HOME  |  Inwoner  |  Tijdelijke verhuur te koop staande woningen

Tijdelijke verhuur te koop staande woningen

De Leegstandwet maakt het mogelijk om woningen die te koop staan, tijdelijk te verhuren. De huurder heeft dan niet de gewone huurbescherming, maar kan te maken krijgen met een opzegtermijn van een maand waarbinnen de woning moet worden verlaten. Dit heeft een aantal gevolgen:

 • De eigenaar kan doorgaan met de verkoop van de woning zonder veel rekening te houden met de huurder. In de tijdelijke huurovereenkomst worden, op basis van de Leegstandwet, duidelijke afspraken gemaakt over de opzegging.
 • De huurder heeft behalve de minimale opzegtermijn van drie maanden, geen huurbescherming.
 • De eigenaar heeft extra inkomsten zolang de woning niet verkocht is.
 • De huurder heeft tijdelijk een woning. Dat kan in allerlei situaties een uitkomst zijn.
 • Als de woning volgens het woningwaarderingstelsel (zie onderstaande link) minder dan 141 punten oplevert, stellen burgemeester en wethouders  de maximale huur vast.
 • De fiscale aftrek van hypotheekrente voor de woning geldt niet tijdens de verhuurperiode.
 • De huurovereenkomst moet voor ten minste zes maanden worden aangegaan. Voor de verhuurder is de opzegtermijn ten minste drie maanden, voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand.

Tijdelijk verhuren op grond van de Leegstandswet kan in de volgende gevallen:

 • Als de woning nog nooit bewoond is geweest (een nieuwbouwwoning).
 • Als de woning in de twaalf maanden voordat deze leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond is geweest of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar is bewoond is geweest.
 • Als de woning in de tien jaar voordat deze leeg kwam te staan niet meer dan drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.

Om een woning tijdelijk te mogen verhuren via de Leegstandwet, is een vergunning nodig. Deze kunt u bij de gemeente aanvragen. De gemeente beoordeelt de aanvraag aan de hand van de wettelijke voorwaarden:

 • De woning moet voldoen aan eenvan de drie criteria die hierboven zijn vermeld.
 • De woning moet leegstaan op het moment van aanvraag.
 • Van de eigenaar/verhuurder kan niet worden verlangd dat de woning op een andere wijzedienstbaar wordt gemaakt aan de volkshuisvesting, zoals zelfbewoning of niet-tijdelijke verhuur.
 • De te verhuren woning zal in voldoende mate worden bewoond.
 • Voor de woning is nog niet eerder een vergunning afgegeven.

Hoe tijdelijk is tijdelijk?

Door de wetswijziging die per 1 juli 2013 is ingegaan, zijn vergunningen op grond van de Leegstandwet standaard vijf jaar geldig, gerekend vanaf de ingangsdatum van de vergunning. Dat geldt ook voor vergunningen die vóór 1 juli 2013 door burgemeester en wethouders zijn verleend. Dus als u een vergunning hebt die is ingegaan op 1 oktober 2012 en die voor twee jaar geldig was, dan is deze nu geldig tot 1 oktober 2017. U hoeft daarvoor geen verlenging aan te vragen. Voor woningen die tijdelijk worden verhuurd omdat ze te koop staan, kan de termijn van vijf jaar niet verlengd worden.


Vergunning aanvragen?

Een vergunning voor tijdelijk verhuren via de Leegstandwet kunt u met behulp van het aanvraagformulier van het ministerie van VROM aanvragen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet. Zie onderstaande link. Daarbij moeten de volgende stukken worden ingediend:

 •     een bewijs dat de woning in verkoop is;
 •     berekening huurprijs o.b.v. woningwaarderingsstelsel (puntentelling);
 •     als u niet zelf de eigenaar bent maar namens de eigenaar een aanvraag doet: een schriftelijke volmacht van de aanvrager.

Bepalen van de huurprijs

Voor de hoogte van de huurprijs van de tijdelijk te verhuren woning kunt u het puntensysteem van het woningwaarderingstelsel gebruiken (zie onderstaande link). Dat levert de zogeheten maximaal redelijke huurprijs op. Voor tijdelijk te verhuren woningen is per 1 juli 2013 de huurprijs vrij overeen te komen tussen huurder en verhuurder en geldt er geen maximum. Dit is niet met terugwerkende kracht van toepassing op eerder gesloten huurovereenkomsten.

Kan ik achteraf vergunning krijgen voor tijdelijke verhuur?

Als de huur al is ingegaan (dat wil zeggen dat er al een overeenkomst is tussen verhuurder en huurder), kan er niet alsnog een vergunning voor tijdelijke verhuur worden verleend. De datum waarop de huurovereenkomst gesloten is, is daarvoor bepalend. Een huurovereenkomst hoeft niet altijd schriftelijk te zijn: een mondelinge overeenkomst is ook mogelijk. Het nadeel van een mondelinge overeenkomst is dat als een van beide partijen zich er niet aan houdt, de andere partij moeilijk kan bewijzen wat afgesproken is. Als er geen vergunning is op grond van de Leegstandwet, gelden de normale regels in het Burgerlijk Wetboek voor huur en verhuur van woonruimte.


Leges

Voor een vergunningaanvraag worden legeskosten in rekening gebracht. Hetzelfde is het geval voor een aanvraag voor verlenging van de vergunning.

Het woningwaarderingstelsel (puntensysteem)