Rioolheffing

 • Wat is het?

  U wordt aangeslagen als uw onroerende zaak direct of indirect aangesloten is op het gemeentelijke rioleringsstelsel. Bij de rioolheffing wordt geen rekening gehouden met wijzigingen in de loop van het jaar. De gemeente Nunspeet kent verschillende heffingsgrondslagen voor woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijven). Voor de beoordeling of er sprake is van een niet-woning is aansluiting gezocht bij de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

  De opbrengst van de rioolheffing dient om de kosten te dekken die te maken hebben met het beheer, onderhoud en verbeteren van het rioolstelsel en de afvoer van hemelwater. Op de opbrengst van de rioolheffing wordt door de gemeente geen winst gemaakt.

 • Wat moet ik doen?

  Tegen de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. U kunt schriftelijk uw bezwaarschrift richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB in Nunspeet.

  Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar te maken. Dit kunt u doen via het Digitale Belastingloket. Let wel, deze mogelijk is enkel opengesteld voor natuurlijke personen en bezwaar maken via de e-mail is niet mogelijk.

  Naast de relevante gegevens van de aanslag, zoals het aanslagnummer, uw naam en adres, moet u ook gemotiveerd aangeven waarom u van mening bent dat de aanslag niet juist is. U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde tarieven. Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden onder 'Bezwaar maken/niet eens met de WOZ-waarde'.

 • Wat kost het?

   

  Tarieven rioolheffing

  2018

  was in 2017

  Per woning

  € 148,00

  € 153,00

  Per niet-woning

  € 250,00

  € 253,00

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.