Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Aanpassing Bovenweg

De gemeente is gestart met het planproces voor de aanpassing van de Bovenweg vanwege de komst van woonwijk ’t Hul-Noord. Bij de vaststelling van de Structuurvisie van deze nieuwe woonwijk heeft de gemeenteraad aangegeven dat de Bovenweg de hoofdontsluiting wordt voor de nieuwe wijk.

Tracékeuze

Inmiddels is het voorkeurstracé voor de Bovenweg vastgesteld:

Hoe dit proces verlopen is kun je terug lezen bij de Q&A.

Schetsontwerp nieuwe tracé bekend

Begin november 2022 is opdracht gegeven aan adviesbureau RHDHV om het voorkeurstracé verder uit te werken in een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Bij deze uitwerking zijn de aanwonenden van de Bovenweg betrokken (klankbordgroep+).
Het concept schetsontwerp is op 8 december 2022 gepresenteerd aan de direct omwonenden van de Bovenweg. Tijdens deze bijeenkomst zijn diverse opmerkingen gemaakt, die bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp zijn meegewogen.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een eindconcept schetsontwerp, die tijdens een inloopavond op 10 mei 2023 ter inzage is gelegd voor een grotere groep omwonenden.

Inmiddels heeft het college ingestemd met het schetsontwerp voor de Bovenweg. Hiermee is definitief bekend hoe het tracé van de Bovenweg wordt aangepast. De ingediende reacties op het schetsontwerp worden afgewogen bij de verdere uitwerking naar een voorlopig ontwerp.

Het ontwerp gaat uit van een parallelstructuur om de aanliggende percelen op een veilige wijze te laten ontsluiten op de Bovenweg. Ter hoogte van de kruising Wezenland komt een rotonde waarbij fietsers voorrang hebben. Plakkewegje wordt aangesloten op de parallelstructuur en de Veelhorsterweg krijgt een nieuwe aansluiting op de Bovenweg. In de Bovenweg komen snelheidsremmende maatregelen zoals plateaus, een aantal slingers en begeleidende haagbeplanting.

Om de Bovenweg aan te passen moeten er bomen worden gekapt. In het ontwerp is geprobeerd zoveel mogelijk bomen te behouden. De bomen die moeten verdwijnen staan op de kaart als “te kappen bestaande boom” (donkergroene cirkel met rood kruis). De bomenkap wordt gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen langs de nieuwe Bovenweg (op de tekening als lichtgroene cirkel “nieuwe boom” opgenomen). De houtwal en de Rug van Wessinghe blijven met dit plan intact.

Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp is uitgewerkt in een voorlopig ontwerp.

Definitief ontwerp

Op dit moment wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp.

Vragen over de Bovenweg (Q&A)

Tijdens het ophalen van alle input voor het afwegingskader hebben we diverse vragen gekregen. Daarom hebben we een Q&A opgesteld waarin alle vragen worden beantwoord die door de bewoners gesteld zijn.

Accordion item is ingeklapt

In de Structuurvisie voor ’t Hul Noord is een uitgebreide uitleg hierover opgenomen in paragraaf 4.3 op pagina 24 en verder.

Kort samengevat: de totale woningbehoefte in Nunspeet kan niet alleen op inbreidingslocaties worden gerealiseerd. Daarom is er, in aanvulling op ’t Hul-Noord, naar uitbreidingslocaties gekeken. Het gaat om de locaties Oosteinderweg, Molenbeek-Noord, Waterweg-Oost en Waterweg-West en Harderwijkerweg. Oosteinderweg valt af omdat hier niet genoeg ruimte is door de bedrijvenzonering i.v.m. het bedrijventerrein De Kolk. Molenbeek-Noord valt af vanwege geurhinder van de diverse agrarische bedrijven en vanwege de landschappelijke waarden van de Rug van Wessinghe. De overige locaties hebben beperkingen ten aanzien van provinciaal beleid, bereikbaarheid, ligging naast bedrijventerrein Lepelingen en aanwezige woningen en agrarische bedrijven in en rond het gebied. ’t Hul-Noord is uiteindelijk als meest geschikte locatie uit deze afweging naar voren gekomen.

