Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

  • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk
  • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
  • het aanleggen van een weg
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
  • het plaatsen van een alarminstallatie
  • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
  • het kappen van bomen
  • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan
  • het vervuilen van het milieu
  • een gebruiksvergunning, in verband met voorschriften over onder andere brandpreventie

  Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

  Is de reclame-uiting aangebracht op een constructie (uithangbord, lichtbak enz.) dan is veelal ook een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen noodzakelijk. Dit moet u gelijktijdig aanvragen

 • Wat moet ik doen?

  Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

  De omgevingsvergunning kan ook zien op het brandveilig gebruik of de milieuinrichting.

  Heeft u geen computer of internet, neem ook dan contact op met de gemeente.

  Vaak is het verstandig bij de gemeente eerst een principeverzoek te doen. De gemeente doet dan een principeuitspraak over de haalbaarheid van uw plan.

 • Wat moet ik meenemen?

  Naast het aanvraagformulier zijn per onderdeel een aantal specifieke documenten vereist. De toelichting bij uw aanvraagformulier geeft hier nadere informatie over. 

 • Wat kost het?

  De tarieven kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening. Let op: er is een vast bedrag van ‚ā¨ 79,35 per aanvraag en een verhoging per onderdeel.

 • Hoe lang duurt het?

   

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

   

  Heeft de gemeente u verzocht de aanvraag aan te vullen, dan is de genoemde termijn zoveel langer als u nodig heeft de gevraagde gegevens aan te vullen.

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. In die gevallen legt de gemeente het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan dan binnen 6 weken een zienswijze hierover indienen. Wilt u een zienswijze indienen, dan moet u hierin toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

   

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.

 • Zie ook

  particulier: https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home/checken?init=true&clear-case=true

  bedrijven: https://www.omgevingsloket.nl/Zakelijk/zakelijk/home/checken?init=true&clear-case=true