HOME  |  Ondernemer  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Milieu, vergunning of melding

Milieu, vergunning of melding

 • Wat is het?

  U start een nieuw bedrijf. U wijzigt uw bestaand bedrijf of breidt deze uit.

  Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor diverse activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende.

 • Hoe werkt het?

  Een omgevingsvergunning is een besluit van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij een aanvrager toestemming krijgt om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Handelt u zonder omgevingsvergunning of in strijd met de vergunning, dan is dit strafbaar.

 • Wat moet ik doen?

  Bekijk eerst of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit hangt ervan af in welke categorie uw bedrijf valt. Dit doet u via Omgevingsloket online met eHerkenning. U kunt de aanvraag of melding alleen digitaal doen.

  Ook via Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  Vergunning aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

  Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.

  U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Melding doen

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens.

 • Wat kost het?

  Zie de tarieventabel van de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

  Na ontvangst van uw aanvraag om een omgevingsvergunning beslist de gemeente binnen 8 weken. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Dit is de korte (reguliere) procedure.

  Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Dit is de uitgebreide procedure.

 • Meer informatie

  Wilt u bedrijfsactiviteiten starten of wijzigen, dan is het belangrijk te weten hoe groot de belasting hiervan is voor het milieu. Is er sprake van een zekere belasting, dan moet u in uw vergunningaanvraag de gemeente duidelijk maken welke milieumaatregelen uw bedrijf gaat nemen. Voorbeelden van milieumaatregelen zijn het terugdringen van afvalstoffen, emissiebeperkende maatregelen en energiebesparing. De gemeente kan een aanvraag buiten behandeling laten als de aanvraag niet voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast kan een gemeente, in het belang van de bescherming van het milieu, een vergunning weigeren.

  Vooroverleg

  Om te voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert, is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente.