Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen 

De vragen die wij momenteel ontvangen lopen erg uiteen en wij proberen alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. U vindt hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Opvang vluchtelingen

Accordion item is ingeklapt

Er zijn vragen waarom mensen nog niet ingeschreven zijn in de BRP en waarom ze moeten wachten. In de BRP leggen we vast wie iemand is en welke relaties deze persoon heeft met andere personen. Denk hierbij aan het hebben van een ouder-kind relatie. Vanuit de BRP gaat deze informatie naar meer dan 2000 instanties. Vanuit het ministerie wordt daarom sterk aangeraden dat die relaties ook echt vastgelegd worden. Uit ervaring met eerdere vluchtelingenstromen is naar voren gekomen dat mensen waarbij een beperkte registratie (zonder relaties) plaats vindt verder in hun leven vastlopen bij dergelijke instanties. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld kindertoeslag. Om deze registratie uit te voeren is een specialist nodig. Als gemeente Nunspeet hebben wij hier één van en zijn in het land bij iedere gemeente op dit moment te korten aan BRP specialisten. 

Gezien de landelijk beperkte capaciteit zijn veel zaken landelijk en lokaal los gekoppeld van de BRP registratie. Denk aan de opvang, leefgeld, school, zorg en activiteiten waar mensen aan kunnen deelnemen. De enige waar het BSN nummer nog echt voor nodig is, is voor het werken. Om die reden hebben de mensen die bij NBO aangegeven hebben dat ze willen werken de hoogste prioriteit om ingeschreven te worden.

Accordion item is ingeklapt

Via www.nunspeetbiedtonderdak.nl zijn er al vele plekken aangeboden. Opvang bij particulieren is in principe voor de korte termijn, enkele weken. Voor de middellange en lange termijn brengt de gemeente momenteel de opvangmogelijkheden in kaart. 
Heeft u een logeerplek? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Kijk dan op: Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen of op Nunspeet biedt onderdak.

Accordion item is ingeklapt

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Accordion item is ingeklapt

Nee. Ook de zogenaamde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere facetten van de uitkering heeft het geen invloed.

Accordion item is ingeklapt

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Op de pagina Registratie en opvang vluchtelingen staat meer informatie.

Accordion item is ingeklapt

U mag Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen zolang deze mensen verblijven in uw eigen woning. Of een plek die geschikt is voor tijdelijke bewoning zoals een vakantiehuis of bed&breakfast.
Een plek waar mensen logeren moet altijd voldoen aan de bouwregelgeving. Dat heeft onder andere te maken met de (brand)veiligheid.
U mag geen mensen laten logeren in een schuur of bedrijfspand. Ook mag u geen caravan/chalet/unit bij uw woning plaatsen. Hiervoor is altijd een vergunning of toestemming van de gemeente nodig. Dat is omdat het opvangen van (groepen) vluchtelingen gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de buren.


Financiën, leefgeld, vergoedingen

Accordion item is ingeklapt

Voor alle Oekraïense vluchtelingen. Het maakt niet uit of de vluchteling in gemeentelijke of particuliere (bij een gastgezin) is ondergebracht.

Accordion item is ingeklapt

Volwassenen en kinderen krijgen elke maand leefgeld. Het leefgeld bestaat uit eetgeld, kleedgeld en een extra toelage bij opvang in een gastgezin.

Bedragen leefgeld vanaf 1 februari 2023

Geld voor eten
 • Individuen of gezinnen van 2 personen ontvangen per maand € 215,06 per volwassene en € 178,36 per kind. Een vluchteling onder de 18 jaar die alleen is, ontvangt € 215,06 per maand.
 • Gezinnen van 3 personen ontvangen per maand € 171,99 per volwassene en € 142,57 per kind.
 • Gezinnen van 4 personen of meer ontvangen per maand € 150,45 per volwassene en € 124,97 per kind.​
Geld voor kleding en persoonlijke uitgaven

Vluchtelingen krijgen € 56,12 per persoon per maand voor kleding en persoonlijke uitgaven.

