Noodopvang

Onder voorwaarden groen licht voor opvang amv’ers in Nunspeet

Het college van B&W geeft groen licht voor de opvang van amv’ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) op de locatie Elspeterweg 44 in Nunspeet. Wel is aan de tijdelijke huisvesting een aantal voorwaarden verbonden om tegemoet te komen aan de zorgen van omwonenden. Het is de bedoeling dat de groep van ca. 80 amv’ers die nu in Fletcher Hotel De Mallejan verblijft, overgaat naar deze locatie. Op 19 september jl. had het college een principebesluit genomen. Een definitief besluit zou worden genomen nadat het voornemen was besproken met de omwonenden.

Zorgvuldige belangenafweging

Tijdens en na de gehouden inloopavond zijn door omwonenden zorgen geuit. Om aan deze zorgen tegemoet te komen zijn door het college van B&W een aantal voorwaarden gesteld aan de tijdelijke opvang. Het COA zal diverse maatregelen nemen om de (sociale) veiligheid te bewaken. Zo zal er continu beveiliging en toegangsbeheer aanwezig zijn, wordt toegezien op naleving van de huisregels, is er dagbesteding, is alcohol- en drugsgebruik niet toegestaan en is er voor omwonenden 24/7 een direct aanspreekpunt mocht er sprake van overlast zijn.

Burgemeester Blom licht toe: “Wij hebben geluisterd naar de zorgen en die zeker meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming. We moeten ook constateren dat de opvang van deze groep in Vierhouten soepel en zonder noemenswaardige problemen is verlopen en dat we een urgent maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om deze jonge vluchtelingen een dak te bieden.”

De opvang is in handen van COA. Zij draagt zorg voor onderwijs, dagbesteding, beveiliging en zorg. De gemeente Nunspeet ondersteunt daar waar mogelijk. Deze nieuwe opvanglocatie is voor een periode van maximaal vijf jaar en heeft plek voor 100 jongeren.
Op deze pagina staat meer informatie, die continu wordt geüpdatet. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd over het besluit.

Meest gestelde vragen - gemeente en de opvang

Accordion item is ingeklapt

Ja. Op 30 maart jl. werd de motie ‘verkenning permanente locatie met betrekking tot opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de gemeente Nunspeet’ ingediend tijdens de raadsvergadering. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aanvaard. De gemeente Nunspeet voldoet hiermee aan de taakstelling die op grond van de nog vast te stellen Spreidingswet mogelijk op de gemeente afkomt. Deze wet moet leiden tot een eerlijker verdeling van asielzoekers over gemeenten. Als gemeenten niks doen op dit gebied kan de overheid ze via de wet dwingen om toch asielzoekers op te vangen.

Accordion item is ingeklapt

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Er is een team van COA dag en nacht aanwezig voor dagbesteding, begeleiding, activiteiten, doorleiding in procedures en als verantwoordelijk gezag.

Accordion item is ingeklapt

Het gaat om een periode van maximaal 5 jaar.

Accordion item is ingeklapt

Dat staat hier volledig los van. Het gaat hier om alleenstaande minderjarige vluchtelingen (15-18 jaar) waarvoor acuut wat geregeld moet worden.

Accordion item is ingeklapt

Dan grijpen politie en Openbaar Ministerie in, net zoals dat buiten de noodopvang zou gebeuren.

Accordion item is ingeklapt

COA heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de opvang, dus ook voor de financiën.


Informatie, vragen, klachten

Accordion item is ingeklapt

Overdag en ’s avonds zijn medewerkers van COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op en rondom de locatie. Heeft u vragen aan het COA of ervaart u hinder? Neem dan contact op met het COA. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer: 06 27 41 87 36 of via het e-mailadres: FMMZNunspeetAMV@coa.nl . Bij spoed belt u de politie op 112, bij geen spoed wel politie belt u 0900 8844.


Meest gestelde vragen - jongeren

Accordion item is ingeklapt

Het gaat om 76 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (15-18 jaar) uit voornamelijk Syrië, Eritrea en Afghanistan die veelal zonder ouders/familie hun land zijn ontvlucht. De jongeren hebben al een eerste intake gehad. Ze zijn geregistreerd en geïdentificeerd en staan aan het begin van hun asielprocedure bij de IND.

Accordion item is ingeklapt

Ja, jongeren mogen van de locatie. Het COA hanteert huisregels en jongeren dienen binnen bepaalde tijden binnen te zijn. Hier wordt door medewerkers van het COA en de beveiliging (24/7) op toegezien. Jongeren die de regels overtreden zullen op basis van ons maatregelenbeleid worden aangesproken.

Accordion item is ingeklapt

Vluchtelingen uit landen waarin veel TBC voorkomt worden direct bij aankomst in Nederland gescreend. De GGD is alert op besmettelijke ziekten en grijpt indien nodig snel in.
Alle asielzoekers die in Nederland aankomen, krijgen het vaccinatieprogramma aangeboden.

Accordion item is ingeklapt

Ja, alle kinderen in Nederland vallen tot hun achttiende onder de Leerplichtwet, dus ook die in de noodopvang.

Accordion item is ingeklapt

Uit ervaring van andere locaties waar jonge vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat de jongeren veel op de opvang en in de directe omgeving verblijven. Deze eerste periode in Nederland kunnen zij gebruiken om te rusten. De jongeren zijn vrij om hun omgeving te verkennen. Ze kunnen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, winkels bezoeken en de omgeving verkennen.


Meestgestelde vragen - achtergrond

Accordion item is ingeklapt

In een tijdelijke noodopvang kunnen vluchtelingen het begin van hun asielprocedure afwachten. Hiermee geeft het lucht in de aanmeldcentra. Van ‘crisisnoodopvang’ is sprake als kortstondig zo’n grote piek optreedt in de vluchtelingeninstroom dat er uitgeweken moet worden naar provisorische opvanglocaties als sporthallen. Die situatie hadden we in Nederland in oktober 2015. Toen reden letterlijk bussen met vluchtelingen door het land, op zoek naar plekken om vluchtelingen soms slechts enkele uren op adem te kunnen laten komen.

Accordion item is ingeklapt

Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming heeft aangevraagd.

Een vluchteling is iemand van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de asielprocedure heeft vastgesteld dat hij of zij gevaar loopt in het land van herkomst. Hij krijgt een asielvergunning. Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar.

Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact