HOME  |  Inwoner  |  Plannen  |  Omgevingsvisie Nunspeet 2030

Omgevingsvisie Nunspeet 2030

Dit item is verlopen op 31-07-2018.

Ontwerp-Omgevingsvisie Nunspeet 2030

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken op grond van het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het college op 29 mei 2018 het ontwerp van de Omgevingsvisie Nunspeet 2030 heeft vastgesteld.

Doel

Op grond van de Omgevingswet wordt de gemeente verplicht een Omgevingsvisie vast te stellen. Dit is een brede, integrale visie op de gewenste ontwikkeling van de totale (fysieke) leefomgeving op de lange termijn, die de gemeenteraad bindt bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden.

De visie gaat inhoudelijk over thema’s als ruimtelijke ontwikkeling, milieu, gezonde leefomgeving, economische ontwikkeling, natuur, landschap, water, verkeer en cultuurhistorie.

Deze Omgevingsvisie vormt de beleidsmatige basis voor het toekomstige Omgevingsplan Nunspeet (de opvolger van de huidige bestemmingsplannen) en de Omgevingsprogramma’s (voor bijvoorbeeld milieunormen). In de Omgevingsvisie wordt een toekomstige ontwikkelrichting voor de gemeente neergelegd. Ook het Rijk en de provincies moeten een omgevingsvisie opstellen.

De ontwerp-Omgevingsvisie Nunspeet 2030 ligt voor eenieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van woensdag 20 juni tot en met dinsdag 31 juli 2018.

U kunt de visie met ingang van woensdag 20 juni 2018 inzien in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. De Omgevingsvisie is ook te raadplegen via deze pagina, de documenten staan onderaan.

Gedurende deze periode kan eenieder zijn of haar zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kan worden gestuurd aan de gemeenteraad van Nunspeet, postbus 79, 8070 AB Nunspeet.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Vervolgprocedure

Ingediende zienswijzen worden opgenomen in een nota zienswijzen en van beantwoording voorzien. Eenieder die een zienswijze heeft ingediend, zal hierover te zijner tijd worden geïnformeerd. De gemeenteraad beslist over de vaststelling van de Omgevingsvisie Nunspeet 2030. Op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie.