Het gemeentehuis is maandag 1 juni (tweede pinksterdag) gesloten.

Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (TOZO)

Bent u zzp’er of zelfstandig ondernemer? En heeft u door de maatregelen tegen het coronavirus financiële problemen? Het kabinet heeft op 17 maart versoepelde regels vastgesteld voor het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen. Aan de mensen die de extra ondersteuning niet nodig hebben vraagt het kabinet nadrukkelijk om af te zien van een aanvraag. Dit ontlast de uitvoering en draagt bij aan een doelmatige besteding van publieke middelen.

Inkomensondersteuning

Om (aanvullende) inkomensondersteuning te krijgen, moet u verklaren dat u verwacht dat als gevolg van de coronacrisis uw inkomen minder is dan het sociaal minimum.

Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dient u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn..

Het inkomen kan maximaal drie aaneengesloten maanden worden aangevuld (met uiterlijk augustus 2020 als laatste maand). Het betreft een gift. Het bedrag is geen lening en hoeft niet te worden terugbetaald. U bent verplicht om wijzigingen in uw inkomenssituatie uit zichzelf door te geven.

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met vier maanden verlengd tot eind september (Tozo 2).

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

 • Er geldt geen vermogenstoets;
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een verlenging aanvragen voor juli, augustus en september. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maanden augustus en september. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets.

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk van € 10.157. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Aanvragen/verlengen:

 • Wilt u een beroep doen op de Tozo 1? Vraag de regeling aan vóór 1 juni via het digitale aanvraagformulier op deze pagina.
 • Ontvangt u de Tozo 1 en wilt u verlengen? U ontvangt volgende week een e-mail over hoe u de overbruggingsregeling kunt verlengen.
 • Wilt u een beroep doen op de Tozo 2? Vanaf medio volgende week is het aanvraagformulier beschikbaar via de website.
 • Wilt u aanvullend bedrijfskrediet aanvragen (tot maximaal € 10.157,-)? Vanaf medio volgende week is het aanvraagformulier beschikbaar via de website.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Krijg ik TOZO?

Via een digitale beslisboom krijgiktozo.nl kunt u toetsen of u voor Tozo in aanmerking komt. Met de beslisboom die bestaat uit een aantal te doorlopen vragen, willen we ervoor zorgen dat aanvragen alleen worden ingediend door ondernemers die daarvoor ook in aanmerking komen. Deze beslisboom geeft alleen een indicatie.

Verklaring partner

Bent u gehuwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u ongehuwd samen? Dan vragen wij u om een verklaring van uw partner. Met het ondertekenen van deze verklaring geeft uw partner u toestemming om mede namens uw partner de aanvraag Tozo in te dienen.

Verklaring partner (TOZO) (pdf, 52.49 KB)

Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid

Vraagt u bedrijfskapitaal aan en is er sprake van meerdere vennoten, leden of mededirecteuren waarmee het bedrijf wordt uitgeoefend? Dan vragen wij u om deze verklaring te laten invullen en te uploaden in het aanvraagformulier.

Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid (pdf, 53.59 KB)

 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020. Een aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering duurt maximaal drie maanden.

Welke hulp biedt de gemeente?

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Inkomensondersteuning

Om (aanvullende) inkomensondersteuning te krijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie aaneengesloten maanden aangevuld (met uiterlijk augustus 2020 als laatste maand). Het betreft een gift. Het bedrag is geen lening en hoeft niet te worden terugbetaald. Het inkomen van de partner wordt buiten beschouwing gelaten. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven. Achteraf wordt het daadwerkelijk genoten inkomen gecontroleerd.

Bedrijfskrediet

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage bedraagt 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland en woonachtig in de gemeente waar de aanvraag wordt ingediend;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend;
 • Voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat hij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 per week) als zelfstandige werkzaam is geweest. Werkt de zelfstandig ondernemer korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020;
 • Verklaren dat hij verwacht als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook moet de DGA naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat zijn BV nu geen salaris kan uitbetalen.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

U kunt de aanvraag digitaal indienen via de button op deze pagina.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

In het aanvraagformulier wordt u geïnformeerd over welke bewijsstukken ingeleverd moeten worden.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Streven is dat we zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen we tot bevoorschotting overgaan.

Contact