Inspraak beleidskader zonne-energie

Het college is benieuwd naar uw mening over zonnevelden in de gemeente Nunspeet. U kunt daarom inspreken op het ontwerp-beleidskader zonne-energie Gemeente Nunspeet.

Zonnevelden

In dit kader zijn de randvoorwaarden uitgewerkt waarbinnen de gemeente wil meewerken aan de realisatie van zon-op-land projecten tot twee hectare (netto). Deze randvoorwaarden hebben betrekking op: ruimte & landschap, eigenaarschap & participatie, communicatie en uitvoering. Ook is beschreven welke procedure wordt gehanteerd als initiatieven worden ingediend bij de gemeente.

Beleidskader zonne-energie (pdf, 613.87 KB)

Uw inspraakreactie kunt u richten aan het college van B&W via gemeente@nunspeet.nl of per brief naar Postbus 79, 8070 AB Nunspeet.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Volkshuisvesting (ROV) via telefoon (0341) 25 99 11.

Contact