Denk mee over structuurvisie ’t Hul Noord

Alle inwoners van de gemeente Nunspeet kunnen vanaf vandaag meedenken over mogelijke nieuwbouw in ’t Hul Noord. Vanwege de coronacrisis gebeurt dit digitaal.

Nunspeet

Via www.nunspeet.nl/hul-noord is er ruimte om te reageren op allerlei thema’s, zoals woningbouw, verkeer en duurzaamheid. 

De gemeente Nunspeet heeft tot 2030 meer dan duizend extra huizen nodig. ’t Hul Noord behoort tot de mogelijke uitbreidingslocaties. Omdat een nieuwe wijk moet passen bij Nunspeet, worden inwoners zoveel mogelijk betrokken bij de planvorming. In het voortraject zijn maar liefst vijf inspraakmomenten opgenomen.

Eerste inspraakmoment

Nu de préconcept-structuurvisie voor ’t Hul Noord in concept op papier staat, is het tijd voor het eerste inspraakmoment. De gemeente inventariseert de wensen en reacties van huidige bewoners en directe omwonenden. Via www.nunspeet.nl/hul-noord kunnen vanaf vandaag ook alle andere inwoners van Nunspeet hun mening delen.

Doel

Doel van deze inspraak is om samen met bewoners aan de hand van de préconceptstructuurvisie te verkennen hoe een mogelijke toekomstige woningbouwontwikkeling in ’t Hul Noord eruit zou moeten zien en aan welke voorwaarden deze zou moeten voldoen. De uitkomst van dit participatietraject vormt een afwegingsfactor in het besluit van de raad om ’t Hul Noord wel of niet aan te wijzen als toekomstig woningbouwgebied. Een besluit tot realisatie van ’t Hul Noord als toekomstig woningbouwlocatie is dus nog niet genomen.

Input verzamelen

Tot en met vrijdag 17 juli 2020 verzamelt de gemeente zoveel mogelijk input om de préconceptstructuurvisie aan te scherpen tot een ontwerpstructuurvisie. Deze ontwerpstructuurvisie wordt aan het college en de raadscommissie Ruimte en Wonen voorgelegd. Daarna kunnen belanghebbenden hun reactie geven via een zogenoemde zienswijze. Na verwerking van deze zienswijzen wordt de definitieve structuurvisie aan de gemeenteraad gepresenteerd.

’t Hul Noord

’t Hul Noord ligt ten westen van Molenbeek, tussen de Hullerweg, Oude Zeeweg, Kolmansweg en Molenweg. De gemeenteraad heeft het gebied in 1995 aangewezen als mogelijke uitbreidingslocatie. Voorlopig plan is om hier een groene woonwijk met betaalbare huizen voor starters, gezinnen en senioren te realiseren.

Contact