HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  Eigenaren van woningen en niet-woningen ontvangen een aanslag ozb. Als eigenaar wordt ook diegene aangemerkt die op 1 januari het genot heeft krachtens van bezit of beperkt recht (bijvoorbeeld erfpacht, vruchtgebruik). Ook gebruikers van niet-woningen wordt een aanslag ozb opgelegd.

  De ozb worden berekend over de vastgestelde WOZ-waarde. Deze waarde staat in principe voor een jaar vast.

  De tarieven zijn voor woningen en niet-woningen verschillend. Van een niet-woning is sprake als de waarde van het bedrijfsgedeelte 30% of meer bedraagt van de waarde van de totale onroerende zaak.

 • Hoe werkt het?

  Tijdstipbelasting/situatie op 1 januari bepalend

  De ozb is een tijdstipbelasting. Voor een aanslag ozb is de eigendomssituatie op 1 januari bepalend. Wijzigingen na 1 januari hebben geen invloed op de belastingplicht voor dat jaar.

  Een voorbeeld
  U bewoont op 1 januari 2018 een koopwoning. In de loop van 2018 verkoopt u de woning en verhuist u naar een andere koop- of huurwoning. Aangezien de situatie op 1 januari bepalend is, ontvangt u voor de oude woning een aanslag ozb eigenaarsgedeelte. De latere verhuizing heeft op deze aanslag geen invloed. Wel is het bij verkoop van woningen gebruikelijk dat koper en verkoper een tijdsevenredige verrekening van woninggebonden belastingaanslagen afspreken.

  Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanslagen ozb eigenaarsgedeelte en de rioolheffing. De notaris verzorgt deze verrekening vaak bij het transport van de woning. De gemeente staat hier buiten. Voor de nieuwe woning (binnen of buiten de gemeente) wordt pas met ingang van het jaar 2018 een aanslag ozb opgelegd.

  Bouw of verbouw

  Bij bouw, verbouw of sloopwerkzaamheden tussen de waardepeildatum en de ingangsdatum van de waarde, moet de onroerende zaak gewaardeerd worden naar de fysieke toestand op 1 januari 2018 maar naar waardepeildatum 1 januari 2017. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar wat er op 1 januari 2018 stond en welke prijs de onroerende zaak op 1 januari 2017 zou opleveren bij verkoop.

  Ook voor objecten die in aanbouw zijn, wordt een waarde bepaald. Deze waarde bestaat uit de grond, vermeerderd met de waarde van de opstallen voor zover die op 1 januari 2018 klaar zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Bent u het niet eens met de aanslag(en) of de voor de WOZ-beschikking?

  Stap 1:

  Bel het team Belastingen op nummer (0341) 25 93 96 of kom naar de inloopmomenten in het gemeentehuis op maandag 5 en dinsdag 20 februari 2018 van 16:30 tot 20:00 uur of op woensdagmiddag 14 februari 2018 van 13:30 tot 16:30 uur.
  Aanslagen: Wij kunnen de WOZ-beschikking/ aanslagbiljet met u doornemen. Is er een duidelijke fout gemaakt dan kan die gelijk hersteld worden.
  Vastgestelde waarde: Bent u van mening dat de WOZ-waarde niet correct is vastgesteld dan kunt u direct een afspraak maken met een medewerker van het team Belastingen. Deze medewerker komt dan bij u langs om één en ander toe te lichten en indien er een duidelijk fout is gemaakt deze gelijk te herstellen. Is het iets complexer dan kan aan u geadviseerd worden een bezwaar in te dienen.

  Stap 2: Bezwaar maken

  Tegen de aanslag/ beschikking kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. Bezwaar indienen kan digitaal via het Digitale Belastingloket. Let op: hiervoor heeft u DigiD nodig. Deze mogelijkheid is enkel opengesteld voor natuurlijke personen en bezwaar maken per e-mail is niet mogelijk.

  U kunt ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen en deze richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB in Nunspeet. In het bezwaarschrift moet u, naast vermelding van uw naam, adres, aanslag-/beschikkingsnummer en handtekening, gemotiveerd aangeven waartegen uw bezwaren zijn gericht.

  U krijgt vervolgens van de gemeente een ontvangstbevestiging. Hebt u een bezwaarschrift ingediend en niet binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging ontvangen, neem dan contact op met de gemeente.

  Het is niet nodig om een taxatierapport te laten opstellen als u bezwaar aantekent tegen de WOZ-waarde van uw onroerende zaak.

  De laatste jaren worden steeds meer commerciële bedrijven en makelaars ingeschakeld om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Gebleken is echter dat de kans dat een professionele partij succesvol een bezwaarschrift indient niet groter is dan wanneer u dat zelf doet. Deze bedrijven zijn veelal uit op een proceskostenvergoeding van de gemeente. Als het bezwaarschrift gegrond is kan de gemeente namelijk wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u samen met de overige inwoners via de belastingen dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt.

 • Wat kost het?

  De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen 2018

  De onroerende-zaakbelastingen worden berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

  Tarieven ozb

  2018

  was in 2017

  Eigenaarsgedeelte woning

  0,091 % van de WOZ-waarde

  0,09  van de WOZ-waarde

  Eigenaarsgedeelte niet-woning

  0,167 % van de WOZ-waarde

  0,163 % van de WOZ-waarde

  Gebruikersgedeelte niet-woning

  0,136 % van de WOZ-waarde

  0,133 % van de WOZ-waarde

  Tegen de vastgestelde tarieven kan geen bezwaar worden gemaakt.

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.