Uitkeren eenmalige energietoeslag

De gemeente Nunspeet keert vanaf april de eerste eenmalige (onbelaste) energietoeslag uit aan inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen of op 1 maart 2022 één of meerdere minimaregelingen gebruiken.

Vanwege de oplopende energielasten, die bij huishoudens met een laag inkomen tot financiële problemen leiden, kondigde het kabinet een eenmalige energietoeslag in 2022 aan. Het gaat om een eenmalige toeslag van 800,- euro per huishouden.

Voor de uitkering van deze toeslag, die als bijzondere bijstand wordt verstrekt, geldt het volgende:

  • Een laag inkomen is een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (zie www.rijksoverheid.nl/bijstand) voor minimaal een maand voorafgaand aan de aanvraag.
  • Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.
  • De hoogte van de energietoeslag wordt uniform vastgesteld op 800,- euro per huishouden.
  • Er is een hardheidsclausule (mogelijkheid om af te wijken) voor huishoudens die buiten de kaders vallen, maar wel tegen financiële problemen, als gevolg van hogere energieprijzen aanlopen.
  • De gemeente kent de energietoeslag toe aan huishoudens met een Participatiewet-, IOAW- of IOAZ-uitkering óf die op 1 maart 2022 gebruikmaken van één of meerdere gemeentelijke minimaregelingen en die voldoen aan de voorwaarden.
  • Inwoners die niet automatisch de energietoeslag ontvangen kunnen vanaf 1 april een (digitale) aanvraag voor de energietoeslag indienen.
  • Is er sprake van kostendelers? De energietoeslag wordt eenmalig per huishouden uitbetaald. 

Inwoners die geen gebruikmaken van een inkomensvoorziening en een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm kunnen vanaf vrijdag 1 april een digitale aanvraag indienen voor de energietoeslag via nunspeet.nl/energietoeslag

De energietoeslag is niet van invloed op toeslagen, kindgebonden budget of de eigen bijdrage in de zorg. De energietoeslag is onbelast. Momenteel zijn er circa 400 huishoudens die in aanmerking komen.

Contact