Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020. 
Vanuit de Tozo kunt u als zelfstandig ondernemer een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. U kunt de verlengde Tozo aanvragen in uw woongemeente.

De financiële ondersteuning vanuit de Tozo 2 loopt af op 1 oktober. Steeds meer ondernemers gaan inmiddels weer aan de slag. Maar de kans is reëel dat ook na Tozo 2 niet alle ondernemers in staat zijn om hun bedrijf (volledig) uit te oefenen.

De vraag is hoe ondernemers verder moeten nu de coronamaatregelen afnemen, maar niet geheel verdwijnen. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de belangenorganisaties FNV Zelfstandigen, PZO, ONL, ZZP Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland het initiatief genomen om u te vragen hoe u er voor staat op 1 oktober 2020.

Om het antwoord op deze vraag te kunnen formuleren, hebben wij uw hulp nodig. Door middel van een vragenlijst willen wij achterhalen hoe het u is vergaan, hoe het nu met u gaat en wat u verwacht voor de toekomst. De belangrijkste vraag is; wat heeft u nodig om (weer) in uw eigen inkomen te kunnen voorzien.

Wij vragen u om ons te helpen door de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan geheel anoniem worden ingevuld. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

Inkomensondersteuning

Om (aanvullende) inkomensondersteuning te krijgen, moet u verklaren dat u verwacht dat als gevolg van de coronacrisis uw inkomen minder is dan het sociaal minimum.

Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dient u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn..

Het inkomen kan maximaal vier aaneengesloten maanden worden aangevuld (met uiterlijk september 2020 als laatste maand). Het betreft een gift. Het bedrag is geen lening en hoeft niet te worden terugbetaald. U bent verplicht om wijzigingen in uw inkomenssituatie uit zichzelf door te geven.

Bedrijfskrediet

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage bedraagt 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

U kunt geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling gelden de volgende eisen:

  • U bent een gevestigde zelfstandige in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (deze voorwaarde is alleen van toepassing voor inkomensondersteuning);
  • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • U bent Nederlander of hieraan gelijkgesteld;
  • Uw bedrijf of beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend;
  • U voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat u in het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (of 24 uur per week) als zelfstandige werkzaam moet zijn geweest in uw bedrijf. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige? Dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
  • Uw bedrijf is voor 17 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis (naar verwachting) lager dan het sociaal minimum.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook moet de DGA naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat zijn BV nu geen salaris kan uitbetalen.

Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen of verlengen?

Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen vanaf 1 juni. U kunt aanvragen of verlengen via de onderstaande button.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

In het aanvraagformulier wordt u geïnformeerd over welke bewijsstukken ingeleverd moeten worden.

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik al Tozo 1 heb aangevraagd?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt u verlenging aanvragen via het aanvraagformulier verlenging Tozo op deze pagina. U dient bij uw aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven en aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Heeft u een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan kunt u te zijner tijd een Tozo 2-uitkering aanvragen voor de maand september. De Tozo 2 uitkering kan alleen worden toegekend over aaneengesloten maanden.

Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo?

Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Wij streven er naar  om binnen 4 weken na aanvraag tot een besluit komen en tot uitbetaling van uitkering over te gaan. Is dat niet mogelijk, dan kunnen we een voorschot verstrekken op de uitkering.

Contact