw bezwaar toelichten.