Inclusie Agenda 1.0 opgesteld door gemeente Nunspeet

De gemeente Nunspeet heeft de ‘Inclusie Agenda 1.0 gemeente Nunspeet (2021-2024)’ opgesteld in samenwerking met drie klankbordgroepen: ouderen, mensen met een beperking en mensen met een LHBTI+-achtergrond (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel).

Inclusie agenda

In de komende jaren worden ook andere doelgroepen benaderd voor de Inclusie Agenda. Het doel is een gemeente te zijn waarin iedereen gelijke kansen heeft, iedereen erbij hoort en niemand impliciet of expliciet wordt gediscrimineerd.

Er zijn 34 actiepunten opgesteld in de Inclusie Agenda die betrekking hebben op diverse beleidsdomeinen van de gemeente, maar ook op domeinen die niet direct de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente. Wethouder Pieter Teeninga: “Inclusie is van en voor iedereen. Inclusie slaagt alleen als alle inwoners, organisaties, verenigingen, scholen, kerken en gebedshuizen een bijdrage leveren. Als gemeente willen wij werken aan onze voorbeeldrol.”

Zo willen we onze communicatie richting inwoners begrijpelijker maken, werken we aan het toegankelijker maken van openbare ruimten en zijn er actiepunten opgesteld die het inclusief sporten bevorderen. Daarnaast geven we als gemeente uiting aan de sociale acceptatie van mensen met een LHBTI+-achtergrond en brengen we gesprekken op gang in de samenleving voor meer bekendheid en begrip voor seksuele en genderdiversiteit.

Het college heeft op 16 november ingestemd met de Inclusie Agenda 1.0 en legt deze ter bespreking voor aan de raadscommissie Maatschappij en Middelen op 2 december. Daarna zal het college een besluit nemen in december 2021.

Sinds 2016 is in Nederland het VN-verdrag Handicap van kracht. In het kader daarvan heeft de gemeente Nunspeet in 2021 besloten om daar uitvoering aan te geven door een Inclusie Agenda op te stellen.

Contact