Noodopvang Vierhouten

Verlenging opvang asielzoekers

Burgemeester Blom is onlangs benaderd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de bestaande opvang in Vierhouten te verlengen voor een periode van zes maanden.

Dit zou betekenen dat de opvang dan eindigt op 3 oktober 2023.

Gezien het voortdurende tekort aan opvangplaatsen wil het college van burgemeester en wethouders het verzoek positief benaderen. De opvang is tot dusver soepel en zonder grote problemen verlopen.

Een definitief besluit wil het college pas nemen, nadat inwoners en ondernemers in Vierhouten geïnformeerd zijn en de gelegenheid hebben gekregen te reageren op het voornemen van het college van B&W in te stemmen met verlenging.

Vragen, aanbevelingen en/of suggesties voor de gemeente of COA voor deze nieuwe periode van opvang kunnen tot uiterlijk 15 februari worden gestuurd naar w.balfoort@nunspeet.nl.

Eventuele reacties betrekt het college bij het nemen van een definitief besluit (in maart) op het verzoek tot verlenging.


Op deze pagina staat overzicht van de meest gestelde vragen over de noodopvang. Deze pagina wordt continue geüpdatet.

Meest gestelde vragen - gemeente en de opvang

Accordion item is ingeklapt

Nederland heeft op dit moment te maken met een aanzienlijke toestroom van vluchtelingen en een gebrek aan noodopvang van vluchtelingen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er is onvoldoende capaciteit om hen onderdak te bieden. Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten heeft bij het COA aangegeven vluchtelingen te kunnen huisvesten. Vervolgens heeft het COA de gemeente Nunspeet benaderd. Het gemeentebestuur van Nunspeet voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen en heeft besloten hier medewerking aan te verlenen.

Accordion item is ingeklapt

Om ‘Ter Apel’ te ontlasten, moeten de veiligheidsregio’s zorgen voor extra opvanglocaties. Voor onze regio moeten met spoed 225 extra opvangplaatsen worden gerealiseerd. Fletcher heeft het COA aangeboden om De Mallejan beschikbaar te stellen. De gemeente Nunspeet heeft hiermee ingestemd. Het is een besluit van het voltallige college van B&W. Uiteraard is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Accordion item is ingeklapt

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Er is een team van COA dag en nacht aanwezig voor dagbesteding, begeleiding, activiteiten, doorleiding in procedures en als verantwoordelijk gezag.

Accordion item is ingeklapt

De noodopvang is voor een periode van 6 maanden. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en het COA. Er is nu een vraag gekomen voor verlenging. Wij gaan als gemeente eerst in gesprek met de inwoners/ondernemers van Vierhouten en het COA voordat het college definitief beslist.

Accordion item is ingeklapt

Dat staat hier volledig los van. Het gaat hier om alleenstaande minderjarige vluchtelingen (12-18 jaar) waarvoor acuut wat geregeld moet worden.

Accordion item is ingeklapt

Dan grijpen politie en Openbaar Ministerie in, net zoals dat buiten de noodopvang zou gebeuren.

 

Accordion item is ingeklapt

COA heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de opvang, dus ook voor de financiën.


Informatie, vragen, klachten

Accordion item is ingeklapt

Overdag en ’s avonds zijn  medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op en rondom de locatie. Heeft u vragen aan het COA of ervaart u hinder? Neem dan contact op met het COA. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer: 06 25 74 44 16 of via het e-mailadres: FMMZVierhoutenAMV@coa.nl.

Bij spoed belt u de politie op 112, bij geen spoed wel politie belt u 0900 8844.


Meest gestelde vragen - jongeren

Accordion item is ingeklapt

Het gaat om 80 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (12-18 jaar) uit voornamelijk Syrië die veelal zonder ouders/familie hun land zijn ontvlucht. De jongeren hebben al een eerste intake gehad. Ze zijn geregistreerd en geïdentificeerd en staan aan het begin van hun asielprocedure bij de IND.

Accordion item is ingeklapt

Ja, jongeren mogen van de locatie. Het COA hanteert huisregels en jongeren dienen binnen bepaalde tijden binnen te zijn. Hier wordt door medewerkers van het COA en de beveiliging (24/7) op toegezien. Jongeren die de regels overtreden zullen op basis van ons maatregelenbeleid worden aangesproken.

Accordion item is ingeklapt

Vluchtelingen uit landen waarin veel TBC voorkomt worden direct bij aankomst in Nederland gescreend. De GGD is alert op besmettelijke ziekten en grijpt indien nodig snel in.
Alle asielzoekers die in Nederland aankomen worden getest op corona en krijgen het vaccinatieprogramma aangeboden. Ze worden ook getest op corona voordat ze naar de opvanglocatie gaan.

 

Accordion item is ingeklapt

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun achttiende onder de Leerplichtwet, dus ook die in de noodopvang. De gemeente en COA zetten er op in dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.

 

Accordion item is ingeklapt

Uit ervaring van andere locaties waar jonge vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat de jongeren veel op de opvang en in de directe omgeving verblijven. Deze eerste periode in Nederland kunnen zij gebruiken om te rusten. De jongeren zijn vrij om hun omgeving te verkennen. Ze kunnen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, winkels bezoeken en de omgeving verkennen.

 


Meestgestelde vragen - achtergrond

Accordion item is ingeklapt

In een tijdelijke noodopvang kunnen vluchtelingen het begin van hun asielprocedure afwachten. Hiermee geeft het lucht in de aanmeldcentra. Van ‘crisisnoodopvang’ is sprake als kortstondig zo’n grote piek optreedt in de vluchtelingeninstroom dat er uitgeweken moet worden naar provisorische opvanglocaties als sporthallen. Die situatie hadden we in Nederland in oktober 2015. Toen reden letterlijk bussen met vluchtelingen door het land, op zoek naar plekken om vluchtelingen soms slechts enkele uren op adem te kunnen laten komen.

 

Accordion item is ingeklapt

Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming heeft aangevraagd.

Een vluchteling is iemand van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de asielprocedure heeft vastgesteld dat hij of zij gevaar loopt in het land van herkomst. Hij krijgt een asielvergunning. Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar.

Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.

Contact