Extra toelage bij opvang in gastgezin

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, krijgen per maand een extra toelage van € 93,– per persoon. Dit bedrag komt bovenop het geld voor eten en het geld voor kleding. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Ze kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Maar dit is niet verplicht.

Accordion item is ingeklapt

Nee. Het leefgeld wordt verstrekt aan de Oekraïense vluchteling. Wel heeft het Rijk een wooncomponent benoemd. Het gastgezin kan met de vluchteling afspreken om (een gedeelte van) de wooncomponent bij te dragen aan het gastgezin.

Accordion item is ingeklapt

Betaaldatum

De gemeente betaalt het leefgeld op de Nederlandse bankrekening van de vluchteling. De betaling vindt in principe plaats op de laatste werkdag van de maand, zodat de vluchteling op de eerste dag van de maand over het leefgeld kan beschikken. Het leefgeld wordt vooraf betaald en is dus bedoeld voor de rest van de maand. 

Geen bankrekening, maar een prepaid pinpas (moneycard)

In sommige gevallen kan de vluchteling nog geen bankrekening openen. In dat geval kan de gemeente een BNG Prepaid pinpas (moneycard) verstrekken. Dit ter overbrugging zolang er nog geen Nederlandse bankrekening kan worden geopend. Op deze pinpas wordt dan iedere maand door de gemeente het leefgeld gestort. De vluchtelingen worden in week 19 en 20 opgeroepen om de moneycards te komen ophalen bij de gemeente. Omdat de moneycards schaars zijn in Nederland, wordt vooralsnog in principe 1 moneycard per leefeenheid verstrekt. 

Wordt leefgeld met terugwerkende kracht betaald?

Het leefgeld kan met terugwerkende kracht worden betaald. Vooralsnog hanteert de gemeente de richtlijn dat vanaf 1 april 2022 met terugwerkende kracht wordt betaald. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe de gemeente om moet gaan met leefgeld in de maand maart. De gemeente wacht hiervoor op nadere informatie vanuit het kabinet. 

Terugwerkende kracht wordt vanaf april naar rato betaald. Dit betekent dat wanneer de vluchteling bijvoorbeeld op 28 april 2022 in de gemeente Nunspeet is gehuisvest, dan krijgt hij het leefgeld voor 3 dagen (28, 29 en 30 april). Het leefgeld is in dat geval 3/30e van de maandnorm. Vanaf mei krijgt hij dan de volledige maandnorm aan leefgeld.

Accordion item is ingeklapt

De vluchteling geeft zijn bankrekening door via Nunspeet Biedt Onderdak. Het is van belang dat hierbij ook een foto of een kopie van de tenaamstelling en het bankrekeningnummer worden aangeleverd (bv. van het bankpasje), zodat de bankrekening geverifieerd kan worden. Nunspeet Biedt Onderdak informeert vervolgens de gemeente. 

Accordion item is ingeklapt

Als een vluchteling van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Als een minderjarige vluchteling inkomsten uit arbeid verkrijgt, wordt indien noodzakelijk het leefgeld niet stopgezet. Indien de vluchteling gaat werken, is het belangrijk dat dit gemeld wordt. Dit kan via de website van Nunspeet Biedt Onderdak

Accordion item is ingeklapt

De BNG prepaid pinpas (moneycard) is bedoeld voor de vluchtelingen die nog geen Nederlandse bankrekening kunnen openen. De gemeente verstrekt aan deze vluchtelingen in principe één moneycard per huishouden (soms 2 als het een groot huishouden betreft). 

Hoe werkt de moneycard?

