HOME  |  Ondernemer  |  Bedrijfscontactfunctionaris

Bedrijfscontactfunctionaris

De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk om intensief contact te onderhouden met het lokale bedrijfsleven. Het (georganiseerde) bedrijfsleven is steeds vaker actief betrokken bij het ontwikkelen van plannen en beleid. Het college van burgemeester en wethouders pleegt regelmatig overleg met de ondernemersverenigingen en legt bedrijfsbezoeken af om op de hoogte te blijven van de economische situatie en de noden en wensen van bedrijven in de gemeente.

Een gunstig ondernemersklimaat is een voorwaarde voor het op peil houden van de economie in Nunspeet. De ambitie van de gemeente Nunspeet is om – met het oog op het behoud van gevestigde bedrijven en de ondersteuning van startende bedrijven – een geïntegreerde, snelle, doelmatige en servicegerichte dienstverlening aan ondernemers te bewerkstelligen. Met kennis van de noden en wensen van de ondernemerswereld wil de gemeente zich inzetten voor deze voor Nunspeet belangrijke bestaansfactor. Verder weegt het economisch belang bij tal van onderwerpen die de revue passeren zwaar, bijvoorbeeld bij ruimtelijke plannen.

Bedrijfscontactfunctionaris

Om realisatie van de genoemde ambitie dichterbij te brengen, is binnen de gemeente een bedrijfscontactfunctionaris aangesteld. De opdracht van de bedrijfscontactfunctionaris is het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven, het meedenken, coördineren en aanjagen van economische projecten en het begeleiden en verwijzen bij een individuele hulpvraag. Omdat de bedrijfscontactfunctionaris als beleidsmedewerker ook betrokken is bij het maken van beleid en het opstellen van (ruimtelijke) plannen, kan hij informatie vanuit het bedrijfsleven direct benutten. Dit komt de gewenste interactieve samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven ten goede. Ook kan de bedrijfscontactfunctioniaris een goede communicatie met het bedrijfsleven vanuit de gemeente bevorderen.

Gegevens van de bedrijfscontactfunctionaris

Mevrouw B. Franken

E-mail

Telefoon: (0341) 25 99 11.