Accordion item is ingeklapt

In het bestuurlijk overleg van de Kop van de Veluwe gaat het o.a. over de verstedelijkingsstrategie in deze regio. Hierin is het uitgangspunt opgenomen dat gebouwd wordt voor de eigen behoefte. Het college heeft op 11 januari 2022 besloten toe te stemmen met het standpunt te bouwen voor eigen behoefte. 

Accordion item is ingeklapt

Extern adviesbureau Goudappel is gespecialiseerd in mobiliteit en heeft (tijdens het opstellen van de structuurvisie) onderzoek gedaan naar de ontsluiting van de nieuwe wijk. Hun voorstellen zijn door de gemeenteraad overgenomen. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de Molenweg en de Hullerweg niet geschikt zijn om als ontsluiting te gaan dienen. Deze wegen zijn te smal en het is ook niet mogelijk om - zonder grote investeringen -  deze geschikt te maken. De Bovenweg vervult op dit moment al een ontsluitende functie en is eenvoudiger geschikt te maken voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk dan andere wegen. 

Voetgangers en fietsers krijgen wel directe verbindingen op de Hullerweg en Oude Zeeweg vanuit de kern. Dit wordt nog uitgewerkt. De ontsluitingsroute voor calamiteiten of omleidingen moeten nog nader worden uitgewerkt.

Accordion item is ingeklapt

Goudappel heeft in augustus 2019 een eerste advies uitgebracht. Daarin zijn drie ontsluitingsopties voor ’t Hul-Noord onderzocht. De conclusie uit dat onderzoek is dat bij alle ontsluitingsopties maatregelen noodzakelijk zijn om het nieuwe verkeer veilig te kunnen verwerken. Een ontsluiting via de Bovenweg richting de Rondweg, leidt tot zo min mogelijk extra verkeer door de kern.

Accordion item is ingeklapt

Alle wegen hebben een functie die is afgestemd op een wegencategorie. Zo is de Bovenweg een zogenoemde ‘erftoegangsweg’. Dit zijn wegen met een intensiteit van maximaal 6.000 motorvoertuigen per etmaal. Deze wegen hebben een functie om aanliggende erven en gebieden te ontsluiten. Volgens de principes van “duurzaam veilig”, die gebruikt worden voor de inrichting van een weg, gelden een paar richtlijnen/uitgangspunten voor deze ‘erftoegangsweg’:

 • Alle verkeer gaat over dezelfde rijbaan. 
 • Er is geen asmarkering (belijning over het midden van de weg).
 • Bij wegen breder dan 4,5 meter is een kantmarkering (doorgetrokken of onderbroken lijnen aan de zijkant van de weg) aanwezig. 
 • Snelheidsremmers.
 • Liefst geen busroute.

De huidige intensiteiten op de Bovenweg bedragen circa 2.000 motorvoertuigen per etmaal (er worden nog nieuwe tellingen uitgevoerd.) De Bovenweg is sober ingericht. Op de kruisingen met de Wezenland en de Molenweg zijn plateau’s (verhogingen in het asfalt met markering) aanwezig die attentieverhogend werken. Verder zijn er geen inrichtingsmaatregelen aanwezig.  

In de gesprekken hebben bewoners gezegd dat de Bovenweg door hen ervaren wordt als een onveilige en drukke weg waar te hard wordt gereden. Er is volgens hen sprake van verkeer dat niet op de Bovenweg hoort (oneigenlijk gebruik en sluipverkeer). Er rijdt ook veel soort verkeer: vrachtwagens, landbouwverkeer, bussen, recreatieverkeer en auto’s.

Om exact te kunnen bepalen welk soort verkeer er over de Bovenweg gaat worden de komende periode op diverse momenten tellers langs de weg geplaatst.

Accordion item is ingeklapt

Verkeersstromen kunnen in beeld worden gebracht met een kentekenonderzoek. Een kentekenonderzoek levert informatie over de hoeveelheid herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer in een bepaald gebied. Naar aanleiding van de gesprekken die we hebben gevoerd, gaan we een kentekenonderzoek laten uitvoeren. Hiervoor wordt een offerte opgevraagd bij een gespecialiseerd bureau. Na dit onderzoek hebben we de verkeersstromen van alle gemotoriseerde verkeer op de Bovenweg in beeld en kunnen conclusies getrokken worden.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn drie categorieën wegen in ons land: 

 • Stroomwegen (wegen met grote verkeersstromen zoals snelwegen en provinciale wegen).
 • Gebiedsontsluitingswegen (80 km of 50 km per uur en gericht op uitwisseling van verkeersstromen tussen stroomwegen naar erftoegangswegen).
 • Erftoegangswegen (30 of 60 km per uur en gericht op verblijf).

Door de verschillende functies is de inrichting van een 50 km weg ook anders dan van een 60 km weg. Enkele onderscheidende kenmerken van 50 km en 60 km wegen zijn:

 • Een 50 km weg is vooral bedoeld als gebiedsontsluitende weg, heeft gescheiden rijstroken (met een asstreep), de kanten worden met belijning of een fysieke afgrenzing aangegeven en vrijliggende fietspaden.
 • Een 60 km weg is bedoeld als erfontsluiting, heeft één rijloper voor alle verkeer en eventueel belijning aan de zijkant.

De Bovenweg heeft op dit moment een erfontsluitende functie en is een 60 km weg (zie vraag 5).

Accordion item is ingeklapt

Tijdens de gesprekken is door bewoners gevraagd of er mogelijkheden zijn om op korte termijn de verkeersveiligheid te verbeteren om de overlast te verlichten. Concreet zijn de volgende tijdelijke maatregelen genoemd:

 • Wegversmallingen.
 • Snelheidsverlagende maatregelen.
 • Belijningen aanbrengen/optische versmallingen.
 • Fiets suggestie stroken.
 • Bermpaaltjes.
 • Puinverharding of grasbetonklinkers in de bermen.
 • Onderhoud aan de weg plegen (met name de gevaarlijke bermen waardoor ongevallen plaats vinden).
 • (Doorgaand) vrachtverkeer weren en omleiden.
 • Voorrangskruisingen opnemen.
 • Signaleringsborden voor gevaarlijke kruising plaatsen.
 • Andere attentie-verhogende maatregelen zoals gekleurde kruisingsvlakken.
 • Handhaven op snelheid.
 • Verlichting verbeteren.

We zijn bezig om deze maatregelen te onderzoeken op doeltreffendheid en haalbaarheid. Hierbij spelen ook de kosten van deze tijdelijke maatregelen een rol. Op het moment dat we daarover meer informatie hebben zullen we dat delen.

Accordion item is ingeklapt

Als gevolg van het wijzigen van het bestemmingsplan kan waardevermindering van onroerende zaken ontstaan. Deze waardevermindering heet planschade. 
Indien u van mening bent dat er sprake is van planschade kan, nadat het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, binnen 5 jaar een verzoek om planschadevergoeding worden ingediend bij de gemeente. Dit is onder de huidige regelgeving. Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking, waardoor dan ook het planschaderegime wijzigt.

Accordion item is ingeklapt

Hiervoor is een participatietraject opgestart. Het proces (inclusief participatie) zag er als volgt uit:

 1. Kaders en uitgangspunten: alle eisen (randvoorwaarden waaraan het tracé moet voldoen) en wensen (uitgangspunten waarmee we bij de tracékeuze zoveel mogelijk rekening willen houden) voor het tracé staan in het afwegingskader. Deze eisen en wensen hebben we opgehaald bij omwonenden, overige belanghebbenden en bij vakspecialisten van de gemeente.
 2. Klankbordgroep: een klankbordgroep met zeven aanwonenden van de Bovenweg heeft mee gedacht in het proces voor de Bovenweg. Er hebben vier bijeenkomsten van de klankbordgroep plaatsgevonden.
 3.  Afwegingskader: alle eisen en wensen van de bewoners en vakspecialisten zijn in het afwegingskader gebruikt om de tracékeuze te kunnen maken. Zie hier het definitieve afwegingskader (inclusief de scores uit de klankbordgroep).
 4. Voorkeurstracé: op 26 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een voorkeurstracé voor te leggen aan de raadscommissie Ruimte en wonen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)