 1. De gemeente informeert de steunpunten van Nunspeet Biedt Onderdak over wanneer welke vluchteling een moneycard kan komen ophalen op het gemeentehuis. Elke moneycard heeft een eigen nummer dat wordt gekoppeld aan de vluchteling. 
 2. De gemeente stort iedere laatste werkdag van de maand het leefgeld voor de volgende maand op de moneycard. Zijn er meerdere vluchtelingen in één huishouden, dan wordt het leefgeld zoveel mogelijk op één moneycard overgemaakt. Bij grote gezinnen kunnen twee moneycards worden verstrekt.
 3. De moneycard heeft een saldolimiet van € 2.000,-- (de gemeente is voor deze limiet afhankelijk van de BNG). Voor grote gezinnen is dit onvoldoende om het gehele leeftijd op te kunnen storten. Daarom geldt dat grote gezinnen een extra moneycard kunnen krijgen van de gemeente. 
 4. De vluchteling zorgt dat op de één na laatste werkdag van de maand een bedrag van maximaal € 200,-- op zijn moneycard staat. De gemeente maakt namelijk op de laatste werkdag van de maand maximaal € 1.800,-- per kaart over. Staat er dan meer dan € 200,-- aan saldo op de kaart? Dan loopt de vluchteling het risico dat de opwaardering van de gemeente door de BNG wordt geweigerd, omdat het totaal saldo dan hoger is dan € 2.000,--. Dit willen we natuurlijk graag voorkomen. 
 5. De vluchteling kan de moneycard zowel in de winkel gebruiken om af te rekenen (met pincode) en kan ook geld opnemen bij een pinautomaat. Let op: voor een geldopname bij een pinautomaat geldt een limiet van € 250,-- per dag.  
   

Verzekeringen

Accordion item is ingeklapt

Voor de volgende personen is een aansprakelijkheidsdekking afgesloten op een gemeentelijke verzekeringspolis:

 • personen met de Oekraïense nationaliteit;
 • derdelanders die voor 24 februari 2022 rechtmatig verbleven in de Oekraïne;
 • gezinsleden van hierboven genoemde personen:
 1. huwelijkspartner of niet gehuwde partner waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden;
 2. minderjarig ongehuwde kinderen (binnen of buiten het huwelijk geboren of geadopteerd);
 3. andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die volledig of grotendeels afhankelijk zijn.
 • vrijwilligers die zich met de opvang van deze vluchtelingen bezighouden.

Deze dekking is secundair, wat inhoudt dat eventuele andere verzekeringen die dekking bieden op dezelfde situatie voor gaan op de gemeentelijke polis.

Accordion item is ingeklapt

Deze dekking geldt per direct voor maximaal 25.000 vluchtelingen per gemeente.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Nunspeet heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten op grond waarvan vrijwilligers in onze gemeente automatisch verzekerd zijn voor onder andere aansprakelijkheid, ongevallen en schade aan eigendommen. Deze dekking is secundair (m.u.v. de ongevallendekking), wat inhoudt dat eventuele andere verzekeringen die dekking bieden op dezelfde situatie voor gaan op de gemeentelijke polis.
 
Er is wel een aantal voorwaarden waaraan een vrijwilliger moet voldoen:

 • de vrijwilligers moeten het werk in enig organisatorisch verband verrichten;
 • vrijwilligers moeten dit werk onverplicht en onbetaald doen; 
 • het werk dat de vrijwilligers doen, moet een maatschappelijk belang hebben;
 • het mag dus niet gaan om een eigen belang of commercieel belang.

Accordion item is ingeklapt

Nee dit heeft geen gevolgen voor uw woonhuis- of inboedelverzekering. Uw inboedel en woonhuis blijven uiteraard gewoon verzekerd. De mensen die u (tijdelijk) opvangt, maken immers geen deel uit van uw huishouden. Zij zijn daarmee geen verzekerden. U hoeft dan ook geen aanpassingen door te geven.

Accordion item is ingeklapt

De mensen uit de Oekraïne die u thuis opvangt, worden verzekeringstechnisch aangemerkt als logés. Logés zonder een eigen aansprakelijkheidsverzekering zijn op uw aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd.

Accordion item is ingeklapt

Schade i.v.m. een gewapend conflict, zoals oorlog, is uitgesloten in de algemene voorwaarden. U bent niet verzekerd in Oekraïne voor schade die te maken heeft met het gewapende conflict.

Accordion item is ingeklapt

Dit heeft geen gevolgen voor je Rechtsbijstandsverzekering. De mensen die u opvangt uit Oekraïne zijn geen verzekerde op uw rechtsbijstandverzekering.

