HOME  |  Inwoner  |  Starterslening

Starterslening

Update: budget vrijwel volledig benut

De afgelopen maanden is er veel beroep gedaan op startersleningen. Dit jaar zijn er in het eerste kwartaal al bijna evenveel aanvragen gedaan als in heel 2017. Dat heeft tot gevolg dat het budget dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld, al bijna helemaal besteed is. Als het budget op is, kunnen geen nieuwe aanvragen worden ingediend totdat de gemeenteraad hiervoor opnieuw budget beschikbaar heeft gesteld. N.b. Voor degenen aan wie al een officiële aanvraagset is verstrekt, is een reservering in het budget gemaakt zodat zij geen gevaar lopen dat de starterslening wegens gebrek aan budget niet kan worden toegewezen.

Een starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen het hypotheekbedrag dat iemand nodig heeft om een woning te kunnen kopen, en het bedrag dat hij of zij kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Een starterslening is niet in alle gevallen mogelijk. Als het de eerste maal is dat u eigenaar wordt van een woning. Als u eerder (mede)eigenaar bent geweest van een woning, is de starterslening niet van toepassing.

Wanneer kan het wel?

  • Als voor de overbrugging niet méér nodig is dan € 35.000,--.
  • Als het bedrag van de benodigde hypotheek niet hoger is dan de kostengrens voor Nationale Hypotheekgarantie. Informatie hierover kunt u vinden op www.nhg.nl
  • Als het gaat om een woning in een nieuwbouwproject dat door burgemeester en wethouders is aangewezen of als het gaat om de aankoop van een bestaande woning.
  • Als er geen andere subsidie- of kortingsregeling op de woning of de ondergrond van toepassing is.
  • Als het totaalbudget dat de gemeenteraad voor startersleningen beschikbaar heeft gesteld, nog ruimte biedt.

Wat houdt een starterslening in?

Een starterslening is een lening op basis van een hypotheek die de eerste drie jaar vrij is van rente en aflossing. De eerste drie jaar kost de lening u niets. Na drie jaar wordt gekeken hoe het met het inkomen staat. U hoeft alleen te betalen als er volgens de NHG-normen financiële ruimte is om rente en eventueel aflossing te betalen. Is die ruimte er niet, dan blijft de lening gratis tot aan de volgende inkomenstoets. Ook dan hoeft er niet betaald te worden als het inkomen daarvoor niet toereikend is. Op de lening is NHG van toepassing. Dat betekent dat als u in het extreme geval waarin u 30 jaar lang niet in staat bent geweest om rente en aflossing te betalen, de schuld na afloop van die 30 jaar wordt voldaan vanuit het garantiefonds. De mogelijkheid bestaat om de starterslening tussentijds zonder kosten af te lossen, bijvoorbeeld als u een gunstiger financiering kunt vinden.

Wat is een combinatielening?

Op grond van nieuwe wettelijke eisen moet op alle hypotheken die tegenwoordig verstrekt worden, verplicht worden afgelost. Dat geldt sinds 1 januari 2017 ook voor de starterslening. Er is door de SVn gezocht naar een manier om de starterslening toch de eerste drie jaar vrij van rente en aflossing te houden. De oplossing is gevonden in de zogenoemde combinatielening. Simpel gezegd: dat is een tweede lening die verstrekt wordt en waaruit de aflossing in de eerste drie jaar wordt betaald. Op die tweede lening hoeft pas vanaf het vierde jaar te worden afgelost. Beide leningen samen (de combinatielening) leiden tot vrijwel dezelfde lasten als de oude starterslening. Het enige verschil is dat de rentelasten van de tweede lening niet fiscaal kunnen worden afgetrokken. In de praktijk scheelt dat enkele euro’s netto per maand. Het is een oplossing ‘onder de motorkap’ waar u als verkrijger van een starterslening niets van merkt: de SVn voert het uit.

Wie verstrekt een starterslening?

Startersleningen worden verstrekt uit een budget dat de gemeente daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Het budget is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Aanvraagformulieren voor een starterslening kunt u bij de makelaar krijgen. Het SVn handelt in overleg met de gemeente de aanvragen af.


Een voorbeeld

Gerda woont nog bij haar ouders en heeft een vaste baan. Zij wil graag een woning kopen. Op grond van haar inkomen blijkt dat zij een hypotheek van maximaal € 120.000,-- kan krijgen. Zij wil een startersappartement van € 140.000,-- kopen. Daarvoor heeft zij een hypotheek nodig van bijvoorbeeld € 150.000,--. De starterslening biedt uitkomst: Gerda krijgt een starterslening van € 30.000,-- en kan daarmee de woning kopen. De eerste rente en aflossing voor de starterslening hoeft zij pas na drie jaar te betalen, als haar inkomen daarvoor volgens de normen van de NHG ruimte biedt.

Zijn er nog bijzondere voorwaarden?

In Nunspeet geldt als bijzonderheid dat als voorwaarde wordt gesteld dat de verkoper de rentelast voor de gemeente over de eerste drie jaar vergoedt. De verkoper plukt namelijk ook de vruchten van de starterslening: de woning wordt verkocht en het leningbedrag is voor de verkoper. De rijksoverheid draagt momenteel voor de helft bij in startersleningen. De rentelasten worden berekend met toepassing van de interne rekenrente van de gemeente (in 2017 was het 1,75%, in 2018 is het 1%). In bovenstaand voorbeeld is de berekening in 2017 als volgt: € 30.000,--, vermenigvuldigd met 1% over 3 jaar = € 900,--. Bij het passeren van de hypotheekakte moet dit bedrag bij de notaris zijn ondergebracht ten gunste van de gemeente. De verkrijger van de starterslening is er voor verantwoordelijk dat de verkoper dit bedrag tijdig bij de notaris onderbrengt.

Links

Over nationale hypotheekgarantie: www.nhg.nl  Op die site kunt u ook uitrekenen wat u maximaal kunt lenen op basis van uw inkomen.
Over het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten: www.svn.nl