HOME  |  Inwoner  |  Spoedeisende hulp, crisissituatie, huiselijk geweld en kindermishandeling

Spoedeisende hulp, crisissituatie, huiselijk geweld en kindermishandeling

De huisarts/huisartsenpost bellen

Bij medische hulp belt u de huisarts zoals u dat gewend bent, in de avonduren en het weekend wordt u verwezen naar de dienstdoende arts. Voor meer informatie kijk op de website van uw huisarts.

112 bellen: bij acute spoedeisende hulp

Crisisdienst GGZ via de huisarts te bereiken

De crisisdienst biedt hulp aan mensen met ernstige (acute) psychiatrische problemen. Dit kan zijn ten gevolge van een psychiatrische ziekte (bijvoorbeeld een psychose of depressie), bij een dreigende suïcide of door ernstige psychosociale problemen (bijvoorbeeld scheiding of mishandeling). De crisisdienst is zeven dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. U kunt zich niet direct aanmelden. Alleen erkende verwijzers (in de meeste gevallen de huisarts) kunnen via een hen bekend geheim telefoonnummer patiënten verwijzen naar de crisisdienst. Hebt u te maken met een dergelijke crisis? Neem dan contact op met de huisarts.

Kindermishandeling of huiselijk geweld

Bij (vermoeden van) kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling, bel 0800- 2000. Dit is het telefoonnummer van Veilig Thuis, het nieuwe meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan hier terecht met zorgen en vragen over en meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid en is 24/7 bereikbaar. Bij directe nood in geval van kindermishandeling of huiselijk geweld, bel de politie. Voor meer informatie kijkt u op www.informatiehuiselijkgeweld.nl