Accordion item is ingeklapt

Wij raden niet aan om naar Oekraïne te reizen vanwege de veiligheidsrisico’s zoals ook aangegeven door de Rijksoverheid. Er is sprake van een gewapend conflict. Schade als gevolg van een gewapend conflict zijn niet gedekt op uw verzekering. Dit geldt zowel voor de autoverzekering, camperverzekering als de caravanverzekering.

Accordion item is ingeklapt

Ja, dit is verzekerd op uw polis. Het gebruik van de woning door vluchtelingen staat gelijk aan het gebruik van de woning door huurders. Verhuur is verzekerd.

Accordion item is ingeklapt

Reis: u bent verzekerd behalve als het betreffende land de kleurcode ‘rood’ heeft.

Accordion item is ingeklapt

Ook als ze dus via gemeente of rijk hier vergoeding (huur) voor krijgen.

Ja, dit is verzekerd. Wij stellen het gebruik van de woning door vluchtelingen gelijk aan het gebruik van de woning door huurders. Verhuur is verzekerd.

Accordion item is ingeklapt

Bijvoorbeeld een Inboedelverzekering in de woning waar zij verblijven of een AVP.

Dat is afhankelijk van de status die ze hebben. Als ze vermoedelijk langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, mogen zij zich normaal verzekeren. Dus als dit speelt dan zijn zij niet anders dan onze andere verzekerden.

Accordion item is ingeklapt

Bijvoorbeeld in vakantie woning die gemeubileerd ter beschikking is gesteld en er gaat bijvoorbeeld een bank kapot. 

De woning en inboedel van de klant zijn verzekerd tegen schade die onder de voorwaarden gedekt zijn. Eventuele schade die door de vluchteling wordt veroorzaakt ook.

Accordion item is ingeklapt

De mensen die u (tijdelijk) opvangt, maken geen deel uit van uw huishouden. Zij zijn daarmee geen verzekerden. De spullen van de vluchteling zelf zijn niet verzekerd.

Accordion item is ingeklapt
 • schade door COVID-19; 
 • schade aan gebouwen, woonhuizen, schepen, en/of andere verblijfsruimten waar de bovengenoemde personen wonen. In zulke gevallen dient men het voorval aan te melden op de eigen opstalverzekering.

Overig

Accordion item is ingeklapt

Dat kan via Nunspeet biedt Onderdak. Het coördinatiepunt waar vraag en aanbod aan elkaar verbonden wordt. Wilt u spullen doneren, mensen opvangen, uw expertise inzetten (tolken, zorg, scholing etc.) of iets anders? Meld u aan bij Nunspeet biedt onderdak.

Accordion item is ingeklapt

Ja, ze vallen onder de WA-verzekering die de gemeente heeft afgesloten. Schade door COVID-19 en schade  aan gebouwen, woonhuizen, schepen, en/of andere verblijfsruimten waar de vluchtelingen wonen is niet verzekerd.

Accordion item is ingeklapt

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de BRP op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Op de pagina Registratie en opvang vluchtelingen staat meer informatie.

Accordion item is ingeklapt

Voor een vervoersvraag naar het ziekenhuis in Zwolle of Harderwijk kan er contact worden opgenomen met het Venster. Iedere ochtend tussen 9 en 10 uur is de hulpdienst bereikbaar voor dergelijke vragen. Er kan telefonisch contact worden opgenomen via het nummer (0341) 25 72 42. De hulpdienst koppelt de vraag aan een beschikbare vrijwilliger. 

Accordion item is ingeklapt

Vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne vallen, mogen arbeid in loondienst verrichten in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. Vluchtelingen hebben een bewijs van verblijf nodig om te kunnen werken.

Tot 1 november 2022 is een bewijs van verblijf niet verplicht. Vluchtelingen hebben dan een Oekraïens paspoort, identiteitsbewijs of bewijs van de Oekraïense ambassade nodig. Niet-Oekraïense vluchtelingen hebben een geldig identiteitsbewijs nodig en een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense asielvergunning die geldig was op 23 februari 2022. Via de website van IND kunnen vluchtelingen een afspraak maken voor het ophalen van een bewijs van verblijf.

