Boom kappen

 • Wat is het?

  Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

  Aan de hand van de volgende vragen kunt u zien of een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor gemeentebomen is een afzonderlijke procedure. Voor de kap van gemeentebomen moet u altijd vooraf overleg met de gemeente voeren en schriftelijke toestemming hebben. Zie hiervoor het schema onder het kopje 'Hoe werkt het'..

  Voor het gebied buiten de bebouwde kommen van de Boswet is het mogelijk dat er op grond van de bepalingen in het bestemmingsplan een omgevingsvergunning, activiteit werk en werkzaamheden, nodig is voor het vellen en/of rooien van houtopstanden. Raadpleeg hiervoor het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl

  Als uw aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen gehonoreerd wordt, dan kunnen ook derden bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Overleg daarom voordat u de aanvraag doet, eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

 • Hoe werkt het?

  Via het Omgevingsloket online (OLO) kunt u een vergunning aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen digitaal indienen.

  Let op! Als u de vergunningaanvraag indient, bent u leges verschuldigd. Deze moeten worden voldaan, ook als de vergunning wordt geweigerd.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen omgevingsvergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

  • het belang van natuur en milieu;
  • de boom heeft landschappelijke waarde;
  • de boom heeft beeldbepalende waarde;
  • de boom heeft cultuurhistorische waarde;
  • de boom heeft waarde voor het stads- en dorpsschoon;
  • de boom heeft waarde voor de recreatie en de leefbaarheid.
 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen.

  Vergunning voor het kappen aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • het soort boom
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • de diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
  • waarom u de boom wilt kappen
  • situatieschets of foto

  Let op: de aanvraag kan alleen gedaan worden door de eigenaar van de boom of indien u schriftelijke toestemming heeft van de eigenaar van de boom.

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

 • Wat kost het?

  Er is een vast bedrag per aanvraag van € 79,35.

  De verhoging voor het kappen bedraagt: € 39,50

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken nadat de vergunning verzonden is, bezwaar maken bij de gemeente. U kunt dit schriftelijk doen, maar u kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode.

  Als u de vergunning ontvangen hebt, moet u de wettelijke bezwarentermijn van 6 weken afwachten voor u daadwerkelijk kunt kappen.

  Kappen of snoeien tijdens het broedseizoen, mag dat?

  De Flora- en Faunawet geeft aan dat tijdens het broeden nesten, eieren en broedende vogels niet mogen worden verstoord. Er mogen dan dus geen (kap-)werkzaamheden worden uitgevoerd, ongeacht de periode van het jaar. Men moet wachten tot de vogels het nest definitief hebben verlaten. In Nunspeet wordt een periode gehanteerd van 15 maart tot 15 juli waarbinnen geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. In deze periode is de kans namelijk erg groot dat vogels aan het broeden zijn. Ook daarbuiten kunnen echter  broedende vogels worden aangetroffen. Waakzaamheid blijft geboden. Zolang er echter geen nesten van broedende vogels worden verstoord, is het niet verboden om (snoei-)werk-zaamheden uit te voeren gedurende het broedseizoen. Vaak is dit echter lastig te bepalen, nesten zijn niet altijd gemakkelijk te ontdekken.

  Als u niet zeker weet of u een boom wel of niet mag kappen, neemt u dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer (0341) 25 99 11.

 • Formulieren

 • Meer informatie

  De gemeente beschikt over een lijst met waardevolle en monumentale bomen. Controleer eerst of de boom die u wilt kappen op deze lijst of op de verbeelding staat. Als dat zo is, moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen die moet zijn voorzien van een beargumenteerde motivatie.

  Meer informatie over de regels vindt u in de Bomenverordening gemeente Nunspeet.

  De bebouwde komgrenzen op grond van de Boswet vindt u hier voor: Nunspeet BW, Elspeet BW, Hulshorst BW en Vierhouten BW.

  De boomzonegebieden waarin voor bomen met een stamomtrek groter dan 120 centimeter een omgevingsvergunning nodig is, vindt u hier voor Nunspeet BZ, Elspeet BZ, Hulshorst BZ en Vierhouten BZ.

  Als u een omgevingsvergunning voor het kappen ontvangen hebt, dan kunnen ook derden bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Overleg daarom voordat u de aanvraag doet, eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.