Noodopvang Vierhouten

Verlenging noodopvang Vierhouten

De noodopvang van vluchtelingen in Hotel de Mallejan in Vierhouten wordt met 6 maanden verlengd. Na een verzoek daartoe van het COA aan het college van burgemeester en wethouders zijn alle inwoners van Vierhouten per brief geïnformeerd over het verzoek en in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek.

Van deze gelegenheid hebben 10 inwoners/ondernemers gebruik gemaakt. De reacties variëren van zorgen over de uitstraling van het hotel, zorgen over de niet evenwichtige spreiding van vluchtelingen in de EU, vrees dat de tijdelijke opvang permanent wordt, maar ook begrip voor het verzoek, suggesties voor de opvang en ook het  aanbod om de opvang te ondersteunen.

Alles overwegende hebben burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de gevraagde verlenging. Alle indieners van een reactie hebben inmiddels een antwoord gekregen met een nadere toelichting.

Burgemeester Blom: “We hadden het zo graag anders gezien, maar de werkelijkheid is dat er nog steeds een groot tekort is aan onderdak voor vluchtelingen. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. De benoemde zorg- en aandachtspunten in de reacties  begrijpen we. We hebben deze punten daarom met het COA gedeeld en de afspraak gemaakt dat waar mogelijk passende maatregelen zullen worden genomen om aan deze punten tegemoet te komen.”

Het COA organiseert binnenkort voor inwoners van Vierhouten en andere belangstellenden een ‘open dag’ in De Mallejan.


Op deze pagina staat overzicht van de meest gestelde vragen over de noodopvang. Deze pagina wordt continue geüpdatet.

Meest gestelde vragen - gemeente en de opvang

Accordion item is ingeklapt

Nederland heeft nog steeds te maken met een gebrek aan noodopvang van vluchtelingen. Fletcher Hotel De Mallejan in Vierhouten heeft bij het COA aangegeven vluchtelingen te kunnen huisvesten en wil dit nog een half jaar doen. Vervolgens heeft het COA de gemeente Nunspeet opnieuw benaderd. Het gemeentebestuur van Nunspeet voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen en heeft besloten hier medewerking aan te verlenen na overleg met inwoners van Vierhouten.

Accordion item is ingeklapt

Om ‘Ter Apel’ te ontlasten, moeten de veiligheidsregio’s zorgen voor extra opvanglocaties. Voor onze regio moeten met spoed 225 extra opvangplaatsen worden gerealiseerd. Fletcher heeft het COA aangeboden om De Mallejan beschikbaar te stellen. De gemeente Nunspeet heeft hiermee ingestemd. Het is een besluit van het voltallige college van B&W. Uiteraard is de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Accordion item is ingeklapt

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Er is een team van COA dag en nacht aanwezig voor dagbesteding, begeleiding, activiteiten, doorleiding in procedures en als verantwoordelijk gezag.

Accordion item is ingeklapt

De noodopvang is verlengd met een periode van 6 maanden (tot en met 3 oktober 2023) na overleg met de inwoners/ondernemers van Vierhouten. Er zijn opnieuw afspraken gemaakt tussen de gemeente en het COA.

Accordion item is ingeklapt

Dat staat hier volledig los van. Het gaat hier om alleenstaande minderjarige vluchtelingen (12-18 jaar) waarvoor acuut wat geregeld moet worden.

Accordion item is ingeklapt

Dan grijpen politie en Openbaar Ministerie in, net zoals dat buiten de noodopvang zou gebeuren.

Accordion item is ingeklapt

COA heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de opvang, dus ook voor de financiën.


Informatie, vragen, klachten

Accordion item is ingeklapt

Overdag en ’s avonds zijn  medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op en rondom de locatie. Heeft u vragen aan het COA of ervaart u hinder? Neem dan contact op met het COA. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer: 06 27 41 87 36 of via het e-mailadres: FMMZVierhoutenAMV@coa.nl.

Bij spoed belt u de politie op 112, bij geen spoed wel politie belt u 0900 8844.


Meest gestelde vragen - jongeren

Accordion item is ingeklapt

Het gaat om 80 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (12-18 jaar) uit voornamelijk Syrië die veelal zonder ouders/familie hun land zijn ontvlucht. De jongeren hebben al een eerste intake gehad. Ze zijn geregistreerd en geïdentificeerd en staan aan het begin van hun asielprocedure bij de IND.

Accordion item is ingeklapt

Ja, jongeren mogen van de locatie. Het COA hanteert huisregels en jongeren dienen binnen bepaalde tijden binnen te zijn. Hier wordt door medewerkers van het COA en de beveiliging (24/7) op toegezien. Jongeren die de regels overtreden zullen op basis van ons maatregelenbeleid worden aangesproken.

Accordion item is ingeklapt

Vluchtelingen uit landen waarin veel TBC voorkomt worden direct bij aankomst in Nederland gescreend. De GGD is alert op besmettelijke ziekten en grijpt indien nodig snel in.
Alle asielzoekers die in Nederland aankomen worden getest op corona en krijgen het vaccinatieprogramma aangeboden. Ze worden ook getest op corona voordat ze naar de opvanglocatie gaan.

Accordion item is ingeklapt

Ja, alle kinderen in Nederland vallen tot hun achttiende onder de Leerplichtwet, dus ook die in de noodopvang.

Accordion item is ingeklapt

Uit ervaring van andere locaties waar jonge vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat de jongeren veel op de opvang en in de directe omgeving verblijven. Deze eerste periode in Nederland kunnen zij gebruiken om te rusten. De jongeren zijn vrij om hun omgeving te verkennen. Ze kunnen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, winkels bezoeken en de omgeving verkennen.


Meestgestelde vragen - achtergrond

Accordion item is ingeklapt

In een tijdelijke noodopvang kunnen vluchtelingen het begin van hun asielprocedure afwachten. Hiermee geeft het lucht in de aanmeldcentra. Van ‘crisisnoodopvang’ is sprake als kortstondig zo’n grote piek optreedt in de vluchtelingeninstroom dat er uitgeweken moet worden naar provisorische opvanglocaties als sporthallen. Die situatie hadden we in Nederland in oktober 2015. Toen reden letterlijk bussen met vluchtelingen door het land, op zoek naar plekken om vluchtelingen soms slechts enkele uren op adem te kunnen laten komen.

Accordion item is ingeklapt

Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming heeft aangevraagd.

Een vluchteling is iemand van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de asielprocedure heeft vastgesteld dat hij of zij gevaar loopt in het land van herkomst. Hij krijgt een asielvergunning. Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar.

Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.