Accordion item is ingeklapt

Per 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) van kracht. Via de RMO zijn Oekraïense vluchtelingen verzekerd voor noodzakelijke medische kosten. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem.

Accordion item is ingeklapt

Zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan ontheemden uit Oekraïne met Burgerservicenummer wordt vergoed uit de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). De ontheemden met Burgerservicenummer zijn vanaf 1 augustus 2022 zichtbaar in de verzekeringsgegevens. Dat betekent dat zorgverleners deze declaraties na 1 augustus kunnen verwerken in hun declaratiesysteem. Het zorgpakket van de RMO is vrijwel gelijk aan het zorgpakket voor asielzoekers (RMA). Als een ontheemde geen Burgerservicenummer heeft of niet te vinden is in de verzekeringsgegevens, dan worden de zorgkosten vergoed door het CAK. Het gaat dan uitsluitend om zorg uit het basispakket. Voor het declareren bij het CAK hoeft er géén melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden. Ook declaraties van zorg vóór 1 juli kunnen worden ingediend bij het CAK zonder meldnummer.

Accordion item is ingeklapt

Het zorgpakket van de RMO is vrijwel gelijk aan de RMA, met twee uitzonderingen: Ten eerste de zorg voortkomend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Jeugdwet en het JGZ-basistakenpakket, het prenataal huisbezoek en het Rijksvaccinatieprogramma die voor deze groep bij de gemeenten is belegd. Ten tweede de langdurige zorg met verblijf (Wlz) waarvan nu is afgesproken deze onder de RMA te laten vallen. Dit zal ook na 1 juli nog zo zijn. Het zorgpakket is ruimer dan wordt vergoed op basis van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Bijvoorbeeld de vergoeding van mondzorg bij acute pijnklachten (€ 250), anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat (met toestemming), en bepaalde geneesmiddelen.

Accordion item is ingeklapt

Nee, ontheemden uit Oekraïne die werken in Nederland hoeven vanaf 1 augustus 2022 tot 1 maart 2023 geen zorgverzekering af te sluiten. In deze periode wordt er niet gecontroleerd op de verzekeringsplicht. Zorgverzekeraars beëindigen per 1 augustus 2022 de al afgesloten zorgverzekeringen van de betreffende ontheemden. Alle ontheemden met BSN vallen dan onder de RMO. Ontheemden ontvangen van hun zorgverzekering een brief met daarin een toelichting. Ook krijgen de ontheemden de optie op aan te geven dat zij hun zorgverzekering willen behouden. Als de ontheemde zijn of haar zorgverzekering wil behouden dan blijft zijn/haar recht op zorgtoeslag bestaan. Zonder zorgverzekering bestaat er geen recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag stopt dan automatisch. Waarschijnlijk zal de zorgtoeslag voor de maand augustus al zijn uitbetaald op het moment dat de zorgverzekering wordt beëindigd. Het kabinet heeft besloten deze zorgtoeslag niet terug te vorderen. Dit besluit volgt op de signalen dat ontheemden uit Oekraïne veelal werken op basis van kortlopende contracten en contracten op basis van beperkte uren werken. De wisselende verzekeringsplicht zorgt voor uitvoeringsproblemen. Daarnaast worden betalingsproblemen verwacht en onverzekerdheid. Eind 2022 wordt dit besluit heroverwogen met het oog op een mogelijke verlenging van de toepassing van de EU Beschermingsrichtlijn.

Accordion item is ingeklapt

Voor Oekraïense vluchtelingen die hier werken gelden de algemene regels vanuit de Algemene Kinderbijslagwet, die in principe voor iedereen gelden; als er in Nederland gewerkt wordt en er is een geldige verblijfsvergunning, dan is deze persoon verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen en kan er aanspraak gemaakt worden op kinderbijslag rechten. Meer informatie op SVB.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact